Pobyt z obywatelem RP

Kogo dotyczy wniosek?

Cudzoziemca, który jest: małżonkiem obywatela polskiego lub małoletnim dzieckiem małżonka obywatela polskiego (pasierba), który posiada zezwolenie na pobyt czasowy dla członka rodziny polskiego obywatela lub zezwolenie na pobyt stały udzielone w związku z pozostawaniem w związku małżeńskim z obywatelem polskim.

Zezwolenie jest przyznawane także w przypadku cudzoziemca prowadzącego życie rodzinne w rozumieniu Europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności z zamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej polskim obywatelem, z którym przebywa wspólnie na tym terytorium.

Do grupy osób, dla których przyznany może zostać pobyt czasowy w celu pobytu z obywatelem RP zaliczają się także krewni obywatela polskiego (przepis ten nie dotyczy bezpośredniego wstępnego lub zstępnego małżonka obywatela RP), którzy przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wspólnie z tym obywatelem:

 • ze względu na zależność finansową od niego lub pozostawanie z nim w gospodarstwie domowym, w kraju, z którego przybył cudzoziemiec, lub
 • powodu poważnych względów zdrowotnych wymagających osobistej opieki ze strony tego obywatela.

Zezwolenie na pobyt czasowy udzielane jest na okres niezbędny do realizacji celu pobytu cudzoziemca na terytorium Polski powyżej 3 miesięcy nie dłużej jednak, niż 3 lata, z możliwością ubiegania się o kolejne zezwolenia.

Gdzie i kiedy mogę złożyć wniosek?

W celu umówienia terminu wizyty na złożenie wniosku kliknij tutaj.

Niezbędne dokumenty

1. Wypełniony zgodnie z pouczeniem wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy oraz kopia wypełnionego wniosku

2.Cztery fotografie spełniające następujące wymagania:

 • nieuszkodzone, kolorowe, o dobrej ostrości;
 • wymiary 35 mm x 45 mm;
 • wykonane nie wcześniej niż w ciągu 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;
 • przedstawiające wizerunek twarzy cudzoziemca od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, na jednolitym jasnym tle, w pozycji frontalnej, patrzącego na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, a także odwzorowujące naturalny kolor jego skóry;
 • przedstawiające wyraźnie oczy cudzoziemca, a zwłaszcza źrenice, linia oczu cudzoziemca jest równoległa do górnej krawędzi fotografii;

Uwaga: Cudzoziemiec noszący nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może dołączyć do wniosku fotografię przedstawiającą go w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku dołącza się oświadczenie cudzoziemca o przynależności do wspólnoty wyznaniowej;

3. Kserokopia zapisanych stron ważnego dokumentu podróży (oryginał do wglądu), w szczególnie uzasadnionym przypadku, gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania, może przedstawić inny dokument potwierdzający tożsamość.

Ważne: przy składaniu wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy cudzoziemiec powinien złożyć odciski linii papilarnych w celu wydania karty pobytu. Jest to warunek konieczny do prawidłowego przyjęcia wniosku i wszczęcia postępowania. Powyższy obowiązek nie dotyczy cudzoziemców którzy nie ukończyli 6 roku życia lub od których pobranie odcisków linii papilarnych jest fizycznie niemożliwe.

Uwaga: Brak, któregokolwiek z ww. dokumentów spowoduje wezwanie cudzoziemca do jego uzupełnienia w terminie nie krótszym niż 7 dni od doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Pamiętaj! Aby postępowanie zostało rozpoczęte musisz także dołączyć do akt sprawy potwierdzenia uiszczenia opłaty skarbowej. Więcej informacji znajdziesz poniżej w sekcji “Opłaty”.

Typowe dokumenty potrzebne do rozpatrzenia wniosku

Uwaga: dokumenty mogą różnić się w zależności od rodzaju prowadzonego postępowania.

I. MAŁŻONEK OBYWATELA RP:

 1. Aktualny odpis aktu małżeństwa (oryginał) – wydany nie wcześniej niż trzy miesiące przed złożeniem wniosku.
 2. Kopia dowodu osobistego małżonka lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego (oryginał do wglądu).

Uwaga: W postępowaniu w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy organ, który prowadzi to postępowanie jest obowiązany ustalić, czy związek małżeński między cudzoziemcami został zawarty w celu obejścia ustawy o cudzoziemcach. Wiąże się to z obowiązkiem stawienia się na przesłuchanie w siedzibie Urzędu.

