Jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę

Kogo dotyczy wniosek?

Cudzoziemca zamierzającego podjąć lub kontynuować pracę na terytorium Polski, o ile okoliczności te uzasadniają jego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres dłuższy niż 3 miesiące.

Jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę jest przyznawane także cudzoziemcom zamierzającym podjąć lub kontynuować pracę polegającą na pełnieniu funkcji (także w charakterze prokurenta) w zarządzie spółki akcyjnej lub spółki z.o.o., której udziałów lub akcji cudzoziemiec nie posiada.

Zezwolenie na pobyt czasowy udzielane jest na okres niezbędny do realizacji celu pobytu cudzoziemca na terytorium Polski powyżej 3 miesięcy, nie dłużej jednak, niż 3 lata, z możliwością ubiegania się o kolejne zezwolenia.

Zezwolenie wydawane jest na okres przewidywanego zatrudnienia wskazanego w załączniku nr 1 (część III pkt 7) wypełnionym przez pracodawcę.

O udzielenie tego zezwolenia nie mogą ubiegać się cudzoziemcy:

 • będący pracownikami delegowanymi przez pracodawcę mającego siedzibę poza granicami Polski,
 • prowadzący działalność gospodarczą w Polsce,
 • wykonujący w Polsce pracę sezonową,
 • przebywający na terytorium Polski na podstawie wizy wydanej przez polski organ w celu turystycznym lub odwiedzin u rodziny lub przyjaciół.

Gdzie i kiedy mogę złożyć wniosek?

W celu umówienia terminu wizyty na złożenie wniosku kliknij tutaj.

Niezbędne dokumenty

 1. Wypełniony zgodnie z pouczeniem formularz wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy:

Uwaga: Do wniosku należy dodatkowo dołączyć Załącznik nr 1, który wypełnia pracodawca cudzoziemca lub osoba upoważniona wraz ze stosownym upoważnieniem

Ważne: Załącznik musi być kompletnie uzupełniony; pamiętaj o oświadczeniu o karalności na stronie 4 wniosku. Załącznik musi zawierać pieczątkę i podpis (w przypadku podpisania załącznika przez osobę nie wskazaną w KRS, prosimy o dołączenie stosownego upoważnienia*).

*w przypadku indywidualnej działalności gospodarczej załącznik podpisuje właściciel firmy – nie ma możliwości upoważnienia do tego innej osoby.

Jeżeli załącznik składany jest oddzielnie prosimy o opisanie go imieniem, nazwiskiem i datą urodzenia cudzoziemca, którego dotyczy, oraz numerem sprawy jeśli został już nadany.

Aby usprawnić procedurę rozpatrywania podania prosimy także o wypełnienie zgodnie z pouczeniem oświadczeń, które należy złożyć wraz z wnioskiem. Oświadczenia można pobrać w formie pdf lub doc.

 1. Cztery fotografie spełniające następujące wymagania:
 • nieuszkodzone, kolorowe, o dobrej ostrości;
 • wymiary 35 mm x 45 mm;
 • wykonane nie wcześniej niż w ciągu 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;
 • przedstawiające wizerunek twarzy cudzoziemca od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, na jednolitym jasnym tle, w pozycji frontalnej, patrzącego na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, a także odwzorowujące naturalny kolor jego skóry;
 • przedstawiające wyraźnie oczy cudzoziemca, a zwłaszcza źrenice, linia oczu cudzoziemca jest równoległa do górnej krawędzi fotografii;

Uwaga: Cudzoziemiec noszący nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może dołączyć do wniosku fotografię przedstawiającą go w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku dołącza się oświadczenie cudzoziemca o przynależności do wspólnoty wyznaniowej;

 1. Kserokopia zapisanych stron ważnego dokumentu podróży (oryginał do wglądu), w szczególnie uzasadnionym przypadku, gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania, może przedstawić inny dokument potwierdzający tożsamość.

Ważne: przy składaniu wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy cudzoziemiec powinien złożyć odciski linii papilarnych w celu wydania karty pobytu. Jest to warunek konieczny do prawidłowego przyjęcia wniosku i wszczęcia postępowania. Powyższy obowiązek nie dotyczy cudzoziemców którzy nie ukończyli 6 roku życia lub od których pobranie odcisków linii papilarnych jest fizycznie niemożliwe.

Uwaga: Brak, któregokolwiek z ww. dokumentów spowoduje wezwanie cudzoziemca do jego uzupełnienia w terminie nie krótszym niż 7 dni od doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Pamiętaj! Aby postępowanie zostało rozpoczęte musisz także dołączyć do akt sprawy potwierdzenia uiszczenia opłaty skarbowej. Więcej informacji znajdziesz poniżej w sekcji “Opłaty”.

Typowe dokumenty potrzebne do rozpatrzenia wniosku

 1. Oryginał informacji starosty lub dokument potwierdzający zwolnienie z informacji starosty – Informacja starosty jest dokumentem informującym o możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy na lokalnym rynku pracy. Dokument ten jest wydawany na wniosek pracodawcy w powiatowym urzędzie pracy. Informacja Starosty powinna być nie starsza niż 6 miesięcy na dzień złożenia.

