Kiedy pracodawca nie musi starać się o informację starosty?

Kiedy informacja starosty nie jest wymagana – zezwolenia na pracę

Test rynku pracy (tzw. informacja starosty) jest wymagany w przypadku starania się o przyznanie zezwolenia na pracę typ A.

Pamiętaj! Istnieją przypadki, w których pracodawca jest zwolniony z obowiązku jej przedłożenia. Dzieje się tak w sytuacji, gdy:

  • stara się o przedłużenie zezwolenia na pracę dla tego samego cudzoziemca na tym samym stanowisku, lub
  • przedstawi dokument potwierdzający, że cudzoziemiec w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku przebywał legalnie i nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub
  • przedstawi dokument potwierdzający, że cudzoziemiec w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku ukończył uczelnię z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo innego państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Konfederacji Szwajcarskiej lub jest uczestnikiem studiów doktoranckich w Rzeczypospolitej Polskiej.

Ważny wyjątek! Pracodawca wnioskujący o zezwolenie typ A na pracę dla obywatela Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy, który w okresie bezpośrednio poprzedzającym złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę był zatrudniony przez okres nie krótszy niż 3 miesiące u tego samego pracodawcy, na tym samym stanowisku i na podstawie umowy o pracę zgodnie z oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi jest zwolniony z obowiązku posiadania informacji starosty. W tej sytuacji pracodawca powinien przedstawić dokumenty, które potwierdzą ten stan rzeczy, tj.:

  • oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy,
  • umowę o pracę, oraz
  • dokumenty potwierdzające opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne (np. druki ZUS RCA wraz z potwierdzeniem złożenia w ZUS).

PAMIĘTAJ! Oświadczenie musi być ważne na dzień składania wniosku.

Uwaga! Pracodawca, który chce zatrudnić  cudzoziemca na stanowisku, określonym w wykazie (link do wykazu znajdziesz tutaj – rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz tutaj – rozporządzenie Wojewody Małopolskiego) jest także zwolniony z obowiązku przedłożenia informacji starosty.

Scroll to Top
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status