Pobyt z tytułu pracy wymagającej posiadania wysokich kwalifikacji – zmiana zezwolenia

Kogo dotyczy?

Cudzoziemiec posiadający niebieską kartę przez okres krótszy niż 2 lata powinien wystąpić do wojewody właściwego ze względu na miejsce aktualnego pobytu cudzoziemca o zmianę zezwolenia na pobyt czasowy, jeżeli:

 • zamierza rozpocząć wykonywanie pracy u innego podmiotu niż określony w zezwoleniu,
 • zamierza zmienić stanowisko lub,
 • będzie otrzymywać niższe wynagrodzenie niż określone w zezwoleniu.

Uwaga! Zmianę do decyzji wojewoda wydaje na wniosek strony.

Ważne! Obowiązek złożenia podania o zmianę do decyzji dotyczy cudzoziemców posiadających zezwolenie na pobyt w celu wykonywania pracy wymagającej posiadania wysokiej kwalifikacji (tzw. niebieską kartę) przez okres poniżej 2 lat.

Cudzoziemcy posiadający niebieską kartę przez okres powyżej 2 lat mają jedynie obowiązek poinformowania urzędu o fakcie zmiany warunków zezwolenia.

Przypadki, w których zmiana do decyzji nie jest wymagana

Sytuacje, w których zmiana do decyzji nie jest wymagana opisuje art. 135 ust. 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach. Zgodnie z nim zmiany do decyzji nie są wymagane w przypadku zmiany:

 • nazwy lub formy prawnej podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi;
 • przejęcie pracodawcy lub jego części przez innego pracodawcę;
 • przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę.

Zmiana do decyzji nie jest także wymagana gdy warunki pracy zmienią się na lepsze, np. cudzoziemcowi zostanie zwiększone wynagrodzenie.

Uwaga! W przypadku jednoczesnego zwiększenia wynagrodzenia i zmiany stanowiska, zmiana do decyzji jest już wymagana!

Ważne! Cudzoziemcy posiadający zezwolenie w celu wykonywania pracy wymagającej wysokich kwalifikacji (tzw. niebieska karta) przez okres powyżej 2 lat są zwolnieni z obowiązku złożenia podania o zmianę do decyzji w przypadku zmiany warunków zezwolenia. Ich jedynym obowiązkiem jest poinformowanie wojewody o zmianach dotyczących wykonywanej przez niego pracy w terminie 15 dni roboczych. Oznacza to, że w czasie ważności zezwolenia może on swobodnie zmieniać pracodawców oraz stanowiska, na których wykonuje pracę.

Posiadam niebieską kartę przez okres krótszy niż 2 lata
Posiadam niebieską kartę przez okres dłuższy niż 2 lata

Zmiana pracodawcy = zmiana do decyzji

Utrata pracy/zmiana pracodawcy = obowiązek poinformowania urzędu o tym fakcie

Zmiana stanowiska u tego samego pracodawcy = zmiana do decyzji

Zmiana stanowiska u tego samego pracodawcy = obowiązek poinformowania urzędu o tym fakcie

Gdzie i kiedy mogę złożyć?

Obecnie podanie o zmianę do decyzji należy składać za pośrednictwem poczty na adres:

 • Wydział Spraw Cudzoziemców Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego – 31-547, Kraków, ul. Przy Rondzie 6, lub
 • Delegatura Urzędu w Nowym Sączu – 33-300, Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 52

Niezbędne dokumenty

 1. Podanie o zmianę do decyzji wypełnione przez cudzoziemca,
 2. Załącznik nr 2 wypełniony przez cudzoziemca;
 3. Oryginał informacji starosty lub dokument potwierdzający zwolnienie z informacji starosty – informacja starosty jest dokumentem informującym o możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy na lokalnym rynku pracy. Dokument ten jest wydawany na wniosek pracodawcy w powiatowym urzędzie pracy. Informacja Starosty powinna być nie starsza niż 6 miesięcy na dzień złożenia;
 4. Umowa o pracę, umowa o pracę nakładczą lub umowa cywilnoprawna (tj. umowa zlecenia lub umowa o dzieło), na podstawie której cudzoziemiec wykonuje pracę, świadczy usługi lub pozostaje w stosunku służbowym, zawarta przynajmniej na okres 1 roku;
 5. Dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, np.:
 • jeśli osoba pracuje: ZUS ZUA z elektronicznym potwierdzeniem wysyłki oraz aktualne zezwolenie na pracę/oświadczenie o powierzeniu pracy;
 • jeśli osoba nie jest zgłoszona do ZUS: polisa potwierdzająca prywatne ubezpieczenie zdrowotne obejmujące koszty leczenia na terytorium Polski (zagraniczną polisę należy dostarczyć wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski).

Uwaga: W przypadku potrzeby wyjaśnienia lub doprecyzowania posiadanych przez organ dowodów w sprawie w trakcie postępowania cudzoziemiec może być wzywany do dostarczenia innych dokumentów lub do składania zeznań potwierdzających okoliczności, o których mowa we wniosku.

Materiały do pobrania

Scroll to Top
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status