II. KREWNI OBYWATELA POLSKIEGO

 1. Dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, np.:
 • jeśli osoba pracuje: ZUS ZUA z elektronicznym potwierdzeniem wysyłki oraz aktualne zezwolenie na pracę/oświadczenie o powierzeniu pracy;
 • jeśli osoba jest zgłoszona do ZUS przez pracującego członka rodziny: ZUS ZCNA;
 • jeśli osoba nie jest zgłoszona do ZUS: polisa potwierdzająca prywatne ubezpieczenie zdrowotne obejmujące koszty hospitalizacji na terytorium Polski (zagraniczną polisę należy dostarczyć wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski).
 1. Kopia dowodu osobistego małżonka lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego (oryginał do wglądu).
 2. Dokumenty potwierdzające stopień pokrewieństwa:
 • odpis aktu stanu cywilnego, np. akt małżeństwa, akt urodzenia;
 1. Dokumenty potwierdzające wspólne zamieszkiwanie z członkiem rodziny w innym kraju;
 2. Dokumenty potwierdzające zależność finansową;
 3. Dokumenty potwierdzające konieczność osobistej opieki nad cudzoziemcem;
 4. Dokument poświadczający posiadanie wystarczających środków finansowych na pokrycie kosztów utrzymania i powrotu. Wysokość miesięcznych środków finansowych wynosi dla:
 • osoby samotnie gospodarującej – co najmniej 776 zł netto miesięcznie,
 • dla osoby w rodzinie – w wysokości co najmniej 600 zł netto miesięcznie na każdą osobę w rodzinie.

III. OSOBY PROWADZĄCE Z POLSKIM OBYWATELEM ŻYCIE RODZINNE W ROZUMIENIU EUROPEJSKIEJ KONWENCJI PRAW CZŁOWIEKA:

 1. Dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, np.:
 • jeśli osoba pracuje: ZUS ZUA z elektronicznym potwierdzeniem wysyłki oraz aktualne zezwolenie na pracę/oświadczenie o powierzeniu pracy;
 • jeśli osoba jest zgłoszona do ZUS przez pracującego członka rodziny: ZUS ZCNA;
 • jeśli osoba nie jest zgłoszona do ZUS: polisa potwierdzająca prywatne ubezpieczenie zdrowotne obejmujące koszty hospitalizacji na terytorium Polski (zagraniczną polisę należy dostarczyć wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski).
 1. Kopia dowodu osobistego małżonka lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego (oryginał do wglądu).
 2. Dokumenty potwierdzające prowadzenie życia rodzinnego.
 3. Dokument poświadczający posiadanie wystarczających środków finansowych na pokrycie kosztów utrzymania i powrotu. Wysokość miesięcznych środków finansowych wynosi dla:
 • osoby samotnie gospodarującej – co najmniej 776 zł netto miesięcznie,
 • dla osoby w rodzinie – w wysokości co najmniej 600 zł netto miesięcznie na każdą osobę w rodzinie.

Uwaga: Wymóg posiadania źródła stabilnego i regularnego dochodu uważa się za spełniony również wówczas, gdy koszty utrzymania cudzoziemca będzie pokrywał członek rodziny obowiązany do jego utrzymania, który zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Uwaga: W przypadku potrzeby wyjaśnienia lub doprecyzowania posiadanych przez organ dowodów w sprawie w trakcie postępowania cudzoziemiec może być wzywany do dostarczenia innych dokumentów lub do składania zeznań potwierdzających okoliczności, o których mowa we wniosku.

Opłaty

 1. Opłata skarbowa od wydania zezwolenia (płatna z chwilą złożenia wniosku) wynosi 340 zł

Opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia można dokonać w Centrum Administracyjnym Urzędu Miasta Krakowa przy al. Powstania Warszawskiego 10 na parterze lub na pierwszym piętrze (wejście od ul. Kordylewskiego) oraz przez Internet, w banku lub urzędzie pocztowym na rachunek:

Wydział Podatków i Opłat UMK
PKO Bank Polski S.A.
49 1020 2892 2276 3005 0000 0000

W przypadku opłat za pośrednictwem Internetu należy podać:

 • nr rachunku PKO Bank Polski S.A. 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000
 • czego dotyczy opłata (w tytule wpisz pobyt czasowy oraz imię i nazwisko cudzoziemca, którego dotyczy wniosek),
 • w którym urzędzie/wydziale ma być załatwiana sprawa (tj. Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Spraw Cudzoziemców).

Jeżeli po uprzednim wezwaniu do uzupełnienia opłaty ta nie zostanie uiszczona wniosek zostaje zwrócony (art. 261 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego).

 1. Opłata za wydanie karty pobytu wynosi 100 zł. Opłatę można uiścić przez Internet albo w banku lub urzędzie pocztowym na rachunek:

Małopolski Urząd Wojewódzki
NBP Oddział Okręgowy w Krakowie
08 1010 1270 0051 2222 3100 0000

Ważne! Dołączenie w dniu składania wniosku potwierdzenia opłaty za kartę pobytu usprawni proces odbioru karty.

Dodatkowe materiały

Materiały do pobrania

Scroll to Top
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status