Członkowie rodziny - PESEL UKR

Członkowie rodziny - PESEL UKR

Kogo dotyczą przepisy?

Wniosek możesz złożyć jeżeli posiadasz numer PESEL ze statusem UKR, dodatkowo zamierzasz przebywać w Polsce dłużej niż 3 miesiące i głównym celem Twojego pobytu w Polsce jest pobyt z rodziną (w rozumieniu w art. 158 ust. 1 oraz art. 159 ust.1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach).

Zezwolenie w tym trybie może Ci zostać udzielone jeżeli:

1) pozostajesz w uznawanym przez prawo Rzeczypospolitej Polskiej związku małżeńskim z obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej lub

2) jesteś małoletnim dzieckiem cudzoziemca pozostającego w uznawanym przez prawo Rzeczypospolitej Polskiej związku małżeńskim z obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i posiadającego zezwolenie na pobyt czasowy dla członka rodziny obywatela Rzeczypospolitej Polskiej lub zezwolenie na pobyt stały udzielone w związku z pozostawaniem w związku małżeńskim z obywatelem polskim lub

3) członek rodziny do którego dołączasz zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie jednego z następujących tytułów pobytowych:

Jesteś małżonkiem lub dzieckiem cudzoziemca zamieszkującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie jednego z następujących tytułów pobytowych:

 • na podstawie zezwolenia na pobyt stały,
 • na podstawie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE,
 • w związku z nadaniem mu statusu uchodźcy,
 • w związku z udzieleniem mu ochrony uzupełniającej,
 • na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy,
 • na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, w celu prowadzenia badań naukowych,
 • na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w celu prowadzenia badań naukowych, gdy cudzoziemiec ten posiada dokument pobytowy, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a rozporządzenia Rady nr 1030/2002, opatrzony adnotacją „naukowiec”, wydany przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej, jeżeli umowa o przyjęciu cudzoziemca w celu realizacji projektu badawczego zawarta z właściwą jednostką naukową tego państwa przewiduje przeprowadzenie badań naukowych także na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji,
 • na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa,
 • na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w celu korzystania z mobilności długoterminowej,
 • w związku z udzieleniem zgody na pobyt ze względów humanitarnych.

Ważne! Członkowie rodzin posiadający ochronę czasową, którzy nie spełniają powyższych kryteriów, nadal nie mogą skutecznie aplikować o pobyt czasowy i wnioski takich osób nie będą rozpatrywane. Przypominamy, że obywatele posiadający PESEL UKR korzystają z ochrony czasowej do 30.09.2025 r.

Gdzie mogę złożyć wniosek?

Uwaga! Złożenie wniosku nie wymaga Twojego osobistego stawiennictwa w urzędzie – nie rezerwuj wizyty.

 1. Wejdź na stronę cudzoziemcy.gov.pl i utwórz konto
 2. Zapoznaj się z informacjami i listą najczęściej popełnianych błędów
 3. Wypełnij wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy
 4. Wydrukuj formularz wniosku i go podpisz. Ważne! Pamiętaj o podpisaniu wniosku na stronie 8. 
 5. Na pierwszej stronie formularza dopisz: PESEL UKR
 6. Dwa wydrukowane formularze wraz z załącznikami wyślij za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Małopolski Urząd Wojewódzki, Wydział Spraw Cudzoziemców, ul. Przy Rondzie 6, 31-547 Kraków

Ważna informacja! W przypadku małoletnich wniosek składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jedno z rodziców lub jeden z ustanowionych przez sąd opiekunów. Przy składaniu wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy cudzoziemcowi będącemu osobą małoletnią, która w dniu złożenia wniosku ukończyła 6. rok życia, wymagana jest jego obecność.

