Pobyt z tytułu pracy

Kogo dotyczy wniosek?

Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę może być udzielone cudzoziemca zamierzającemu podjąć lub kontynuować pracę na terytorium Polski, o ile okoliczności te uzasadniają jego pobyt w Polsce przez okres dłuższy niż 3 miesiące.

Zezwolenie może być udzielone także cudzoziemcowi zamierzającemu podjąć lub kontynuować pracę polegającą na pełnieniu funkcji (także w charakterze prokurenta) w zarządzie spółki akcyjnej lub spółki z.o.o., której udziałów lub akcji cudzoziemiec nie posiada.

Zezwolenie udzielane jest na okres powyżej 3 miesięcy, nie dłużej jednak, niż 3 lata, z możliwością ubiegania się o kolejne zezwolenia. Zezwolenie wydawane jest na okres przewidywanego zatrudnienia wskazanego w załączniku nr 1 (część III pkt 7) wypełnionym przez pracodawcę.

Wynagrodzenie miesięczne cudzoziemca nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę niezależnie od wymiaru czasu pracy i rodzaju stosunku prawnego stanowiącego podstawę wykonywania pracy przez cudzoziemca, a zatem również w przypadku, gdy cudzoziemiec będzie wykonywał pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy. W 2024 ROKU MINIMALNE WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ WYNOSI 4242 ZŁ BRUTTO.

Jeśli cudzoziemiec ubiega się o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy z uwagi na wykonywanie pracy na rzecz więcej niż jednego podmiotu powierzającego wykonywanie pracy, wymóg udzielenia zezwolenia uważany za spełniony, jeżeli suma wynagrodzeń wskazanych w załącznikach nr 1 do wniosku, nie będzie niższa niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę.

O udzielenie tego zezwolenia nie mogą ubiegać się cudzoziemcy:

 • będący pracownikami delegowanymi przez pracodawcę mającego siedzibę poza granicami Polski,
 • prowadzący działalność gospodarczą w Polsce,
 • wykonujący w Polsce pracę sezonową,

przebywający na terytorium Polski na podstawie wizy wydanej przez polski organ w celu turystycznym lub odwiedzin u rodziny lub przyjaciół.

Obowiązek informacyjny po udzieleniu zezwolenia: cudzoziemiec ma obowiązek zawiadomić wojewodę, który udzielił tego zezwolenia, w terminie 15 dni roboczych, o ustaniu przyczyny udzielenia zezwolenia (zakończenie pracy). Informację należy złożyć w formie pisemnej.

Gdzie i kiedy mogę złożyć wniosek?

W celu umówienia terminu wizyty na złożenie wniosku kliknij tutaj.

Niezbędne dokumenty

1. Wypełniony zgodnie z pouczeniem wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy oraz kopia wypełnionego wniosku

Uwaga: Do wniosku należy dołączyć Załącznik nr 1, który wypełnia pracodawca cudzoziemca lub osoba upoważniona wraz ze stosownym upoważnieniem.

W przypadku spółki załącznik 1 może podpisać osoba wskazana w KRS lub osoba upoważniona do działania w imieniu spółki (w tym przypadku należy okazać oryginał pełnomocnictwo do działania w imieniu spółki i złożyć kopię tego pełnomocnictwa). W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej załącznik 1 może podpisać wyłącznie właściciel.

Załącznik 1 musi być kompletnie uzupełniony, w tym oświadczenie o karalności na stronie 4 wniosku. Załącznik musi zawierać pieczątkę i podpis (w przypadku podpisania załącznika przez osobę nie wskazaną w KRS, prosimy o dołączenie stosownego upoważnienia).

Na dole strony w sekcji „Materiały do pobrania” możesz pobrać komplet dokumentów:  WNIOSEK + ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU + OŚWIADCZENIA

2. Cztery fotografie spełniające następujące wymagania:

 • nieuszkodzone, kolorowe, o dobrej ostrości;
 • wymiary 35 mm x 45 mm;
 • wykonane nie wcześniej niż w ciągu 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;
 • przedstawiające wizerunek twarzy cudzoziemca od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, na jednolitym jasnym tle, w pozycji frontalnej, patrzącego na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, a także odwzorowujące naturalny kolor jego skóry;
 • przedstawiające wyraźnie oczy cudzoziemca, a zwłaszcza źrenice, linia oczu cudzoziemca jest równoległa do górnej krawędzi fotografii;

Uwaga: Cudzoziemiec noszący nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może dołączyć do wniosku fotografię przedstawiającą go w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku dołącza się oświadczenie cudzoziemca o przynależności do wspólnoty wyznaniowej;

3. Kserokopia zapisanych stron ważnego dokumentu podróży (oryginał do wglądu), w szczególnie uzasadnionym przypadku, gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania, może przedstawić inny dokument potwierdzający tożsamość.

