Informacje dotyczące karty Polaka

Karta Polaka jest dokumentem przyznawanym osobom nieposiadającym polskiego obywatelstwa. Potwierdza przynależność do Narodu Polskiego. Karta Polaka nie jest dokumentem uprawniającym do przekraczania granicy lub legalizującym pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dla kogo?

Możliwość złożenia wniosku o przyznanie lub przedłużenie ważności Karty Polaka w Wydziale Spraw Cudzoziemców MUW obejmuje obywateli Ukrainy, Republiki Białorusi oraz Federacji Rosyjskiej, którzy zamieszkują na terenie Małopolski. Wniosek może złożyć zarówno osoba, która już wcześniej posiadała Kartę Polaka, jak i ta, która będzie wnioskować o wydanie Karty Polaka po raz pierwszy. Dokument można odebrać w urzędzie, w którym został złożony wniosek.

Kartę Polaka może otrzymać osoba, która spełni łącznie następujące warunki:

 1. wykaże swój związek z polskością przez przynajmniej podstawową znajomość języka polskiego, który uważa za język ojczysty, oraz znajomość i kultywowanie polskich tradycji i zwyczajów;
 2. w obecności konsula Rzeczypospolitej Polskiej lub właściwego wojewody, albo wyznaczonego przez niego pracownika, złoży pisemną deklarację przynależności do Narodu Polskiego;
 3. wykaże, że jest narodowości polskiej lub co najmniej jedno z jej rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków było narodowości polskiej, albo przedstawi zaświadczenie organizacji polskiej lub polonijnej potwierdzające aktywne zaangażowanie w działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej przez okres co najmniej ostatnich trzech lat;
 4. złoży oświadczenie, że ona lub jej wstępni nie repatriowali się lub nie zostali repatriowani z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej do jednego z państw będących stroną umów repatriacyjnych zawartych w latach 1944–1957 przez Rzeczpospolitą Polską albo przez Polską Rzeczpospolitą Ludową z:

  • Białoruską Socjalistyczną Republiką Radziecką;
  • Ukraińską Socjalistyczną Republiką Radziecką;
  • Litewską Socjalistyczną Republiką Radziecką;
  • Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich.

Okres ważności Karty Polaka

 • Karta Polaka jest ważna przez okres 10 lat od dnia jej przyznania.
 • Karta Polaka przyznana osobie, która ukończyła 65 lat jest ważna na czas nieoznaczony.
 • Karta Polaka przyznana małoletniemu jest ważna przez okres 10 lat od dnia jej przyznania, jednak nie dłużej niż do dnia, w którym upływa rok od dnia uzyskania przez niego pełnoletności.

Uprawnienia wynikające z posiadania Karty Polaka

Posiadacz Karty Polaka ma prawo do:

 • otrzymania bezpłatnej rocznej wizy krajowej,
 • osiedlenia się w Polsce (uzyskanie zezwolenie na pobyt stały), a po roku pobytu na podstawie zezwolenia na pobyt stały ma prawo do otrzymania obywatelstwa polskiego,
 • uczęszczania do polskich szkół i uczelni na takich samych zasadach jak obywatele polscy oraz korzystania z ułatwień w uzyskiwaniu stypendiów,
 • podejmowania pracy i prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce na takich samych zasadach jak obywatele polscy,
 • korzystania z ulgi na przejazdy środkami transportu kolejowego,
 • korzystania z bezpłatnego wstępu do muzeów państwowych,
 • korzystania z nieodpłatnej opieki lekarskiej w nagłych przypadkach.

Gdzie i kiedy mogę złożyć wniosek?

Wniosek o przyznanie lub przedłużenie ważności Karty Polaka należy złożyć wyłącznie osobiście, w wyznaczonym przez urząd terminie, w siedzibie Wydziału Spraw Cudzoziemców Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, ul. Przy Rondzie 6 w Krakowie.

 • W celu umówienia terminu wizyty na złożenie wniosku kliknij.

Niezbędne dokumenty

 1. Wypełniony w języku polskim zgodnie z pouczeniem wniosek o przyznanie Karty Polaka (uzupełnij online, wydrukuj i podpisz).
 2. Aktualna fotografia spełniająca następujące wymagania:

 • nieuszkodzona, kolorowa, o dobrej ostrości;
 • wymiary 35 mm x 45 mm;
 • wykonane nie wcześniej niż w ciągu 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;
 • przedstawiająca wizerunek twarzy cudzoziemca na jednolitym jasnym tle z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy bez nakrycia głowy;
 • przedstawiająca wyraźnie oczy cudzoziemca bez okularów z ciemnymi szkłami.

 1. Kserokopia ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość wnioskodawcy (oryginał do wglądu).

Dokumenty i dowody potwierdzające spełnienie przesłanek do przyznania Karty Polaka:

Uwaga: Dołączenie wszystkich wymienionych niżej dokumentów i dowodów do wniosku przy jego składaniu może ograniczyć ilość korespondencji urzędowej i skrócić czas załatwienia sprawy.

 • Oryginały i kserokopie dokumentów potwierdzających, że wnioskodawca jest narodowości polskiej lub co najmniej jedno z jego rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków było narodowości polskiej lub,
 • Oryginał i kserokopia zaświadczenia organizacji polskiej lub polonijnej potwierdzające aktywne zaangażowanie w działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej przez okres co najmniej ostatnich trzech lat (wykaz organizacji polskich i polonijnych znajdziesz tutaj).

W przypadku MAŁOLETNICH do wniosku należy dołączyć:

 • oryginał i kserokopię aktu urodzenia małoletniego,
 • dokumenty tożsamości obojga rodziców lub opiekunów prawnych wraz z kserokopią strony z danymi osobowymi, miejscem urodzenia i miejscem zamieszkania,
 • oryginał Karty Polaka jednego lub obojga rodziców wraz z kserokopią,
 • w przypadku, gdy jednemu z rodziców nie przysługuje władza rodzicielska, konieczne jest przedłożenie dokumentu potwierdzającego taki stan prawny.

Przypominamy, iż wymagana jest obecność obojga rodziców! Przyznanie Karty Polaka małoletniemu, który ukończył 16 lat, może nastąpić jedynie za jego zgodą. Osobiste stawiennictwo w dniu złożenia wniosku obowiązuje małoletniego od 13-go roku życia.

W przypadku obecności tylko jednego rodzica podczas składania wniosku o przyznanie Karty Polaka małoletniemu dziecku wymagane jest przedłożenie:

 • Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przyznanie Karty Polaka małoletniemu dziecku, złożonego przed właściwym Konsulem RP lub notariuszem przez rodzica, który nie może przyjechać na wizytę,
 • Oryginału lub uwierzytelnionej kopii paszportu (3 stron – z danymi osobowymi, miejscem urodzenia oraz miejscem zamieszkania) rodzica, który nie może przyjechać na wizytę.

UWAGA! W przypadku uwierzytelnienia kopii paszportu nieobecnego rodzica i złożenia przez niego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przyznanie Karty Polaka małoletniemu dziecku przed notariuszem poza Polską – dokumenty muszą być opatrzone klauzulą apostille.

Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym, służące za dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, składa się wraz z ich tłumaczeniami na język polski, dokonanymi przez tłumacza przysięgłego.

Infolinia i informacja info.opt w sprawach o przyznanie lub przedłużenie ważności Karty Polaka            

Opłaty

Wszystkie czynności związane ze złożeniem wniosku i wydaniem Karty Polaka są wolne od opłat.

Materiały po pobrania

Scroll to Top
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status