plakat informacyjny zawierający treść

Nowe stawki opłat za dokumenty wydawane cudzoziemcom

W dniu 29 lipca 2022 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie opłat pobieranych w Rzeczypospolitej Polskiej od cudzoziemców za wydanie i wymianę dokumentów, które mogą być wydane cudzoziemcom oraz trybu ich uiszczania (Dz. U. poz. 1583).* Dokument określa nowe wysokości opłat pobieranych za wydanie lub wymianę:

 • karty pobytu;
 • polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca;
 • polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca;
 • dokumentu „zgoda na pobyt tolerowany”.

Obecnie stawka opłaty za wydanie lub wymianę dokumentu wynosi w przypadku:

 • karty pobytu (w tym karty pobytu wydawanej z urzędu bezpośrednio po udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej) – 100 zł;
 • polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca – 350 zł;
 • polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca – 100 zł;
 • dokumentu „zgoda na pobyt tolerowany” – 100 zł.

Obecnie stawka opłaty za wymianę dokumentu w przypadku jego utraty lub zniszczenia zawinionej przez cudzoziemca wynosi dla:

 • karty pobytu – 200 zł;
 • polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca – 700 zł;
 • polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca – 200 zł;
 • dokumentu „zgoda na pobyt tolerowany” – 200 zł.

Obecnie stawka opłaty za wymianę dokumentu w przypadku kolejnej jego utraty lub zniszczenia zawinionej przez cudzoziemca wynosi dla:

 • karty pobytu – 300 zł;
 • polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca – 1050 zł;
 • polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca – 300 zł;
 • dokumentu „zgoda na pobyt tolerowany” – 300 zł.

Nie uległa zmianie względem dotychczasowego stanu prawnego wysokość opłaty za wydanie tymczasowego polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca i wynosi 50 złotych.

W dalszym ciągu opłaty uiszcza się w kasie organu wydającego dokument albo na jego rachunek bankowy.

Jeżeli wniosek o wydanie lub wymianę dokumentu został złożony przed dniem wejścia w życie rozporządzenia czyli najpóźniej do 28 lipca 2022 r., za wydanie lub wymianę tego dokumentu pobrana zostanie stawka opłaty w dotychczasowej wysokości. Przykładowo w przypadku wydania karty pobytu na wniosek cudzoziemca (np. kolejnej karty pobytu dla cudzoziemca, który posiada zezwolenie na pobyt stały albo karty pobytu dla cudzoziemca, któremu udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych) dotychczasowa stawka wynosiła 50 złotych.

Pierwsze karty pobytu wydawane bezpośrednio po udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały oraz zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej wojewodowie co do zasady wydają z urzędu (także jeżeli takiego zezwolenia udzielił Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców jako organ wyższego stopnia w stosunku do wojewody). W takim przypadku zastosowanie stawki opłaty za wydanie karty pobytu zależeć będzie od terminu złożenia do wojewody wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt.

Jeżeli taki wniosek został złożony przed dniem wejścia w życie nowego rozporządzenia, zastosowanie będzie miała dotychczasowa stawka opłaty za wydanie karty pobytu (wynosząca 50 zł). Jeżeli zaś zostanie złożony w okresie od dnia wejścia w życie nowego rozporządzenia, za wydanie karty pobytu z urzędu już po udzieleniu zezwolenia będzie pobierana opłata w wysokości 100 zł.

Opłaty za wydanie i wymianę dokumentów dla cudzoziemców są pobierane na podstawie art. 235 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach i stanowią dochody budżetu państwa. Opłaty te są niezależne od opłaty skarbowej za udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, z których udzieleniem wiąże się następnie wydanie karty pobytu przez wojewodę.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/udsc/nowe-stawki-oplat-za-dokumenty-wydawane-cudzoziemcom?fbclid=IwAR3mwHVWz9kXODXWlp1xiQ9YTL7G1B0F8abm3_UtH-cGQ3bRvgpdmD0guFc

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status