Jak liczyć 5-letni okres pobytu w Polsce?

Aby móc złożyć wniosek cudzoziemiec musi przebywać w Polsce przez okres co najmniej 5 lat. Do tego okresu wlicza się pobyt:

 • czasowy,
 • w oczekiwaniu na przyznanie pobytu czasowego,
 • na podstawie wizy, oraz
 • na podstawie ruchu bezwizowego

Uwaga na ważne wyjątki:

 1. W przypadku mobilnych posiadaczy tzw. Niebieskiej Karty UE:
  Do wymaganego 5-letniego okresu pobytu na terytorium Polski zalicza się łączny okres legalnego pobytu na terytorium Unii Europejskiej, jeżeli cudzoziemiec przebywał legalnie i nieprzerwanie na tym terytorium co najmniej przez 5 lat na podstawie wydanego przez państwo członkowskie Unii Europejskiej dokumentu pobytowego z adnotacją „Niebieska Karta UE”, w tym na terytorium Polski – co najmniej przez 2 lata bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji.

Oznacza to, że dla osób posiadających niebieską kartę do rezydenta zaliczany jest cały okres pobytu na terytorium Unii Europejskiej jednak z zastrzeżeniem, że co najmniej ostatnie dwa lata bezpośrednio przed złożeniem wniosku cudzoziemiec musi przebywać na terytorium RP na podstawie tzw. niebieskiej karty.

 1. W przypadku cudzoziemców, którzy przebywają w celu odbycia studiów albo kontynuują swój legalny pobyt w Polsce po odbyciu tych studiów:
 • cudzoziemcy, którzy przebywają w Polsce w celu odbycia studiów nie mogą ubiegać się o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE. O zezwolenie to nie mogą ubiegać się również cudzoziemcy przebywający w Polsce w związku zamiarem podjęcia lub kontynuowania nauki.
 • do 5-letniego okresu pobytu, warunkującego uzyskanie ww. zezwolenia zalicza się połowę okresu pobytu na podstawie wizy wydanej w celu odbycia studiów lub na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach.
 1. W przypadku cudzoziemców, którzy posiadają status uchodźcy zalicza się połowę okresu pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w toku postępowania w sprawie nadania statusu uchodźcy lub cały okres pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w toku postępowania w sprawie nadania statusu uchodźcy, jeżeli przekroczył on 18 miesięcy.

Ważne! Do 5-letniego okresu pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie zalicza się pobytu cudzoziemca:

 • będącego pracownikiem delegowanym przez usługodawcę w celu transgranicznego świadczenia usług lub będącego usługodawcą świadczącym usługi transgraniczne;
 • przebywającego na terytorium Polski na podstawie wizy Schengen upoważniającej tylko do wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i pobytu na tym terytorium wydanej w celu, przyjazdu ze względów humanitarnych, z uwagi na interes państwa lub zobowiązania międzynarodowe, lub;
 • w okresie jego nauki na terytorium Polski;
 • który został zobowiązany do powrotu i nie upłynął jeszcze termin dobrowolnego powrotu określony w decyzji w tej sprawie, także w przypadku przedłużenia tego terminu;
 • który jest obowiązany opuścić terytorium Polski w przypadku odmowy udzielenia lub cofnięcia zezwolenia pobytowego, bądź w przypadku odmowy udzielania lub cofnięcia ochrony międzynarodowej, lub
 • będącego członkiem misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego państwa obcego lub inną osobą zrównaną z nimi na podstawie ustaw, umów międzynarodowych lub powszechnie ustalonych zwyczajów międzynarodowych;
 • na podstawie zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa lub zezwolenia na pobyt czasowy w celu korzystania z mobilności długoterminowej pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż, w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa lub zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na okoliczności wymagające krótkotrwałego pobytu;
 • w toku postępowania w sprawie nadania mu statusu uchodźcy, w jeśli postępowanie to zakończyło się odmową nadania statusu uchodźcy lub udzielenia ochrony uzupełniającej;
 • na podstawie zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego.

Pamiętaj! Jeżeli przebywałeś w Polsce na podstawie dokumentu, który nie zalicza się do pobytu w ramach rezydenta długoterminowego UE okres ten liczy się za 0.

Przykład nr 1

Cudzoziemiec ukończył w Polsce szkołę policealną, która trwała dwa lata. Dodatkowo, posiadał on pobyt czasowy z tytułu nauki przez cały ten okres. Po zakończeniu szkoły podjął on pracę i uzyskał jednolite zezwolenie na pobyt i pracę na podstawie którego przebywa już 3 lata. Czy cudzoziemiec może otrzymać zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE? NIE, ponieważ okres nauki nie wlicza się do liczonego okresu potrzebnego do uzyskania zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE. W tym przypadku cudzoziemcowi brakuje jeszcze dwóch lat do wymaganego 5 – letniego okresu.

Schemat (kliknij w obrazek):

Przykład nr 2

Cudzoziemiec przebywał na terytorium RP na podstawie jednolitego zezwolenia na pobyt i pracę przez okres 2 lat. Po tym czasie podjął on naukę w szkole policealnej (okres 1 roku), a jego postawą pobytu było wydane zezwolenie na pobyt czasowy z tytułu nauki. Następnie cudzoziemiec ponownie podjął pracę i następne 3 lata ponownie przebywał na podstawie jednolitego zezwolenia na pobyt i pracę. Czy cudzoziemiec może otrzymać zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego? TAK, ponieważ bezpośrednio przed złożeniem wniosku cudzoziemiec przebywał w sumie przez okres 5 lat na podstawie pobytu, który kwalifikuje się do rezydenta długoterminowego UE (tj. jednolite zezwolenie na pobyt i pracę).

Jak odnosi się to do wymogu nieprzerwanego pobytu na terytorium RP?

Okres nauki liczy się za zero, ale warto pamiętać, że cały okres pobytu w Polsce przed złożeniem wniosku musi być nieprzerwany (także okres, który nie wlicza się do rezydenta). W tym przypadku okres nieprzerwanego pobytu liczymy przez 6 lat.

Schemat (kliknij w obrazek):

Scroll to Top
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status