Co grozi za nielegalne wykonywanie pracy?

Za nielegalne wykonywanie pracy przez cudzoziemca na terytorium RP (czyli pracy bez zezwolenia na pracę lub niezgodnie z otrzymanym zezwoleniem na pracę) konsekwencje może ponieść zarówno na pracodawca, jak i na cudzoziemiec. Zagadnienie to opisuje art. 120 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Wedle tego przepisu pracodawca, który:

  1. powierza cudzoziemcowi nielegalne wykonywanie pracy podlega karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł.
  2. za pomocą wprowadzenia cudzoziemca w błąd, wyzyskania błędu, wykorzystania zależności służbowej lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania doprowadza cudzoziemca do nielegalnego wykonywania pracy, podlega karze grzywny od 3000 zł do 30 000 zł.
  3. żąda od cudzoziemca korzyści majątkowej w zamian za podjęcie działań zmierzających do uzyskania zezwolenia na pracę lub innego dokumentu uprawniającego do wykonywania pracy, podlega karze grzywny od 3000 zł do 30 000 zł.
  4. nie dopełnia obowiązku, o którym mowa w art. 88i (jest to tak zwany obowiązek informacyjny, który wymusza na pracodawcy przekazanie organowi, który wydał zezwolenie na pracę wszelkich informacji o zmianie statusu cudzoziemca lub samego pracodawcy np. o przerwaniu przez cudzoziemca pracy na okres dłuższy niż 3 miesiące), podlega karze grzywny nie niższej niż 100 zł.
  5. za pomocą wprowadzenia w błąd, wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania doprowadza inną osobę do powierzenia cudzoziemcowi nielegalnego wykonywania pracy, podlega karze grzywny od 3000 zł do 30 000 zł.
  6. powierza zatrudnienie lub wykonywanie innej pracy zarobkowej cudzoziemcowi kierowanemu przez podmiot niebędący agencją zatrudnienia, podlega karze grzywny nie niższej niż 3000 zł.

W przypadku cudzoziemca, który nielegalnie wykonuje pracę, przewidziana jest grzywna nie niższa niż 1000 zł oraz w niektórych przypadkach wydanie decyzji  zobowiązującej go do powrotu do kraju pochodzenia.

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status