Pobyt z tytułu pracy – zmiana zezwolenia

Kogo dotyczy?

Cudzoziemca, który w trakcie trwania swojego zezwolenia na pobyt i pracę zmienia:

 • stanowisko, lub
 • wymiar czasu pracy, lub
 • rodzaj umowy, lub
 • wynagrodzenie na niższe niż określone w zezwoleniu.

Ważne! W przypadku rozpoczęcia wykonywania pracy u innego podmiotu niż określony w zezwoleniu wymagane jest uzyskanie nowego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę!

Pamiętaj!

Utrata pracy = złożenie nowego wniosku w terminie 30 dni od utraty pracy

Zmiana warunków zatrudnienia u tego samego pracodawcy = zmiana do decyzji

Uwaga! Zmianę do decyzji wojewoda wydaje na wniosek strony.

Przypadki, w których zmiana do decyzji nie jest wymagana

Sytuacje, w których zmiana do decyzji nie jest wymagana opisuje art. 119 ustawy z dnia 12 grudnia o cudzoziemcach. Zgodnie z nim zmiany do decyzji nie są wymagane w przypadku zmiany:

 • siedziby lub miejsca zamieszkania pracodawcy;
 • nazwy lub formy prawnej podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi;
 • przejęcie pracodawcy lub jego części przez innego pracodawcę;
 • przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę;
 • zastąpienie umowy cywilnoprawnej (tj. umowy zlecenia lub umowy o dzieło) umową o pracę.

Zmiana do decyzji nie jest także wymagana gdy warunki pracy zmienią się na lepsze, np. cudzoziemcowi zostanie zwiększone wynagrodzenie.

Uwaga! W przypadku jednoczesnego zwiększenia wynagrodzenia i zmiany stanowiska, zmiana do decyzji jest już wymagana!

Ważny wyjątek! Pamiętaj, w przypadku gdy jesteś zatrudniony przez agencję pracy możesz zmieniać także pracodawcę użytkownika* w ramach posiadanego już zezwolenia. Oznacza to, że w tym przypadku zmiana pracodawcy może być możliwa bez składania nowego wniosku, a jedynie za sprawą zmiany do decyzji.

*Pracodawca użytkownik oznacza pracodawcę lub podmiot niebędący pracodawcą w rozumieniu Kodeksu pracy wyznaczający pracownikowi skierowanemu przez agencję pracy tymczasowej zadania i kontrolujący ich wykonanie.

Gdzie i kiedy mogę złożyć?

Obecnie podanie o zmianę do decyzji należy składać za pośrednictwem poczty na adres:

 • Wydział Spraw Cudzoziemców Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego – 31-547, Kraków, ul. Przy Rondzie 6, lub
 • Delegatura Urzędu w Nowym Sączu – 33-300, Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 52

Niezbędne dokumenty

 1. Podanie o zmianę do decyzji wypełnione i podpisane przez cudzoziemca,
 2. Załącznik nr 1 wypełniony przez pracodawcę lub osobę upoważnioną wraz ze stosownym upoważnieniem;
 3. Oryginał informacji starosty lub dokument potwierdzający zwolnienie z informacji starosty – informacja starosty jest dokumentem informującym o możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy na lokalnym rynku pracy. Dokument ten jest wydawany na wniosek pracodawcy w powiatowym urzędzie pracy. Informacja Starosty powinna być nie starsza niż 6 miesięcy na dzień złożenia;
 4. Dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, np.:
 • jeśli osoba pracuje: ZUS ZUA z elektronicznym potwierdzeniem wysyłki oraz aktualne zezwolenie na pracę/oświadczenie o powierzeniu pracy;
 • jeśli osoba nie jest zgłoszona do ZUS: polisa potwierdzająca prywatne ubezpieczenie zdrowotne obejmujące koszty leczenia na terytorium Polski (zagraniczną polisę należy dostarczyć wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski).
 1. Dokument potwierdzający posiadanie zapewnionego miejsca zamieszkania, np.:
 • potwierdzenie zameldowania;
 • akt własności lokalu mieszkalnego;
 • umowa najmu lokalu mieszkalnego;
 • inna umowa umożliwiająca władanie lokalem mieszkalnym;
 • oświadczenie osoby uprawnionej do władania lokalem mieszkalnym o zapewnieniu cudzoziemcowi miejsca zamieszkania + dokument potwierdzający prawo własności do lokalu.

Uwaga: W przypadku potrzeby wyjaśnienia lub doprecyzowania posiadanych przez organ dowodów w sprawie w trakcie postępowania cudzoziemiec może być wzywany do dostarczenia innych dokumentów lub do składania zeznań potwierdzających okoliczności, o których mowa we wniosku.

Materiały do pobrania

Podanie o zmianę do decyzji

Załącznik nr 1 do wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę

Pobyt i praca – zmiana zezwolenia (ulotka informacyjna)

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status