Działalność gospodarcza - PESEL UKR

działalność gospodarcza - pesel ukr

Kogo dotyczą przepisy?

Obywatele Ukrainy, którzy posiadają PESEL ze statusem UKR będą mogli złożyć wniosek na pobyt czasowy najwcześniej po 1 kwietnia 2023 r.

Zezwolenie na pobyt czasowy z tytułu działalności gospodarczej może być udzielone cudzoziemcowi, którego głównym celem pobytu w Polsce jest prowadzenie działalności gospodarczej – w przypadku spółki kapitałowej np. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością musisz w spółce posiadać udziały oraz pełnić funkcję statutową

Gdzie mogę złożyć wniosek?

Uwaga! Złożenie wniosku nie wymaga Twojego osobistego stawiennictwa w urzędzie – nie rezerwuj wizyty.

 1. Wejdź na stronę cudzoziemcy.gov.pl i utwórz konto
 2. Zapoznaj się z informacjami i listą najczęściej popełnianych błędów
 3. Wypełnij wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy
 4. Wydrukuj formularz wniosku i go podpisz. Ważne! Pamiętaj o podpisaniu wniosku na stronie 8. 
 5. Na pierwszej stronie formularza dopisz: PESEL UKR
 6.  Dwa wydrukowane formularze wraz z załącznikami wyślij za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Małopolski Urząd Wojewódzki, Wydział Spraw Cudzoziemców, Przy Rondzie 6, 31-547 Kraków

Niezbędne dokumenty

 1. Wniosek w 1 egzemplarzu, wypełniony on-line w Module Obsługi Spraw
 2. Oryginał Załącznika nr 1 do wniosku – jeśli pełnisz funkcję w zarządzie spółki, którą utworzyłeś lub której udziały lub akcje objąłeś lub nabyłeś, prowadzisz sprawy spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej przez komplementariusza lub działasz w charakterze prokurenta. Jeśli pełnisz kilka funkcji, załącznik nr 1 złóż do każdej wymienionej funkcji osobno.

Ważne! wysyłając wniosek do Urzędu akceptujesz RODO, które dostępne jest tutaj.

Uwaga! Oryginał Załącznika nr 1 powinna podpisać osoba upoważniona do reprezentacji spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) albo pełnomocnik wyznaczony przez tą osobę. Wtedy załącz do wniosku stosowne pełnomocnictwo.

Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą do wniosku dołącz dokumenty potwierdzające, że posiadasz:

 • stabilne i regularne źródło dochodu
 • ubezpieczenie zdrowotne
 • zapewnione miejsce zamieszkania na terytorium RP 

Jeśli jesteś członkiem zarządu lub prokurentem w spółce kapitałowej i posiadasz w niej udziały do wniosku dołącz dokumenty potwierdzające, że posiadasz:

 • stabilne i regularne źródło dochodu

Jednym z dokumentów, które możesz złożyć, jest uchwała wspólników przyznająca honorarium z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu lub umowa o pracę na wykonywanie pracy jako członek zarządu. Jeżeli uzyskujesz dochód z innych źródeł, możesz również złożyć umowę o pracę w innej firmie.
Umowa o pracę na wykonywanie pracy jako członek zarządu musi zostać podpisana przez osobę upoważnioną do zawierania umów z członkami zarządu – należy złożyć dokument to potwierdzający (np. pełnomocnictwo). Pamiętaj, że nie możesz podpisać umowy sam ze sobą. W przypadku gdy jesteś jedynym udziałowcem w spółce, uchwała przyznająca Ci wynagrodzenie powinna być sporządzona w formie aktu notarialnego.

 • ubezpieczenie zdrowotne
 • zapewnione miejsce zamieszkania na terytorium RP 

Poza tym, niezbędne będą dokumenty dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej.

W pierwszej kolejności sprawdzimy, czy w roku poprzedzającym złożenie wniosku, firma osiągnęła dochód wymagany ustawą o cudzoziemcach. Wymagany dochód to 12-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Kwota dochodu liczona jest wg stawki w roku poprzedzającym złożenie wniosku,  w województwie, w którym podmiot ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Jeśli prowadzona przez Ciebie działalność osiągnęła w roku poprzedzającym złożenie wniosku wymagany dochód, złóż:

 • CIT – 8 PIT za rok podatkowy poprzedzający złożenie wniosku wraz z potwierdzeniem nadania do urzędu skarbowego lub zaświadczenie z urzędu skarbowego o osiągniętym dochodzie,
 • zaświadczenie o braku zaległości w opłacaniu składek ZUS oraz z urzędu skarbowego o niezaleganiu w podatkach swojej firmy.

