GRAFIKA INFORMACYJNA

Nowelizacja ustawy o cudzoziemcach: kluczowe zmiany

W dniu 29 stycznia 2022 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja przewiduje szereg ułatwień dla cudzoziemców przebywających w Polsce w celu pracy. Zmiany te będą korzystne również dla polskich pracodawców.

Nowy tryb zmiany zezwolenia na pobyt i pracę

Nowelizacja ustawy wprowadza się możliwość zmiany zezwolenia na pobyt czasowy i pracę w przypadku zmiany podmiotu powierzającego pracę oraz w sytuacji gdy cudzoziemiec uzyska zwolnienie z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę określone odrębnymi przepisami.

Od 29.01.2022 r. cudzoziemiec, który posiada zezwolenie na pobyt czasowy i pracę oraz:

  • zamierza zmienić podmiot powierzający pracę lub
  • uzyskał zwolnienie z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę,

może wnioskować o zmianę zezwolenia na pobyt czasowy i pracę.

W celu uzyskania zmiany zezwolenia na pobyt i pracę cudzoziemiec powinien złożyć:

Ze zmianą zezwolenia na pobyt czasowy i pracę wiąże się obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 220 zł.

Istotne zmiany w procedurze udzielenia zezwolenie na pobyt czasowy i pracę

We wnioskach o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę składanych od 29.01.2022:

  • wynagrodzenie miesięczne cudzoziemca nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę niezależnie od wymiaru czasu pracy i rodzaju stosunku prawnego stanowiącego podstawę wykonywania pracy przez cudzoziemca, a zatem również w przypadku, gdy cudzoziemiec będzie wykonywał pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy (w 2022 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 3010 zł brutto);

  • wymogiem udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę  nie jest potwierdzenie posiadania przez cudzoziemca zapewnionego miejsca zamieszkania w Polsce (ważne: tak jak do tej pory obowiązuje właściwość miejscowa – wniosek o legalizację pobytu cudzoziemiec składa do wojewody właściwego ze względu na swoje miejsce pobytu, tzw. centrum życiowe. Cudzoziemiec składa wniosek pod odpowiedzialnością karną wynikającą z art. 233 Kodeksu Karnego za składanie fałszywych zeznań),

  • cudzoziemiec będzie zwolniony z obowiązku przedstawienia informacji starosty, jeśli uzyskał zezwolenie na pracę lub zezwolenie na pobyt czasowy i pracę (u tego samego pracodawcy na tym samym stanowisku) i zezwolenie to jest ważne w dniu orzekania w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę.

Zmiana dotycząca sposobu badania wynagrodzenia w procedurze udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji (Blue Card)

We wnioskach o zezwolenie typu Blue Card składanych od 29.01.2022 r., roczne wynagrodzenie brutto wynikające z miesięcznego lub rocznego wynagrodzenia, wskazane w umowie, nie może być niższe niż równowartość 150% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej  ogłaszanego przez Prezesa GUS na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r.  o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w roku poprzedzającym złożenie wniosku o udzielenie tego zezwolenia, a nie jak dotychczas, w roku poprzedzającym zawarcie umowy dotyczącej wykonywania pracy.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r., poz. 91)

Uwaga: nowelizacja nie wprowadza żadnych zmian dotyczących możliwości wnioskowania o zmianę zezwolenia typu Blue Card. Procedura zmiany do decyzji jest opisana w artykule: Pobyt z tytułu pracy wymagającej posiadania wysokich kwalifikacji – zmiana zezwolenia

Podstawa prawna: ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r., poz. 91)

Szczegółowe informacje na temat nowelizacji:  https://www.gov.pl/web/udsc/zmiany-w-prawie-dotyczacym-cudzoziemcow

Scroll to Top
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status