Plakat informacyjny zawierajacy tekst

Informacja dla obywateli Ukrainy – kierowców w transporcie międzynarodowym

Obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski od 24 lutego 2022r. z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa i podjęli lub zamierzają podjąć w Polsce pracę kierowcy w transporcie międzynarodowym mogą złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę przed upływem 9 miesięcy od dnia wjazdu do Polski.

Warunkiem rozpatrywania wniosku jest wykazanie, że praca kierowcy wykonywana jest w transporcie międzynarodowym. Informacja ta powinna wynikać z załącznika nr 1 do wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, w którym pracodawca wskazuje stanowisko/rodzaj pracy oraz zakres podstawowych obowiązków na stanowisku pracy.

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty kierowcy:

  • świadectwo kierowcy
  • aktualne badania lekarskie i psychologiczne,
  • prawo jazdy,
  • świadectwo kwalifikacji zawodowej.

Jeżeli wykonywanie międzynarodowego transportu nie wymaga posiadania przez przewoźnika licencji wspólnotowej, należy dołączyć również inne dokumenty, które potwierdzą, że wnioskodawca ma wykonywać międzynarodowy transport drogowy w rozumieniu art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym lub niezarobkowy międzynarodowy przewóz drogowy w rozumieniu art. 4 pkt 6 tej ustawy.

Wnioski o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę w celu wykonywania pracy kierowcy w transporcie krajowym, złożone przez obywateli Ukrainy objętych ochroną czasową na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, nie będą rozpatrywane.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 8 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2022 poz. 830)

Scroll to Top
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status