Ważne! W informacji starosty pracodawca często określa wymagania, które jego pracownik musi spełnić, aby móc wykonywać pracę na określonym stanowisku w jego firmie (np. znajomość języka angielskiego na poziomie B2 lub 5 lat doświadczenia w zawodzie itp.). Dla składającego wniosek oznacza to, że jeśli takie wymagania zostały zawarte w informacji starosty należy dostarczyć dokument, który potwierdza spełnienie tychże wymagań, np.:

 • kopie dyplomów, świadectw ukończenia szkół, szkoleń, kursów, certyfikaty;
 • świadectwa pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu potwierdzające staż pracy itp.;

W przypadku kwalifikacji niemożliwych do potwierdzenia ww. dokumentami (tzw. „kompetencje miękkie”) należy złożyć  oświadczenie pracodawcy o ich spełnieniu przez cudzoziemca wraz z opisem sposobu ich weryfikacji dokonanej przez pracodawcę;

Ważne! Kiedy informacja starosty nie jest wymagana?

 1. Dokument potwierdzający posiadanie zapewnionego miejsca zamieszkania, np.:
 • potwierdzenie zameldowania;
 • akt własności lokalu mieszkalnego;
 • umowa najmu lokalu mieszkalnego;
 • inna umowa umożliwiająca władanie lokalem mieszkalnym;
 • oświadczenie osoby uprawnionej do władania lokalem mieszkalnym o zapewnieniu cudzoziemcowi miejsca zamieszkania + dokument potwierdzający prawo do władania lokalem

Dla możliwie szybkiej realizacji sprawy dokument powinien potwierdzać fakt posiadania miejsca zamieszkania przez co najmniej 6 miesięcy licząc od daty złożenia dokumentu.

 1. W przypadku spełniania warunków zwolnienia z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę – dokument potwierdzający spełnianie tych warunków (np. Karta Polaka, dyplom ukończenia polskiej uczelni, świadectwo ukończenia polskiej szkoły ponadgimnazjalnej).
 2. Dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, np.:
 • jeśli osoba pracuje: ZUS ZUA z elektronicznym potwierdzeniem wysyłki oraz aktualne zezwolenie na pracę/oświadczenie o powierzeniu pracy;
 • jeśli osoba nie jest zgłoszona do ZUS: polisa potwierdzająca prywatne ubezpieczenie zdrowotne obejmujące koszty leczenia na terytorium Polski (zagraniczną polisę należy dostarczyć wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski).
 1. Dokumenty potwierdzające posiadanie stabilnego i regularnego źródła dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na utrzymaniu (dla osoby samotnie gospodarującej – w wysokości co najmniej 776 zł netto miesięcznie, dla osoby w rodzinie – w wysokości co najmniej 600 zł netto miesięcznie), np.: umowa o pracę lub umowa cywilnoprawna (zlecenia, o dzieło),

Uwaga: W przypadku potrzeby wyjaśnienia lub doprecyzowania posiadanych przez organ dowodów w sprawie w trakcie postępowania cudzoziemiec może być wzywany do dostarczenia innych dokumentów lub do składania zeznań potwierdzających okoliczności, o których mowa we wniosku.

Pamiętaj! Otrzymanie jednolitego zezwolenia na pobyt i pracę nie zwalnia cudzoziemca z obowiązku posiadania formalnych kwalifikacji i spełniania innych warunków, które są wymagane, w przypadku zamiaru wykonywania pracy w zawodzie regulowanym. W Polsce jest obecnie 380 zawodów regulowanych, które można wykonywać dopiero po spełnieniu wymogów określonych przepisami prawnymi (np.: ukończenie wymaganej praktyki zawodowej lub zdobycie odpowiedniego certyfikatu). Zawodami regulowanymi są np.: lekarz, architekt, pielęgniarka, ratownik medyczny, itd.)

Opłaty

 1. Opłata skarbowa od wydania zezwolenia (płatna z chwilą złożenia wniosku) wynosi 440 zł.

Opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia można dokonać w Centrum Administracyjnym Urzędu Miasta Krakowa przy al. Powstania Warszawskiego 10 na parterze lub na pierwszym piętrze (wejście od ul. Kordylewskiego) oraz przez Internet, w banku lub urzędzie pocztowym na rachunek:

Wydział Podatków i Opłat UMK
PKO Bank Polski S.A.
49 1020 2892 2276 3005 0000 0000

W przypadku opłat za pośrednictwem Internetu należy podać:

 • nr rachunku PKO Bank Polski S.A. 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000
 • czego dotyczy opłata ,
 • w którym urzędzie/wydziale ma być załatwiana sprawa (tj. Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Spraw Cudzoziemców).

Jeżeli po uprzednim wezwaniu do uzupełnienia opłaty ta nie zostanie uiszczona wniosek zostaje zwrócony (art. 261 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego).

 1. Opłata za wydanie karty pobytu wynosi 50 zł.
  Opłatę można uiścić:
 • w kasie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, ul. Basztowa 22, III piętro, pok. 303 (poniedziałek-piątek w godzinach 9:30-14:30) lub
 • przez Internet albo w banku lub urzędzie pocztowym na rachunek:

Małopolski Urząd Wojewódzki
NBP Oddział Okręgowy w Krakowie
08 1010 1270 0051 2222 3100 0000

Dodatkowe materiały

Porady przydatne przy składaniu wniosków

Jak dostarczyć brakujące dokumenty

Co zrobić w przypadku utraty pracy?

Co zrobić w przypadku zmiany pracodawcy?

Jak odwołać się od decyzji?

Jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę (FAQ)

Materiały do pobrania

Wniosek pobyt czasowy + załączniki + oświadczenia

Załącznik nr 1 do wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę

Pobyt z powodu pracy (ulotka informacyjna)

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status