Niezbędne dokumenty

 1. Wniosek w 1 egzemplarzu, wypełniony on-line w Module Obsługi Spraw
 1. Cztery fotografie biometryczne.
 2. Kserokopia zapisanych stron ważnego dokumentu podróży.
 3. Dokument potwierdzający posiadanie zapewnionego miejsca zamieszkania, np.:
 • potwierdzenie zameldowania;
 • akt własności lokalu mieszkalnego;
 • umowa najmu lokalu mieszkalnego;
 • inna umowa umożliwiająca władanie lokalem mieszkalnym;
 • oświadczenie osoby uprawnionej do władania lokalem mieszkalnym o zapewnieniu cudzoziemcowi miejsca zamieszkania + dokument potwierdzający prawo własności do lokalu.
 1. Dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, np.:
 • jeśli osoba pracuje: ZUS ZUA z elektronicznym potwierdzeniem wysyłki oraz aktualne zezwolenie na pracę/oświadczenie o powierzeniu pracy;
 • jeśli osoba jest zgłoszona do ZUS przez pracującego członka rodziny: ZUS ZCNA;
 • jeśli osoba nie jest zgłoszona do ZUS: polisa potwierdzająca prywatne ubezpieczenie zdrowotne obejmujące koszty leczenia na terytorium Polski (zagraniczną polisę należy dostarczyć wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski).
 1. Dokumenty potwierdzające posiadanie stabilnego i regularnego źródła dochodu

Uwaga: Wymóg posiadania źródła stabilnego i regularnego dochodu uważa się za spełniony również wówczas, gdy koszty utrzymania cudzoziemca będzie pokrywał członek rodziny obowiązany do jego utrzymania, który zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dodatkowo należy dołączyć:

 • dokumenty potwierdzające stopień pokrewieństwa uznawane przez prawo Rzeczypospolitej Polskiej (akty stanu cywilnego: akt małżeństwa, akt urodzenia),
 • dokumenty potwierdzające posiadanie przez cudzoziemca, z którym zamierza przebywać na terytorium RP, wymaganego prawem zezwolenia na pobyt lub wizy.

Ważne! Wszystkie dokumenty składasz w oryginale/uwierzytelnionej kopii.

Opłaty

Opłata skarbowa od wydania zezwolenia wynosi 340 zł. Uwaga! Niedostarczenie potwierdzenia uiszczenia wymaganej opłaty skarbowej stanowi brak formalny, który może skutkować zwrotem podania.

Opłaty skarbowej można dokonać w Centrum Administracyjnym Urzędu Miasta Krakowa przy al. Powstania Warszawskiego 10 na parterze lub na pierwszym piętrze (wejście od ul. Kordylewskiego) oraz przez Internet, w banku lub urzędzie pocztowym na rachunek:

Wydział Podatków i Opłat UMK
PKO Bank Polski S.A.
49 1020 2892 2276 3005 0000 0000

W przypadku opłat za pośrednictwem Internetu należy podać:

 • nr rachunku PKO Bank Polski S.A. 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000
 • czego dotyczy opłata ,
 • w którym urzędzie/wydziale ma być załatwiana sprawa (tj. Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Spraw Cudzoziemców).

Dostałem decyzję – jak otrzymać kartę pobytu?

Zezwolenie udzielane jest na okres nie dłuższy niż 3 lata. Zezwolenie na pobyt czasowy dla członków rodzin cudzoziemca, uprawnia do wykonywania pracy bez konieczności posiadania dodatkowego zezwolenia na pracę. W karcie pobytu, wydanej w związku z udzieleniem cudzoziemcowi tego zezwolenia, zamieszczana jest adnotacja „dostęp do rynku pracy”.

Kartę pobytu możemy wydać po zamieszczeniu w dokumencie obrazu linii papilarnych, które znajdują się w rejestrze obywateli Ukrainy, którym nadano numer PESEL. Jeśli obraz Twoich linii papilarnych nie będzie  znajdował się w rejestrze lub nie będzie możliwości ich umieszczenia w karcie pobytu poinformujemy Cię o konieczności osobistego stawiennictwa w urzędzie w celu złożenia odcisków linii papilarnych.

Dodatkowe informacje

Udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy oznacza utratę uprawnień wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa m.in. dostępu do świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, dostępu do  opieki medycznej, dostępu do edukacji i innych usług publicznych.

Scroll to Top
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status