Podsumowanie Projektu I 3 – INFRASTRUKTURA, INNOWACJE, INFORMACJA. Projekt Wojewody Małopolskiego dedykowany obywatelom państw trzecich

Z dniem 31.12.2022 r. Wydział Spraw Cudzoziemców Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie zakończył realizację Projektu Wojewody Małopolskiego I 3 – INFRASTRUKTURA, INNOWACJE, INFORMACJA nr 15/10-2019/OG-FAMI dedykowanego obywatelom państw trzecich (opt), realizowanego w ramach Funduszu Azylu Migracji i Integracji (FAMI).

Celem głównym Projektu I 3 była poprawa jakości i skrócenie czasu obsługi obywateli państw trzecich w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim, wdrożenie dedykowanych im innowacji i dobrych praktyk oraz zwiększenie dostępności informacji dla migrantów.

Projekt obejmował m. in. remont, przebudowę oraz kompleksową modernizację infrastruktury – pomieszczeń przeznaczonych do obsługi cudzoziemców w Krakowie i Nowym Sączu, a także utworzenie trzeciej nowoczesnej strefy obsługi w Krakowie. W ramach projektu rozbudowywane były również innowacyjne narzędzia informatyczne do zarządzania sprawami obywateli państw trzecich. Innowacje to także nowoczesne podejście do klienta-cudzoziemca, które było możliwe dzięki przeprowadzeniu dedykowanych pracownikom służb wojewody warsztatów oraz konsultacji międzywojewódzkich, a także szkoleń przeznaczonych m. in. przedstawicielom przedsiębiorców, pracodawców czy placówek edukacyjnych.

Kluczowym działaniem projektu był rozwój usługi informacyjnej –  Infolinii i Informacji INFO.OPT w sprawach legalizacji pobytu i pracy obywateli państw trzecich. Dzięki Infolinii i Informacji INFO.OPT obywatele państw trzecich otrzymują informacje o zasadach legalizacji pobytu i pracy w Polsce, wsparcie w przygotowaniu wniosków oraz informacje o statusie spraw prowadzonych przez Wydział Spraw Cudzoziemców MUW. Działania INFO.OPT obejmowały konsultacje (mailowe, telefoniczne, bezpośrednio w urzędzie), a także m.in. szkolenia, webinary, Dni Otwarte INFO.OPT. Ze względu na ogromne potrzebny informacyjne działalność Infolinii i Informacji INFO.OPT będzie kontynuowana w kolejnym projekcie Wojewody Małopolskiego pn. „Małopolska otwarta”.

Dzięki doposażeniu służb Wojewody Małopolskiego w sprzęt IT zdecydowanie podniósł się komfort pracowników i zadowolenie z warunków pracy, co przełożyło się na lepszą organizację pracy i większą sprawność w procedowaniu spraw. Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań multimedialnych pozwoliło na usprawnienie funkcjonowania urzędu poprzez zapewnienie nowoczesnych standardów obsługi spotkań i wydarzeń. Kompleksowa usługa informacyjna INFO.OPT stanowiła doskonałą odpowiedź na ogrom potrzeb informacyjnych klientów urzędu. Działania INFO.OPT przełożyło się bezpośrednio na polepszenie jakości składanych wniosków i lepsze przygotowanie merytoryczne klientów do uczestnictwa w procedurach legalizacyjnych. Dzięki wdrożeniu nowoczesnych i zróżnicowanych kanałów kontaktu z klientem radykalnie zwiększyła się dostępność informacyjno-komunikacyjna instytucji. Rezultatem Projektu I3 było także poprawienie wizerunku oraz zwiększenie rozpoznawalności urzędu wśród klientów-cudzoziemców i interesariuszy ich spraw. 

Okres realizacji projektu: 20.09.2019 r. – 31.12.2022 r.

  • Wartość projektu: 23 988 783 PLN
  • Wartość dofinansowania FAMI: 17 991 587, 25 PLN
  • Wartość współfinansowania z budżetu państwa: 5 997 195, 75 PLN

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji i budżetu państwa.

        

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status