Co zrobić w przypadku zmiany pracodawcy – Blue Card

Cudzoziemiec posiadający niebieską kartę przez okres krótszy niż 2 lata powinien wystąpić do wojewody właściwego ze względu na miejsce aktualnego pobytu cudzoziemca o zmianę zezwolenia na pobyt czasowy, jeżeli:

  • zamierza rozpocząć wykonywanie pracy u innego podmiotu niż określony w zezwoleniu,
  • zamierza zmienić stanowisko lub,
  • będzie otrzymywać niższe wynagrodzenie niż określone w zezwoleniu.

ALE: jeżeli cudzoziemiec posiada niebieską kartę przez okres powyżej 2 lat może on rozpocząć pracę u innego podmiotu niż określony w decyzji, lub może zmienić warunki zatrudnienia bez konieczności zmiany zezwolenia. Jego jedynym obowiązkiem w tym przypadku jest poinformowanie wojewody o zmianach dotyczących wykonywanej przez niego pracy w terminie 15 dni roboczych. Oznacza to, że na okres trwania zezwolenia może on swobodnie zmieniać pracodawców oraz stanowiska, na których wykonuje pracę.

Posiadam niebieską kartę przez okres krótszy niż 2 lata

Posiadam niebieską kartę przez okres dłuższy niż 2 lata

Zmiana pracodawcy = zmiana do decyzji

 

Utrata pracy/zmiana pracodawcy = obowiązek poinformowania urzędu o tym fakcie

Zmiana stanowiska u tego samego pracodawcy = zmiana do decyzji

 

Zmiana stanowiska u tego samego pracodawcy = obowiązek poinformowania urzędu o tym fakcie

Zmiana zezwolenia nie jest wymagana w przypadku zmiany nazwy lub formy prawnej podmiotu powierzającego cudzoziemcowi wykonywanie pracy, a także w przypadku przejęcia zakładu pracy lub jego części przez inny podmiot (zob. art. 135 ust. 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach).

Więcej informacji o zmianie do decyzji znajdziesz tutaj.

Jeżeli postępowanie o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym posiadania wysokich kwalifikacji nie zostało jeszcze zakończone, a zmieniłeś już pracodawcę możesz starać się o wydanie decyzji na innego pracodawcę w ramach postępowania, które się już toczy (nie ma potrzeby składania nowego wniosku).

Jakie kroki należy podjąć:

  1. niezwłocznie poinformuj Urząd o tym fakcie składając podanie o wydanie decyzji na nowego pracodawcę (wzór znajdziesz tutaj).
  2. dostarcz dokumenty dotyczące nowego pracodawcy i wykonywanej u niego pracy, tj.:
  • załącznik nr 1,
  • potwierdzenie posiadania ubezpieczenia zdrowotnego, np. ZUS ZUA,
  • informację starosty/zezwolenie na pracę,
  • umowę o pracę, umowę nakładczą lub umowę cywilnoprawną zawartą na okres przynajmniej 1 roku.

Materiały do pobrania

Scroll to Top
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status