Jeśli prowadzona przez Ciebie działalność nie osiągnęła w roku poprzedzającym złożenie wniosku wymaganego dochodu, złóż:

 • dokumenty potwierdzające, że Twoja firma zatrudniała przynajmniej 2 obywateli polskich lub cudzoziemców uprawnionych do wykonywania pracy na terytorium RP na czas nieokreślony i  w pełnym wymiarze czasu pracy, min. przez 1 rok przed złożeniem wniosku, np. umowy o pracę  oraz  potwierdzenie o odprowadzanych składkach ZUS za cały okres zatrudnienia każdego pracownika,
 • dokumenty wskazujące możliwość spełnienia tych warunków w przyszłości:
  • CIT-8 za poprzedni rok wraz z potwierdzeniem nadania do urzędu skarbowego lub  zaświadczenie z urzędu skarbowego o osiągniętym dochodzie
  • aktualny rachunek zysków i strat,
  • aktualny bilans spółki,
  • biznes plan,
  • wyciąg z konta bankowego firmy, potwierdzający posiadanie środków finansowych na bieżącą działalność firmy,
  • zawarte umowy/kontrakty,
  • potwierdzenie dokonanych inwestycji np. faktury VAT, rachunki,
  • umowy najmu lokalu użytkowego,
  • umowy o pracę/zlecenie z pracownikami,
  • informację o stanie magazynowym,
  • zaświadczenie o braku zaległości w opłacaniu składek ZUS oraz z urzędu skarbowego o niezaleganiu w podatkach swojej firmy,
  • inne dokumenty finansowe potwierdzające kondycję finansową Twojej firmy

Jeśli pełnisz funkcję w zarządzie spółki, ale nie posiadasz udziałów

Jeśli pełnisz funkcję w zarządzie danej spółki i nie posiadasz udziałów w tej spółce, złóż wniosek o udzielenie jednolitego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. Oprócz spełnienia warunków do uzyskania jednolitego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, będziesz musiał wykazać, że spółka, w której pełnisz funkcję spełnia warunki dochodowe. Wówczas złóż dokumenty dotyczące działalności gospodarczej, o których mowa powyżej.

 1. Cztery fotografie biometryczne:
 2. Kserokopia zapisanych stron ważnego dokumentu podróży.

Opłaty

Opłata skarbowa od wydania zezwolenia wynosi 340 zł. Uwaga! Niedostarczenie potwierdzenia uiszczenia wymaganej opłaty skarbowej stanowi brak formalny, który może skutkować zwrotem podania.

Opłaty skarbowej można dokonać w Centrum Administracyjnym Urzędu Miasta Krakowa przy al. Powstania Warszawskiego 10 na parterze lub na pierwszym piętrze (wejście od ul. Kordylewskiego) oraz przez Internet, w banku lub urzędzie pocztowym na rachunek:

Wydział Podatków i Opłat UMK
PKO Bank Polski S.A.
49 1020 2892 2276 3005 0000 0000

W przypadku opłat za pośrednictwem Internetu należy podać:

 • nr rachunku PKO Bank Polski S.A. 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000
 • czego dotyczy opłata ,
 • w którym urzędzie/wydziale ma być załatwiana sprawa (tj. Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Spraw Cudzoziemców).

Dostałem decyzję – jak otrzymać kartę pobytu?

Kartę pobytu możemy wydać po zamieszczeniu w dokumencie obrazu linii papilarnych, które znajdują się w rejestrze obywateli Ukrainy, którym nadano numer PESEL. Jeśli obraz Twoich linii papilarnych nie będzie  znajdował się w rejestrze lub nie będzie możliwości ich umieszczenia w karcie pobytu poinformujemy Cię o konieczności osobistego stawiennictwa w urzędzie w celu złożenia odcisków linii papilarnych.

Dodatkowe informacje

Udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy oznacza utratę uprawnień wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa m.in. dostępu do świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, dostępu do  opieki medycznej, dostępu do edukacji i innych usług publicznych.

Zezwolenie udzielane jest na okres nie dłuższy niż 3 lata. Okres zezwolenia zależy przede wszystkim od okresu, na jaki pracodawca zamierza powierzyć Ci pracę.

Materiały do pobrania

Scroll to Top
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status