E-zezwolenie

Kogo dotyczy wniosek?

Uzyskanie zezwolenia na pracę online możliwe jest w postępowaniu elektronicznym, za wykorzystaniem portalu www.praca.gov.pl .

Wniosek o wydanie lub przedłużenie zezwolenia na pracę typ A dotyczy cudzoziemca wykonującego pracę na terytorium Polski na podstawie umowy z podmiotem, którego siedziba lub miejsce zamieszkania, albo oddział, zakład lub inna forma zorganizowanej działalności znajduje się na terytorium Polski.

Pamiętaj! W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą na wpis do CEIDG pracodawcą jest przedsiębiorca – czyli osoba fizyczna, a nie przedsiębiorstwo.

Gdzie i kiedy mogę złożyć wniosek?

Pracodawco, wnioski dotyczące zezwoleń na pracę wraz z wymaganymi załącznikami możesz złożyć elektronicznie poprzez portal www.praca.gov.pl

  • wybierz zakładkę Wniosek o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ZC-WWZ,
  • wypełnij wniosek elektroniczny,
  • załącz kopie elektroniczne (skany) niezbędnych dokumentów (w tym potwierdzenie uiszczenia opłaty),
  • podpisz wniosek kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo Profilem Zaufanym.

Urząd będzie się z tobą kontaktował, jeżeli będziesz musiał uzupełnić braki formalne, okazać oryginały dokumentów, które zostały załączone jako skany lub żeby ustalić dalsze kroki.

Uwaga! w postępowaniu o wydanie zezwolenia na pracę konieczne jest załączenie oryginału informacji starosty. W przypadku składania wniosku elektronicznie, oryginał informacji starosty należy dostarczyć do Urzędu za pośrednictwem poczty.

Decyzja zostanie wysłana do Ciebie elektronicznie przez portal www.praca.gov.pl oraz za pośrednictwem poczty.

Scroll to Top
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status