Działalność gospodarcza

Kogo dotyczy wniosek?

Zezwolenie na pobyt czasowy udzielane jest na okres niezbędny do realizacji celu pobytu cudzoziemca na terytorium Polski powyżej 3 miesięcy, nie dłużej jednak, niż 3 lata, z możliwością ubiegania się o kolejne zezwolenia.

Zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej udziela się cudzoziemcom, których celem pobytu jest prowadzenie działalności gospodarczej na terytorium Polski na podstawie przepisów, obowiązujących w tym zakresie.

Zezwolenie to udzielane jest również cudzoziemcom, których celem pobytu w Polsce jest pełnienie funkcji w zarządzie spółki z.o.o. lub spółki akcyjnej, której akcje lub udziały cudzoziemiec posiada lub prowadzenie spraw spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej przez komplementariusza, lub działanie w charakterze prokurenta.

Dodatkowo aby uzyskać powyższe zezwolenie podmiot, który prowadzi działalność gospodarczą powinien spełniać jedno z poniższych wymagań:

 • generować określony dochód – tj. osiągnąć dochód nie niższy niż 12-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwie, w którym przedsiębiorca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w roku poprzedzającym złożenie wniosku (średnie wynagrodzenie ogłasza Prezes Głównego Urzędu Statystycznego, a jego wysokość można sprawdzić na stronie: https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikatow-i-obwieszczen/, lub
 • tworzyć miejsca pracy – tj. zatrudniać na czas nieokreślony i w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej przez okres 1 roku poprzedzającego złożenie wniosku co najmniej 2 pracowników będących obywatelami polskimi lub cudzoziemcami zwolnionymi z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę, lub
 • posiadać odpowiednie środki lub prowadzić działania pozwalające na spełnienie tych warunków w przyszłości.

Gdzie i kiedy mogę złożyć wniosek?

W celu umówienia terminu wizyty na złożenie wniosku kliknij tutaj.

Niezbędne dokumenty

 1. Wypełniony zgodnie z pouczeniem wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy oraz kopia wypełnionego wniosku

Uwaga: Jeśli cudzoziemiec pełni funkcję w zarządzie spółki, której posiada akcje bądź udziały, do wniosku należy dołączyć Załącznik nr 1, który wypełnia pracodawca cudzoziemca lub osoba upoważniona wraz ze stosownym upoważnieniem .

Załącznik 1 musi być kompletnie uzupełniony, w tym oświadczenie o karalności na stronie 4 wniosku. Załącznik musi zawierać pieczątkę i podpis (w przypadku podpisania załącznika przez osobę nie wskazaną w KRS, prosimy o dołączenie stosownego upoważnienia).

 1. Cztery fotografie spełniające następujące wymagania:
 • nieuszkodzone, kolorowe, o dobrej ostrości;
 • wymiary 35 mm x 45 mm;
 • wykonane nie wcześniej niż w ciągu 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;
 • przedstawiające wizerunek twarzy cudzoziemca od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, na jednolitym jasnym tle, w pozycji frontalnej, patrzącego na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, a także odwzorowujące naturalny kolor jego skóry;
 • przedstawiające wyraźnie oczy cudzoziemca, a zwłaszcza źrenice, linia oczu cudzoziemca jest równoległa do górnej krawędzi fotografii;

Uwaga: Cudzoziemiec noszący nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może dołączyć do wniosku fotografię przedstawiającą go w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku dołącza się oświadczenie cudzoziemca o przynależności do wspólnoty wyznaniowej.

 1. Kserokopia zapisanych stron ważnego dokumentu podróży (oryginał do wglądu), w szczególnie uzasadnionym przypadku, gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania, może przedstawić inny dokument potwierdzający tożsamość.

Ważne: przy składaniu wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy cudzoziemiec powinien złożyć odciski linii papilarnych w celu wydania karty pobytu. Jest to warunek konieczny do prawidłowego przyjęcia wniosku i wszczęcia postępowania. Powyższy obowiązek nie dotyczy cudzoziemców którzy nie ukończyli 6 roku życia lub od których pobranie odcisków linii papilarnych jest fizycznie niemożliwe.

Uwaga: Brak, któregokolwiek z ww. dokumentów spowoduje wezwanie cudzoziemca do jego uzupełnienia w terminie nie krótszym niż 7 dni od doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Pamiętaj! Aby postępowanie zostało rozpoczęte musisz także dołączyć do akt sprawy potwierdzenia uiszczenia opłaty skarbowej. Więcej informacji znajdziesz poniżej w sekcji „Opłaty”.

Typowe dokumenty potrzebne do rozpatrzenia wniosku

Szczegółowe informacje znajdziesz na końcu artykułu, w sekcji „Materiały do pobrania”. Pobierz właściwą ulotkę i przygotuj dokumenty według instrukcji.

Zasadniczo w postępowaniu o przyznanie zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej wymagane dokumenty można podzielić na dwa rodzaje, tj.:

A. DOKUMENTY DOTYCZĄCE CUDZOZIEMCA, czyli:

 1. Dokument potwierdzający posiadanie zapewnionego miejsca zamieszkania np.
 • potwierdzenie zameldowania;
 • akt własności lokalu mieszkalnego;
 • umowa najmu lokalu mieszkalnego;
 • inna umowa umożliwiająca władanie lokalem mieszkalnym;
 • oświadczenie osoby uprawnionej do władania lokalem mieszkalnym o zapewnieniu cudzoziemcowi miejsca zamieszkania + dokument potwierdzający prawo własności do lokalu;

Dla możliwie szybkiej realizacji sprawy dokument powinien potwierdzać fakt posiadania miejsca zamieszkania przez co najmniej 6 miesięcy licząc od daty złożenia dokumentu.

