Mobilność długoterminowa (FAQ)

1.      Czym jest mobilność i kto może z niej korzystać

Mobilność jest uprawnieniem do wjazdu i pobytu na terytorium państw członkowskich UE cudzoziemca, który posiada dokument pobytowy (np. kartę pobytu) lub wizę długoterminową wydaną przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej.

Pamiętaj! Nie należy łączyć pojęcia ruchu bezwizowego z pojęciem mobilności. Ruch bezwizowy jest uprawnieniem wynikającym bezpośrednio z posiadanego dokumentu pobytowego (możliwości do podróżowania w celu turystycznym w strefie Schengen przez 90 dni w 180 dniowym okresie). Natomiast z mobilności można jedynie korzystać po uzyskaniu zezwolenia lub braku sprzeciwu właściwego organu państwa, w którym zamierzamy przebywać.

Z mobilności może korzystać:

  • student (posiadający dokument pobytowy lub wizę długoterminową z adnotacją „student”)
  • pracownik lub stażysta (posiadający dokument pobytowy lub wizę długoterminową z adnotacją „ICT”) oraz
  • naukowiec wraz ze swoją rodziną (posiadający dokument pobytowy lub wizę długoterminową z adnotacją „naukowiec”)

2.      Jestem studentem i posiadam francuską kartę pobytu, czy mogę skorzystać z mobilność studenta jeżeli będę chciał wyjechać do Polski na wymianę studencką w ramach programu Erasmusa?

Tak, mobilność studenta trwa max. 360 dni. W jej ramach obywatel państwa trzeciego może przebywać w innym kraju UE w celu realizacji programu Erasmus.

3.      Czym różni się mobilności długoterminowa od mobilności krótkoterminowej

Mobilność dzieli się na długoterminową i krótkoterminową. Rozróżnienie w tym przypadku następuje ze względu na długość pobytu cudzoziemca w państwie, w którym zamierza korzystać z mobilności.

Mobilność krótkoterminowa trwa przez okres nieprzekraczający:

  • 180 dni w dowolnym okresie liczącym 360 dni w każdym państwie członkowskim UE – w przypadku naukowca i jego rodziny, oraz
  • 90 dni w dowolnym okresie liczącym 180 dni w każdym państwie członkowskim UE – w przypadku przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa pracownika kadry kierowniczej specjalisty lub pracownika odbywającego staż.

Aby korzystać z mobilności krótkoterminowej należy złożyć zawiadomienie o chęci korzystania z tego rodzaju mobilności do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Korzystanie z mobilności krótkoterminowej nie wymaga posiadania decyzji administracyjnej, jednak Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców może wnieść sprzeciw przeciwko korzystaniu przez cudzoziemca z mobilności krótkoterminowej.

Mobilność długoterminowa trwa przez okres przekraczający:

  • 180 dni – w przypadku naukowca i jego rodziny, oraz
  • 90 dni – w przypadku przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa pracownika kadry kierowniczej specjalisty lub pracownika odbywającego staż.

Aby korzystać z mobilności długoterminowej należy złożyć odpowiedni wniosek do wojewody właściwego według miejsca pobytu cudzoziemca.

Obowiązek złożenia zawiadomienia do Szefa UDSC

Obowiązek złożenia wniosku do właściwego wojewody

Mobilność studenta

Mobilność krótkoterminowa w przypadku przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa  pracownika kadry kierowniczej specjalisty lub pracownika odbywającego staż

Mobilność długoterminowa w przypadku przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa pracownika kadry kierowniczej specjalisty lub pracownika odbywającego staż

Mobilność krótkoterminowa naukowca

Mobilność długoterminowa naukowca

Mobilność krótkoterminowa rodziny naukowca

Mobilność długoterminowa rodziny naukowca

4.      Jak długo będę musiał czekać, aby otrzymać zezwolenie w celu korzystania z mobilności długoterminowej?

Decyzja o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy powinna być wydana w ciągu 90 dni. Okres ten liczy się, jeśli zostanie przedłożony komplet dokumentów – jeśli nie, okres przedłuża się do czasu uzupełnienia kompletu dokumentów.

 

Scroll to Top
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status