Co zrobić w przypadku utraty pracy?

Utrata pracy

Po uzyskaniu jednolitego zezwolenia na pobyt i pracę cudzoziemiec może wykonywać pracę w Polsce na warunkach określonych w tym zezwoleniu (tj. może świadczyć pracę dla konkretnego pracodawcy, na konkretnym stanowisku i za wynagrodzenie, które zostało uwzględnione w decyzji), bez konieczności posiadania dodatkowo zezwolenia na pracę.

Jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę jest wydawane na konkretnego pracodawcę i konkretne stanowisko. Oznacza to, że jeśli praca została zakończona skończył się także cel pobytu cudzoziemca w Polsce.

Cudzoziemiec ma obowiązek w terminie 15 dni od utraty pracy poinformować wojewodę, który wydał zezwolenie, o zakończeniu zatrudnienia (wzór pisma informującego o rozwiązaniu stosunku pracy – oświadczenie o zakończeniu stosunku pracy). Jeśli nie poinformujesz Urzędu w ciągu 15 dni od zakończenia pracy o jej utracie, a nowy wniosek złożysz przed upływem roku od upływu okresu ważności poprzedniego zezwolenia to wojewoda może odmówić Tobie udzielenia kolejnego zezwolenia na pobyt czasowy.

Od momentu utraty pracy masz 30 dni (w przypadku posiadaczy tzw. Blue Card jest to okres 3 miesięcy) na złożenie nowego wniosku pobytowego. Twoje poprzednie zezwolenie zostanie cofnięte, więc jeżeli nie złożysz nowego wniosku w ww. terminie twój pobyt na terytorium RP będzie nielegalny!

Materiały do pobrania

Scroll to Top
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status