Jak dostarczyć brakujące dokumenty?

Organ administracji publicznej może w trakcie postępowania wezwać stronę do uzupełnienia brakujących dokumentów lub tych które w toku postępowania straciły ważność.

Dokumenty w toczących się postępowaniach należy uzupełniać zgodnie z treścią otrzymywanych z Urzędu wezwań, na zasadach i w terminach w nich podanych. Prosimy o dokładne zapoznawanie się z treścią otrzymywanych z Urzędu pism.

Brakujące dokumenty mogą być składane za pośrednictwem Dziennika Podawczego Wydziału przy ul. Przy Rondzie 6 lub przesłane za pośrednictwem poczty.

Brakujące dokumenty można składać od poniedziałku do piątku w godzinach: 

  • w poniedziałki: 7:00 – 18:00
  • od wtorku do piątku: 7:30 – 15:30

(dokumenty można złożyć bez konieczności uprzedniej rezerwacji terminu).

Ważne! W przypadku, gdy zmieniły się twoje dane (np. adres korespondencyjny, numer telefonu) pamiętaj o powiadomieniu o tym fakcie Urzędu. W razie gdy ten obowiązek nie zostanie spełniony może nie dotrzeć do ciebie ważna korespondencja dotycząca toczącej się sprawy.

Przy składaniu dodatkowych dokumentów do sprawy prosimy o ich dokładne opisanie imieniem, nazwiskiem i datą urodzenia cudzoziemca, którego dokument dotyczy, oraz numerem sprawy jeśli został już nadany.

Uwaga: wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym muszą zostać przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego przed dostarczeniem ich do Urzędu. Tłumaczenie należy dołączyć do sprawy wraz z oryginałem dokumentu lub kopią potwierdzoną za zgodność z oryginałem.

Listę tłumaczy przysięgłych znajdziesz tutaj.

Scroll to Top
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status