 1. Ubezpieczenie zdrowotne,
 • jeśli osoba pracuje: ZUS ZUA z elektronicznym potwierdzeniem wysyłki
 • jeśli osoba jest zgłoszona do ZUS przez pracującego członka rodziny: ZUS ZCNA
 • jeśli osoba nie jest zgłoszona do ZUS: polisa potwierdzająca prywatne ubezpieczenie zdrowotne obejmujące koszty leczenia na terytorium Polski (zagraniczną polisę należy dostarczyć wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski).

Dla możliwie szybkiej realizacji sprawy dokumenty powinny potwierdzać fakt posiadania ubezpieczenia przez co najmniej  6 miesięcy licząc od daty złożenia dokumentu. W przypadku zgłoszenia do ZUS – aktualny dokument.

 1. Dokumenty potwierdzające posiadanie stabilnego i regularnego źródła dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na utrzymaniu (dla osoby samotnie gospodarującej – w wysokości co najmniej 776 zł netto miesięcznie, dla osoby w rodzinie – w wysokości co najmniej 600 zł netto miesięcznie), np.:
  • uchwała o przyznaniu wynagrodzenia dla członka zarządu lub prezesa;
  • umowa na podstawie, której cudzoziemiec wykonuje pracę jako członek zarządu,
  • umowa o pracę lub umowa cywilnoprawna (zlecenia, o dzieło) z innym podmiotem powierzającym pracę cudzoziemcowi wraz z dokumentem potwierdzającym legalność zatrudnienia (oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy lub zezwoleniem na pracę),

Pamiętaj! W przypadku spółek dochody uzyskane z działalności gospodarczej nie są uznawane jako stały i regularny dochód!

B. DOKUMENTY DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI, KTÓRĄ CUDZOZIEMIEC PROWADZI, TJ.:

 1. Dokumenty potwierdzające spełnienie jednego z trzech poniższych wymagań:
 • osiągnięcia dochodu nie niższego niż 12-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwie, w którym przedsiębiorca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w roku poprzedzającym złożenie wniosku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ( CIT-8, PIT 28, PIT 36, zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o osiągniętych dochodach za poprzedni rok) lub
 • zatrudnienia na czas nieokreślony i w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej przez okres 1 roku poprzedzającego złożenie wniosku co najmniej 2 pracowników będących obywatelami polskimi lub cudzoziemcami, posiadającymi zezwolenie na pobyt stały/rezydenta długoterminowego UE/obywatel kraju członkowskiego UE lub Schengen (oraz cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 1–9 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy),
 • posiadania środków pozwalających na spełnienie w przyszłości wyżej wymienionych warunków lub prowadzenie działań pozwalających na spełnienie w przyszłości tych warunków, w szczególności przyczyniających się do wzrostu inwestycji, transferu technologii, wprowadzania korzystnych innowacji lub tworzenia miejsc pracy (np. aktualne saldo rachunku bankowym firmy, biznesplan spółki, dokumenty potwierdzające poczynione inwestycje w zaopatrzenie i sprzęt wykorzystywany przy produkcji bądź świadczonych usługach, faktury).
 1. Bilans spółki wraz z aktualnym rachunkiem zysków i strat lub zestawienie przychodów i kosztów (w przypadku cudzoziemca prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą),
 2. Umowa spółki,
 3. Zaświadczenie o braku zaległości podatkowych spółki z Urzędu Skarbowego oraz zaświadczenie z właściwego miejscowo oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o braku zaległości (podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą) w opłacie składek na ubezpieczenie społeczne.

Ważne! Dokumenty wymagane w ramach tego postępowania mogą różnić się ze względu na specyfikę prowadzonej działalności gospodarczej. Oznacza to, że Urząd wzywa do dostarczenia dokumentów charakterystycznych dla danej spółki prawa handlowego lub jednoosobowej działalności gospodarczej. Szczegółowe informacje znajdziesz na końcu artykułu, w sekcji „Materiały do pobrania”. Pobierz właściwą ulotkę i przygotuj dokumenty według instrukcji.

Opłaty

 1. Opłata skarbowa od wydania zezwolenia (płatna z chwilą złożenia wniosku) wynosi 340 zł.

Opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia można dokonać w Centrum Administracyjnym Urzędu Miasta Krakowa przy al. Powstania Warszawskiego 10 na parterze lub na pierwszym piętrze (wejście od ul. Kordylewskiego) oraz przez Internet, w banku lub urzędzie pocztowym na rachunek:

Wydział Podatków i Opłat UMK
PKO Bank Polski S.A.
49 1020 2892 2276 3005 0000 0000

W przypadku opłat za pośrednictwem Internetu należy podać:

 • nr rachunku PKO Bank Polski S.A. 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000
 • czego dotyczy opłata (w tytule wpisz pobyt czasowy oraz imię i nazwisko cudzoziemca, którego dotyczy wniosek),
 • w którym urzędzie/wydziale ma być załatwiana sprawa (tj. Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Spraw Cudzoziemców).

Jeżeli po uprzednim wezwaniu do uzupełnienia opłaty ta nie zostanie uiszczona wniosek zostaje zwrócony (art. 261 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego).

 1. Opłata za wydanie karty pobytu wynosi 100 zł. Opłatę można uiścić przez Internet albo w banku lub urzędzie pocztowym na rachunek:

Małopolski Urząd Wojewódzki
NBP Oddział Okręgowy w Krakowie
08 1010 1270 0051 2222 3100 0000

Ważne! Dołączenie w dniu składania wniosku potwierdzenia opłaty za kartę pobytu usprawni proces odbioru karty.

Materiały do pobrania

Dodatkowe materiały

Scroll to Top
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status