Mobilność

Pojęcie mobilności zostało wprowadzone przez najnowszą nowelizację ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, która weszła w życie 27 kwietnia 2019 r. i jest związane z przemieszczaniem się cudzoziemców na terytorium państw członkowskich UE.

Mobilność jest uprawnieniem do wjazdu i pobytu na terytorium państw członkowskich UE cudzoziemca, który posiada dokument pobytowy (np. kartę pobytu) lub wizę długoterminową wydaną przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej.

Oznacza to możliwość wjazdu i pobytu na terytorium innego państwa UE niż to, które wydało dokument pobytowy, bądź wizę długoterminową dla cudzoziemca.

Przykład

Cudzoziemiec, który jest studentem francuskiej uczelni, posiada wydaną przez władze Francji decyzję pobytową na okres 3 lat. Planuje on jednak wziąć udział w rocznej wymianie studenckiej do Polski po zakończeniu której będzie kontynuował studia we Francji. Czy cudzoziemiec może skorzystać z mobilności? TAK, ponieważ planuje on przebywać w Polsce jedynie w ramach i czasie trwania swojego zezwolenia wydanego we Francji i po zakończeniu wymiany studenckiej w Polsce wróci do państwa, które wydało decyzję pobytową, czyli Francji.

Pamiętaj! Nie należy łączyć pojęcia ruchu bezwizowego z pojęciem mobilności. Ruch bezwizowy jest uprawnieniem wynikającym bezpośrednio z posiadanego dokumentu pobytowego (możliwości do podróżowania w celu turystycznym w strefie Schengen przez 90 dni w 180 dniowym okresie). Natomiast z mobilności można jedynie korzystać po uzyskaniu zezwolenia lub braku sprzeciwu właściwego organu państwa, w którym zamierzamy przebywać.

Mobilność dzieli się na długoterminową i krótkoterminową. Rozróżnienie w tym przypadku następuje ze względu na długość pobytu cudzoziemca w państwie, w którym zamierza korzystać z mobilności.

  1. Mobilność krótkoterminowa trwa przez okres nieprzekraczający:
  • 180 dni w dowolnym okresie liczącym 360 dni w każdym państwie członkowskim UE – w przypadku naukowca i jego rodziny, oraz
  • 90 dni w dowolnym okresie liczącym 180 dni w każdym państwie członkowskim UE – w przypadku przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa pracownika kadry kierowniczej specjalisty lub pracownika odbywającego staż.

Aby korzystać z mobilności krótkoterminowej do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców musi wpłynąć zawiadomienie o chęci korzystania z tego rodzaju mobilności.

Pamiętaj! Korzystanie z mobilności krótkoterminowej nie wymaga posiadania decyzji administracyjnej, jednak Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców może wnieść sprzeciw przeciwko korzystaniu przez cudzoziemca z mobilności krótkoterminowej.

  1. Mobilność długoterminowa trwa przez okres przekraczający:
  • 180 dni – w przypadku naukowca i jego rodziny, oraz
  • 90 dni – w przypadku przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż.
Obowiązek złożenia zawiadomienia do Szefa UDSC
Obowiązek złożenia wniosku do właściwego wojewody

Mobilność studenta

Mobilność krótkoterminowa w przypadku przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa  pracownika kadry kierowniczej specjalisty lub pracownika odbywającego staż

Mobilność długoterminowa w przypadku przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa pracownika kadry kierowniczej specjalisty lub pracownika odbywającego staż

Mobilność krótkoterminowa naukowca

Mobilność długoterminowa naukowca

Mobilność krótkoterminowa rodziny naukowca

Mobilność długoterminowa rodziny naukowca

Jak możemy zauważyć w powyższej tabeli korzystanie z mobilności nie zawsze wiąże się z obowiązkiem złożenia wniosku do wojewody. Wszystkie mobilności krótkoterminowe oraz mobilność studenta nie wymagają wydania decyzji administracyjnej. Istnieje jednak obowiązek złożenia zawiadomienia do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców, który ma możliwość wniesienia sprzeciwu, który uniemożliwia korzystanie z mobilności.

Więcej informacji dotyczących mobilności krótkoterminowej i mobilności studenta znajdziesz na stronie Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Poniżej przedstawiamy artykuły dotyczące decyzji zezwalających na korzystanie z mobilności długoterminowej wydawanych przez Wojewodę Małopolskiego:

Materiały do pobrania

Scroll to Top
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status