Opłaty

Opłaty skarbowe od wydania zezwolenia (płatne z chwilą złożenia wniosku)

Czego dotyczy opłata

Stawka

 

Dane do płatności

Zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na pracę

440 zł

 

Wydział Podatków i Opłat UMK

Kraków, aleja Powstania Warszawskiego 10

Nr rachunku:

PKO Bank Polski S.A.

49 1020 2892 2276 3005 0000 0000

Zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji

440 zł

 
Zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa i w celu korzystania z mobilności długoterminowej

440 zł

 
Zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na pracę sezonową

170 zł

 

Zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na okoliczności wymagające krótkotrwałego pobytu:

1.  jest obowiązany do osobistego stawiennictwa przed polskim organem władzy publicznej lub

2. obecności cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wymaga jego wyjątkowa sytuacja osobista, lub

3. obecności cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wymaga interes Rzeczypospolitej Polskiej.

 

85 zł

   

340 zł

 

85 zł

 
Zezwolenia na pobyt czasowy – pozostałe przypadki (np. studia, połączenie z rodziną, pobyt z obywatelem RP, mobilności, oddelegowanie pracownika, inne okoliczności)

340 zł

 
Zezwolenie na pobyt stały

640 zł

 
Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE

640 zł

 
Rejestracja zaproszeń cudzoziemców

27 zł

 
Przedłużanie wizy krajowej

406 zł

 
Świadczenie pieniężne dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Rzeczypospolitej Polskiej

10 zł

 

Zezwolenia na pracę

Czego dotyczy opłata

Stawka

 

Dane do płatności

Wniosek o wydanie zezwolenia na pracę typ A, B, C i E na okres powyżej 3 mcy 100 zł  

Małopolski Urząd Wojewódzki

Kraków, ul. Przy Rondzie 6

Nr rachunku:

NBP Oddział Okręgowy w Krakowie

08 1010 1270 0051 2222 3100 0000

Wniosek o wydanie zezwolenia na pracę typ A, B, C i E na okres do 3 mcy 50 zł  
Wniosek o wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę typ A, B, C na okres powyżej 3 mcy 50 zł  
Wniosek o wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę typ A, B, C wydanego wcześniej na okres do 3 mcy 25 zł  
Wniosek o wydanie zezwolenia na pracę typ D 200 zł  
Wniosek o wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę typ D 100 zł  

Karty pobytu

Czego dotyczy opłata

Stawka

 

Dane do płatności

Wydanie lub wymiana karty pobytu 50 zł  

Małopolski Urząd Wojewódzki

Kraków, ul. Przy Rondzie 6

Nr rachunku:

NBP Oddział Okręgowy w Krakowie

08 1010 1270 0051 2222 3100 0000

Wydanie lub wymiana karty pobytu dla małoletnich, którzy w dniu złożenia wniosku o wydanie lub wymianę karty pobytu nie ukończyli 16 lat/uczniów szkół ponadpodstawowych i studentów 25 zł  
Wymiana karty pobytu w przypadku zawinionej utraty lub zniszczenia 100 zł  
Wymiana karty pobytu w przypadku ponownej zawinionej utraty lub zniszczenia 150 zł  

Dokumenty dla cudzoziemców

Czego dotyczy opłata

Stawka

 

Dane do płatności

Wydanie lub wymiana polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca 100 zł  

Małopolski Urząd Wojewódzki

Kraków, ul. Przy Rondzie 6

Nr rachunku:

NBP Oddział Okręgowy w Krakowie

08 1010 1270 0051 2222 3100 0000

Wydanie lub wymiana polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca dla małoletnich, którzy w dniu złożenia wniosku nie ukończyli 16 lat/uczniów szkół ponadpodstawowych i studentów 50 zł  
Wydanie lub wymiana polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca 50 zł  
Wydanie lub wymiana tymczasowego polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca 50 zł  
Wydanie lub wymiana tymczasowego polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca dla małoletnich, którzy w dniu złożenia wniosku nie ukończyli 16 lat/uczniów szkół ponadpodstawowych i studentów 25 zł  
Wydanie lub wymiana polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca dla małoletnich, którzy w dniu złożenia wniosku nie ukończyli 16 lat/uczniów szkół ponadpodstawowych i studentów 25 zł  
Wymiana polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca w przypadku zawinionej utraty lub zniszczenia 200 zł  
Wymiana polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca w przypadku zawinionej utraty lub zniszczenia 100 zł  
Wymiana polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca w przypadku ponownej zawinionej utraty lub zniszczenia 300 zł  
Wymiana polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca w przypadku ponownej zawinionej utraty lub zniszczenia 150 zł  

Pozostałe

Czego dotyczy opłata

Stawka

 

Dane do płatności

Pełnomocnictwo
17 zł  

Wydział Podatków i Opłat UMK

Kraków, aleja Powstania Warszawskiego 10

Nr rachunku:

PKO Bank Polski S.A.

 

49 1020 2892 2276 3005 0000 0000

Duplikat (odpis decyzji) 5 zł za każdą rozpoczętą stronę
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status