Informacja dla obywateli Białorusi, wykonujących pracę kierowcy w transporcie drogowym

Od 18 sierpnia 2022 r. obowiązują szczególne regulacje zapewniające przedłużenie uprawnień pobytowych oraz określonych dokumentów obywateli Białorusi, którzy wykonują transport drogowy lub niezarobkowy przewóz drogowy na rzecz przewoźników drogowych lub przedsiębiorców mających siedzibę na terytorium Polski.

Kogo dotyczy?

Jeśli jesteś obywatelem Białorusi, wykonujesz pracę kierowcy w transporcie drogowym na rzecz przewoźnika mającego siedzibę w Polsce
i przebywasz w Polsce na podstawie jednego z niżej wymienionych dokumentów, którego okres ważności upływałby od 01.09.2022 r., dokument ten jest przedłużony z mocy prawa na okres:

 • Zezwolenie na pobyt czasowy – do 31.12.2022r.
 • Karta pobytu – do 24.08.2023r.
 • Polski dokument tożsamości – do 24.08.2023r.
 • Dokument „zgoda na pobyt tolerowany” – do 24.08.2023r.

Jeśli ostatni dzień dopuszczalnego okresu pobytu w Polsce na podstawie:

 • wizy Schengen wydanej przez organ polski,
 • na podstawie wizy wydanej przez inne państwo obszaru Schengen,
 • na podstawie dokumentu pobytowego, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a rozporządzenia Rady (WE) nr 1030/2002 z dnia 13 czerwca 2002 r. ustanawiającego jednolity wzór dokumentów pobytowych dla obywateli państw trzecich (Dz. Urz. UE L 157 z 15.06.2002, str. 1, z późn. zm.), wydanego przez właściwy organ innego państwa obszaru Schengen, albo innego dokumentu pobytowego wydanego przez organ tego państwa, uprawniającego do podróży po terytorium innych państw tego obszaru,
 • w ramach ruchu bezwizowego

upływałby od 01.09.2022 r. i pobyt ten rozpoczął się przed tym dniem, Twój pobyt w Polsce uznaje się za legalny do 24.08.2023r.

Nie załatwiasz żadnych formalności. Nie wymieniasz dokumentów, bo są one przedłużone na podstawie przepisów.
Karta pobytu w okresie przedłużenia nie uprawnia do przekraczania granicy.

Przedłużone z mocy prawa do 24.08.2023 r. są również przypadające od 01.09.2022 r. :

 • terminy opuszczenia terytorium Polski wynikające np. z ostatecznych decyzji o odmowie udzielenia zezwolenia
 • terminy dobrowolnego powrotu wynikające z ostatecznych decyzji o zobowiązaniu do powrotu

Jeśli przebywasz w Polsce na podstawie wizy krajowej, której okres ważności i pobytu upływa w okresie od dnia 1 września 2022r., wiza ta ulega przedłużeniu z mocy prawa do dnia 31 grudnia 2022 r.
Wiza krajowa w okresie przedłużenia tj. do 31.12.2022 r. uprawnia do przekraczania granicy w ramach wykonywania międzynarodowego transportu drogowego lub niezarobkowego międzynarodowego przewozu drogowego. Możesz uzyskać naklejkę wizową, która to potwierdza.

Z rozwiązania tego skorzystać mogą tylko  obywatele Białorusi – kierowcy w transporcie międzynarodowym, posiadający wizę krajową oznaczoną symbolem „D”, która:

 • uprawnia do pobytu w Polsce okresie, który skończył się najwcześniej w dniu 1 września 2022r. lub skończy się w najbliższej przyszłości, lecz nie później niż 31 grudnia 2022 r.
 • została wydana w celu wykonywania pracy: symbol 05a lub 06
 • została wydana na okres krótszy niż 1 rok (mniej niż 365 dni pobytu)

Gdzie i kiedy mogę złożyć wniosek?

W sprawie złożenia wniosku obowiązuje wcześniejsza rezerwacja terminu. Rezerwacji można dokonać pod numerem telefonu 18 540 23 45. Następnym krokiem, będzie stawienie się osobiście na wyznaczony termin do Oddziału Spraw Cudzoziemców Delegatury Wydziału w Nowym Sączu – ul. Jagiellońska 52.

Pracownicy na stanowisku, posiadają listy zapisanych osób, na podstawie których będą o odpowiedniej godzinie prosić o podejście do swojego stanowiska.

Do uzyskania w dokumencie podróży naklejki wizowej konieczne jest:

 1. Skan paszportu (strona z danymi osobowymi oraz strona z wizą),
 2. Fotografię spełniającą następujące wymagania:
  • nieuszkodzona, kolorowa, o dobrej ostrości;
  • wymiary 35 mm x 45 mm;
  • wykonana nie wcześniej niż w ciągu 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;
  • przedstawiająca wizerunek twarzy cudzoziemca od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, na jednolitym jasnym tle, w pozycji frontalnej, patrzącego na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, a także odwzorowujące naturalny kolor jego skóry;
  • przedstawiająca wyraźnie oczy cudzoziemca, a zwłaszcza źrenice, linia oczu cudzoziemca jest równoległa do górnej krawędzi fotografii;
 1. Skan świadectwa kierowcy lub aktualnych badań lekarskich i psychologicznych, prawa jazdy i świadectwa kwalifikacji zawodowej,
 2. Skan umowy o pracę lub innej umowy stanowiącej podstawę wykonywania pracy, z której wynikać będzie rodzaj pracy polegający na przewozie osób lub rzeczy z przekroczeniem granicy, a jeżeli w umowie nie zostałyby takie treści zawarte, innych dokumentów np. zakres czynności, zaświadczenie pracodawcy, z których wynikać będzie charakter wykonywanej pracy.

Ważne! Za umieszczenie naklejki wizowej nie wymaga się uiszczenia opłaty skarbowej ani żadnej innej opłaty.

Szczegółowe informacje: https://www.gov.pl/web/udsc/szczegolne-regulacje-dotyczace-pobytu-obywateli-bialorusi-bedacych-kierowcami-w-transporcie-drogowym

Scroll to Top
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status