Opuszczanie Polski w trakcie procedury

Jeżeli złożyłeś wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę w wymaganym terminie i wniosek ten nie zawiera braków formalnych lub braki zostały uzupełnione w terminie:

  • wojewoda umieszcza w Twoim dokumencie podróży (paszporcie) odcisk stempla potwierdzającego złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, pobyt stały lub pobyt rezydenta długoterminowego UE (Czym jest stampila do paszportu?),
  • Twój pobyt w Polsce uważa się za legalny od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy stanie się ostateczna.

Cudzoziemiec, który złożył wniosek o przyznanie zezwolenia na pobyt czasowy, pobyt stały lub pobyt rezydenta długoterminowego UE zawsze ma możliwość powrotu do własnego kraju w trakcie trwania procedury.

Powrót do Polski lub wyjazd do innego państwa strefy Schengen wiąże się z obowiązkiem posiadania dokumentu uprawniającego go do przekraczania granic (np. wiza lub ważny ruch bezwizowy). Oznacza to, że stampila umieszczona w paszporcie nie uprawnia do podróżowania do innych państw strefy Schengen.

Pamiętaj! W trakcie Twojej nieobecności w Polsce mogą być wysłane do Ciebie pisma, w których będą znajdywały się ważne informację dotyczące Twojej sprawy (np. wezwanie do uzupełnienia braków lub wezwanie na przesłuchanie).

W przypadku opuszczenia terytorium RP w trakcie trwania postępowania zachęcamy do wyznaczenia osoby, która będzie reprezentowała twoje interesy w trakcie procedury, tzw. pełnomocnika.

Nie odebrana korespondencja z Urzędu może spowodować pozostawienie wniosku bez rozpoznania lub wydanie decyzji negatywnej!

Wzór pełnomocnictwa znajdziesz tutaj. Pamiętaj, że opłata skarbowa za udzielenie pełnomocnictwa wynosi 17 zł. Opłatę należy uiścić na poniższe konto:

  • Wydział Podatków i Opłat UMK Kraków,
  • aleja Powstania Warszawskiego 10
  • Nr rachunku: PKO Bank Polski S.A. 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000

 

Scroll to Top
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status