Ważne: przy składaniu wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy cudzoziemiec powinien złożyć odciski linii papilarnych w celu wydania karty pobytu. Jest to warunek konieczny do prawidłowego przyjęcia wniosku i wszczęcia postępowania. Powyższy obowiązek nie dotyczy cudzoziemców którzy nie ukończyli 6 roku życia lub od których pobranie odcisków linii papilarnych jest fizycznie niemożliwe.

Uwaga: brak, któregokolwiek z ww. dokumentów spowoduje wezwanie cudzoziemca do jego uzupełnienia w terminie nie krótszym niż 7 dni od doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Pamiętaj! Aby postępowanie zostało rozpoczęte musisz także dołączyć do akt sprawy potwierdzenia uiszczenia opłaty skarbowej. Więcej informacji znajdziesz poniżej w sekcji “Opłaty”.

Typowe dokumenty potrzebne do rozpatrzenia wniosku

Oryginał (lub uwierzytelniona kopia) aktualnej informacji starosty lub dokument potwierdzający zwolnienie z informacji starosty

Informacja starosty jest dokumentem informującym o możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy na lokalnym rynku pracy.

Ważne! W informacji starosty pracodawca często określa wymagania, które jego pracownik musi spełnić, aby móc wykonywać pracę na określonym stanowisku w jego firmie (np. znajomość języka angielskiego na poziomie B2 lub 5 lat doświadczenia w zawodzie itp.). Dla składającego wniosek oznacza to, że jeśli takie wymagania zostały zawarte w informacji starosty należy dostarczyć dokument, który potwierdza spełnienie tychże wymagań, np.:

 • kopie dyplomów, świadectw ukończenia szkół, szkoleń, kursów, certyfikaty;
 • świadectwa pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu potwierdzające staż pracy itp.;

W przypadku kwalifikacji niemożliwych do potwierdzenia ww. dokumentami (tzw. „kompetencje miękkie”) należy złożyć  oświadczenie pracodawcy o ich spełnieniu przez cudzoziemca wraz z opisem sposobu ich weryfikacji dokonanej przez pracodawcę;

Ważne! Kiedy informacja starosty nie jest wymagana?

Obowiązek posiadania ubezpieczenia zdrowotnego

Przypominamy: cudzoziemiec ma obowiązek posiadać ubezpieczenie zdrowotne, które umożliwia korzystanie z opieki zdrowotnej i szpitalnej w Polsce (ubezpieczenie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.).

Jeśli cudzoziemcowi ma zostać powierzona praca, z której będzie wynikał obligatoryjny tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego (umowa o pracę, umowa zlecenie) obowiązek posiadania ubezpieczenia uważa się za spełniony.

W pozostałych przypadkach należy złożyć dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego, które umożliwia korzystanie z opieki zdrowotnej i szpitalnej w Polsce np. prywatną polisę ubezpieczeniową.

W przypadku spełniania warunków zwolnienia z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę  należy złożyć dokument potwierdzający spełnianie tych warunków (np. Karta Polaka, dyplom ukończenia polskiej uczelni, świadectwo ukończenia polskiej szkoły ponadgimnazjalnej).

Uwaga: W przypadku potrzeby wyjaśnienia lub doprecyzowania posiadanych przez organ dowodów w sprawie w trakcie postępowania cudzoziemiec może być wzywany do dostarczenia innych dokumentów lub do składania zeznań potwierdzających okoliczności, o których mowa we wniosku.

Opłaty

Opłata skarbowa od wydania zezwolenia wynosi 440 zł.

Opłaty skarbowej można dokonać w Centrum Administracyjnym Urzędu Miasta Krakowa przy al. Powstania Warszawskiego 10 na parterze lub na pierwszym piętrze (wejście od ul. Kordylewskiego) oraz przez Internet, w banku lub urzędzie pocztowym na rachunek:

Wydział Podatków i Opłat UMK
PKO Bank Polski S.A.
49 1020 2892 2276 3005 0000 0000

W przypadku opłat za pośrednictwem Internetu należy podać:

 • nr rachunku PKO Bank Polski S.A. 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000,
 • czego dotyczy opłata (w tytule wpisz pobyt czasowy oraz imię i nazwisko cudzoziemca, którego dotyczy wniosek),
 • w którym urzędzie/wydziale ma być załatwiana sprawa (tj. Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Spraw Cudzoziemców).

Jeżeli po uprzednim wezwaniu do uzupełnienia opłaty ta nie zostanie uiszczona wniosek zostaje zwrócony (art. 261 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego).

Opłata za wydanie karty pobytu wynosi 100 zł. Opłatę można uiścić przez Internet albo w banku lub urzędzie pocztowym na rachunek:

Małopolski Urząd Wojewódzki
NBP Oddział Okręgowy w Krakowie
08 1010 1270 0051 2222 3100 0000

Ważne! Dołączenie w dniu składania wniosku potwierdzenia opłaty za kartę pobytu usprawni proces odbioru karty.

Dodatkowe materiały

Materiały do pobrania

Scroll to Top
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status