Pobyt z tytułu pracy:
wnioski złożone przed 01.01.2021

Informujemy, że w związku ze zmianą ustawy o cudzoziemcach wnioski o pobyt czasowy i pracę wszczęte przed  01.01.2021 podlegają  szczególnemu trybowi zakończenia postępowań.

Kogo dotyczy?

Cudzoziemiec, który złożył wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę przed 01.01.2021, a jego sprawa nie została zakończone przed 29.01.2022, otrzyma w uproszczonym trybie zezwolenie na pobyt czasowy i pracę na okres 2 lat.

Zezwolenie to jest warunkowe, co oznacza, że aby było ważne i aby otrzymać kartę pobytu, po otrzymaniu decyzji cudzoziemiec ma obowiązek złożyć w terminie 60 dni specjalne oświadczenie, w którym pracodawca określa warunki zatrudnienia.

Szczegółowe informacje znajdują się w artykule: Zmiany w prawie dotyczącym cudzoziemców

Co należy zrobić po otrzymaniu decyzji?

W terminie 60 dni od dnia odbioru decyzji cudzoziemiec ma obowiązek złożyć do Wojewody, który wydał zezwolenie, specjalne oświadczenie dotyczące powierzenia pracy cudzoziemcowi.

Oświadczenie dotyczące powierzenia pracy cudzoziemcowi zawiera informacje o warunkach zatrudnienia, uzupełnia je pracodawca. Powinno określać warunki wykonywania pracy na poziomie nie odbiegającym od warunków minimalnych, jakimi są:

  • wynagrodzenie miesięczne cudzoziemca nie niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę niezależnie od wymiaru czasu pracy i rodzaju stosunku prawnego stanowiącego podstawę wykonywania pracy przez cudzoziemca, a zatem również w przypadku, gdy cudzoziemiec będzie wykonywał pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy;
  • wykonywanie pracy w ramach stosunku pracy lub na podstawie umowy zlecenia.

Uwaga: należy złożyć kompletne i prawidłowo uzupełnione oświadczenie, nie można złożyć go ponownie ani poprawić.

Niezłożenie oświadczenia w terminie 60 dni spowoduje, że zezwolenie na pobyt czasowy i pracę wygaśnie z dniem następującym po dniu upływu terminu do jego złożenia, a cudzoziemiec nie otrzyma karty pobytu.

Karta pobytu jest wydawana po złożeniu oświadczenia dotyczącego powierzenia pracy cudzoziemcowi.

Przypominamy: opłata za wydanie karty pobytu wynosi 100 zł.
Opłatę można uiścić przez Internet albo w banku lub urzędzie pocztowym na rachunek:

Małopolski Urząd Wojewódzki
NBP Oddział Okręgowy w Krakowie
08 1010 1270 0051 2222 3100 0000

Dodatkowe materiały

Scroll to Top
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status