Jak obliczyć wymagane środki finansowe w przypadku studenta studiów stacjonarnych

Przedstawione przez cudzoziemca środki finansowe powinny pokrywać sumę trzech poniższych kategorii:

  1. Środki finansowe na utrzymanie podczas pobytu w Polsce 15 x 776 zł jeżeli student jest osobą samotnie gospodarującą (tj. przebywającą samotnie i na własny rachunek) lub 15 x po 600 zł na każdą osobę jeśli student jest osobą w rodzinie;
  2. Środki finansowe na pokrycie kosztów zamieszkania 15 x wysokość stałych miesięcznych opłat związanych z eksploatacją zajmowanego lokalu w rozliczeniu na liczbę osób zamieszkujących w tym lokalu oraz 15 x wysokość miesięcznych opłat za dostawy do lokalu energii, gazu, wody, odbiór ścieków, odpadów i nieczystości ciekłych w rozliczeniu na liczbę osób zamieszkujących w tym lokalu.
  3. Środki finansowe na pokrycie podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania to:
  • 200 złotych, jeśli cudzoziemiec przybył z państwa sąsiadującego z Polską,
  • 500 złotych, jeśli cudzoziemiec przybył z państwa UE niesąsiadującego z Polską,
  • 2500 złotych, jeśli cudzoziemiec przybył z państwa niebędącego członkiem UE, niesąsiadującego z Polską.

Pamiętaj! Możesz także przedstawić równowartość tych kwot w walutach obcych. Jeżeli cudzoziemiec przybył na terytorium Polski z członkiem swojej rodziny zobowiązany jest posiadać ww. środki również na każdego członka rodziny.

Scroll to Top
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status