Kiedy cofa się zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE?

Cofnięcie/wygaśnięcie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE cofa się cudzoziemcowi, jeżeli opuścił terytorium:

  • Rzeczypospolitej Polskiej na okres przekraczający 6 lat lub
  • Unii Europejskiej na okres następujących kolejno po sobie 12 miesięcy (24 miesięcy w przypadku posiadacza tzw. niebieskiej karty lub członka rodziny posiadacza takiego zezwolenia).

Dodatkowo ustawa określa także inne przesłanki cofnięcia zezwolenia, m.in., gdy:

  1. nabycie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE nastąpiło w sposób niezgodny z prawem, lub
  2. stanowi on rzeczywiste i poważne zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, lub
  3. uzyskał on na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE, lub
  4. został on pozbawiony statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE zostało udzielone w związku z pobytem na tym terytorium na podstawie statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej.

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE wygasa z mocy prawa* z dniem nabycia przez cudzoziemca obywatelstwa polskiego.

*wygaśnięcie z mocy prawa oznacza, że nie jest wydawana w tej sprawie żadna dodatkowa decyzja administracyjna, a mimo to zezwolenie nie jest już dłużej ważne.

Scroll to Top
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status