Niebieska karta - PESEL UKR

Niebieska karta - PESEL UKR

Kogo dotyczą przepisy?

Obywatele Ukrainy, którzy posiadają PESEL ze statusem UKR będą mogli złożyć wniosek na pobyt czasowy najwcześniej po 1 kwietnia 2023 r.

Gdy głównym celem Twojego pobytu w Polsce jest wykonywanie pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji, o ile okoliczności te uzasadniają pobyt w Polsce przez okres dłuższy niż 3 miesiące.

Gdzie mogę złożyć wniosek?

Uwaga! Złożenie wniosku nie wymaga Twojego osobistego stawiennictwa w urzędzie – nie rezerwuj wizyty.

 1. Wejdź na stronę cudzoziemcy.gov.pl i utwórz konto
 2. Zapoznaj się z informacjami i listą najczęściej popełnianych błędów
 3. Wypełnij wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy
 4. Wydrukuj formularz wniosku i go podpisz. Ważne! Pamiętaj o podpisaniu wniosku na stronie 8. 
 5. Na pierwszej stronie formularza dopisz: PESEL UKR
 6. Dwa wydrukowane formularze wraz z załącznikami wyślij za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Małopolski Urząd Wojewódzki, Wydział Spraw Cudzoziemców, Przy Rondzie 6, 31-547 Kraków

Niezbędne dokumenty

 1. Wniosek w 1 egzemplarzu, wypełniony on-line w Module Obsługi Spraw
 2. Oryginał Załącznika nr 1 do wniosku kompletnie wypełniony przez pracodawcę, podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania firmy.
 3. Załącznik nr 2 do wniosku, wypełniony w całości przez Ciebie.

Ważne! wysyłając wniosek do Urzędu akceptujesz RODO, które dostępne jest tutaj.

Załącznik nr 1 musi podpisać osoba upoważniona do reprezentacji spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) albo pełnomocnik wyznaczony przez tą osobę. Wtedy załącz do wniosku stosowne pełnomocnictwo. Pamiętaj, że warunki powierzenia pracy określone w załączniku nr 1 muszą być aktualne w dniu wydawania zezwolenia i muszą być zgodne z warunkami wynikającymi z innych dokumentów np. umowy o pracę/zlecenie. Załącznik nr 1 do wniosku potwierdza posiadanie przez Ciebie celu pobytu w Polsce powyżej 3 miesięcy oraz ubezpieczenia zdrowotnego (w przypadku umowy o pracę i umowy zlecenie).

 • umowa o pracę, umowa o pracę nakładczą, umowa cywilnoprawna, na  podstawie której wykonujesz pracę, świadczysz usługi lub pozostajesz w stosunku służbowym zawarta na okres przynajmniej 1 roku,
 • dokument potwierdzający posiadanie wyższych kwalifikacji zawodowych np. dyplom ukończenia studiów wyższych w oryginale wraz z jego tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego.
 • jeżeli będziesz wykonywał pracę na podstawie umowy o dzieło – aktualny dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego,
 • jeżeli pracujesz w zawodzie regulowanym – uzupełnij również dokumenty potwierdzające posiadanie formalnych kwalifikacji lub spełnienie warunków, które są wymagane.

Roczne wynagrodzenie brutto wynikające z miesięcznego lub rocznego wynagrodzenia, wskazane w umowie i załączniku nr 1 do wniosku, nie może być niższe niż równowartość 150% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym złożenie wniosku o pobyt czasowy – czyli w 2023 r. nie może być niższe niż 9.519,23 zł.

 1. Cztery fotografie biometryczne.
 2. Kserokopia zapisanych stron ważnego dokumentu podróży.

Opłaty

Opłata skarbowa od wydania zezwolenia wynosi 440 zł. Uwaga! Niedostarczenie potwierdzenia uiszczenia wymaganej opłaty skarbowej stanowi brak formalny, który może skutkować zwrotem podania.

Opłaty skarbowej można dokonać w Centrum Administracyjnym Urzędu Miasta Krakowa przy al. Powstania Warszawskiego 10 na parterze lub na pierwszym piętrze (wejście od ul. Kordylewskiego) oraz przez Internet, w banku lub urzędzie pocztowym na rachunek:

Wydział Podatków i Opłat UMK
PKO Bank Polski S.A.
49 1020 2892 2276 3005 0000 0000

W przypadku opłat za pośrednictwem Internetu należy podać:

 • nr rachunku PKO Bank Polski S.A. 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000
 • czego dotyczy opłata ,
 • w którym urzędzie/wydziale ma być załatwiana sprawa (tj. Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Spraw Cudzoziemców).

Dostałem decyzję – jak otrzymać kartę pobytu?

Kartę pobytu możemy wydać po zamieszczeniu w dokumencie obrazu linii papilarnych, które znajdują się w rejestrze obywateli Ukrainy, którym nadano numer PESEL. Jeśli obraz Twoich linii papilarnych nie będzie  znajdował się w rejestrze lub nie będzie możliwości ich umieszczenia w karcie pobytu poinformujemy Cię o konieczności osobistego stawiennictwa w urzędzie w celu złożenia odcisków linii papilarnych.

Dodatkowe informacje

Udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy oznacza utratę uprawnień wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa m.in. dostępu do świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, dostępu do  opieki medycznej, dostępu do edukacji i innych usług publicznych.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/185

Materiały do pobrania

Scroll to Top
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status