Obywatelstwo polskie (FAQ)

1.      Czym różni się nadanie obywatelstwa polskiego od uznania za obywatela polskiego?

Podstawowa różnica pomiędzy tymi dwoma formami uzyskania obywatelstwa polskiego to warunki, jakie musisz spełnić w momencie składania wniosku oraz organ prowadzący postępowanie. W przypadku nadania obywatelstwa polskiego wystarczy, że przebywając na terytorium RP posiadasz co najmniej zezwolenie na pobyt czasowy lub zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE (w innym wypadku wniosek możesz złożyć tylko za pośrednictwem konsula) natomiast do złożenia wniosku o uznanie za obywatela polskiego musisz spełnić szczegółowe wymogi. Organem właściwym do nadania obywatelstwa polskiego jest Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej a postępowanie o uznanie za obywatela polskiego toczy się przed wojewodą właściwym ze względu na miejsce Twojego zamieszkania

2.      Czy mogę złożyć wniosek o obywatelstwo polskie za pośrednictwem poczty?

Tak, wszystkie wnioski związane z uzyskaniem obywatelstwa polskiego możesz złożyć za pośrednictwem poczty, ale pamiętaj, że w przypadku wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego Twój podpis na wniosku musi zostać potwierdzony urzędowo, tj. przez notariusza + potwierdzenie wszystkich kopii dokumentów

3.      Gdzie drugi rodzic małoletniego dziecka może złożyć zgodę na uzyskanie przez dziecko obywatelstwa polskiego?

Oświadczenie drugiego rodzica o wyrażeniu zgody przyjmuje wojewoda właściwy ze względu na miejsce zamieszkania tego rodzica – jeżeli rodzic mieszka w Polsce i posiada co najmniej zezwolenie na pobyt czasowy oraz polski konsul – jeżeli rodzic ten stale mieszka za granicą lub przebywa w Polsce na podstawie wizy lub w ruchu bezwizowym bądź jest w trakcie postępowania o udzielenie pobytu w Polsce. Jeśli drugie z rodziców nie chce wyrazić zgody, możesz wystąpić o zgodę do sądu. Pamiętaj, że dziecko, które ukończyło 16 lat musi także wyrazić zgodę na otrzymanie obywatelstwa polskiego.

4.      W jaki sposób mogę odzyskać polskie obywatelstwo?

Właściwym do przywrócenia polskiego obywatelstwa jest Minister Spraw Węwnętrznych i Administracji. Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.

5.      Czy moje małoletnie dziecko automatycznie jest objęte moim wnioskiem o nadanie/uznanie za obywatela polskiego?

Nie. Postępowanie dotyczy małoletniego dziecka tylko wtedy, gdy o to zawnioskujesz (jeśli masz więcej niż jedno dziecko musisz wypełnić odpowiednie załączniki do wniosku). Pamiętaj, że drugi rodzic małoletniego oraz dziecko, które ukończyło 16 lat musi wyrazić zgodę na otrzymanie obywatelstwa polskiego.

6.      Kiedy muszę wykazać znajomość języka polskiego?

Potwierdzenie znajomości języka polskiego wymagane jest tylko w przypadku postępowania o uznanie za obywatela polskiego.

Wymagany poziom znajomości języka polskiego to B1 – może zostać potwierdzony poprzez przedłożenie:

  • świadectwa ukończenia przez Ciebie szkoły za granicą z wykładowym językiem polskim,
  • świadectwa ukończenia szkoły w Rzeczypospolitej Polskiej lub 
  • Certyfikat Znajomości Języka Polskiegowydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. Informacje na temat egzaminu ze znajomości języka polskiego – sprawdź tutaj

 

 

Scroll to Top
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status