Kiedy cofa się zezwolenie na pobyt stały?

Cofnięcie/wygaśnięcie zezwolenia na pobyt stały

Zezwolenie na pobyt stały cofa się cudzoziemcowi, jeżeli opuścił terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres przekraczający 6 lat.

Dodatkowo ustawa określa także inne przesłanki cofnięcia zezwolenia, m.in., gdy:

  1. wymagają tego względy obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego lub
  2. wymaga tego interes Rzeczypospolitej Polskiej, lub
  3. w postępowaniu w sprawie udzielenia mu tego zezwolenia:
  4. złożył on wniosek o udzielenie zezwolenia zawierający nieprawdziwe dane osobowe lub fałszywe informacje lub dołączył do niego dokumenty zawierające takie dane lub informacje, lub
  5. zeznał on nieprawdę lub zataił prawdę albo podrobił lub przerobił dokument w celu użycia go jako autentycznego lub takiego dokumentu używał jako autentycznego, lub
  6. został skazany prawomocnym wyrokiem w Rzeczypospolitej Polskiej za przestępstwo umyślne na karę co najmniej 3 lat pozbawienia wolności.

Zezwolenie na pobyt stały wygasa z mocy prawa*, gdy decyzja staje się bezprzedmiotowa, czyli z dniem:

  1. udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE albo
  2. nabycia przez cudzoziemca obywatelstwa polskiego.

*wygaśnięcie z mocy prawa oznacza, że nie jest wydawana w tej sprawie żadna dodatkowa decyzja administracyjna, a mimo to zezwolenie nie jest już dłużej ważne.

Scroll to Top
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status