Postępowanie administracyjne - rozstrzygnięcia, odmowy, odwołania, zawieszenia, umorzenia (FAQ)

1.      Na jaki okres otrzymam zezwolenie? Od czego to zależy?

Zezwolenie na pobyt czasowy udzielone będzie na okres niezbędny do realizacji celu Twojego pobytu w Polsce, nie dłuższy jednak niż 3 lata.

Okres, na który udzielane jest zezwolenie na pobyt czasowy często wynika z przepisów np. studenci studiów stacjonarnych pierwsze zezwolenie otrzymują na 15 miesięcy. Jeśli wojewoda ma swobodę przy określeniu długości udzielanego zezwolenia, zobowiązany jest wziąć pod uwagę cel Twojego pobytu w Polsce np. jeśli przyjechałeś do Polski do pracy i pracodawca chce Cię zatrudnić na okres 1 roku, to zezwolenie na pobyt czasowy również otrzymasz na 1 rok. Ponadto brane są pod uwagę inne czynniki np. historia Twojego dotychczasowego pobytu w Polsce, to czy byłeś karany itp.

Zezwolenie na pobyt stały oraz zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej jest udzielane na czas nieokreślony.

2.      Mam zaległości podatkowe, czy to ma znaczenie dla wydania pozytywnej decyzji?

Tak, odmawia się cudzoziemcowi udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy, jeśli posiada zaległości podatkowe. Udzielenie zezwolenia będzie jednak możliwe, jeśli uzyskasz decyzję organu podatkowego o rozłożeniu na raty, odroczeniu zaległości.

3.      Zgubiłem decyzję. Jak otrzymać kopię?

Jeśli zgubiłeś decyzję możesz pisemnie wystąpić o wydanie jej odpisu (kopii). Pismo powinno zawierać co najmniej:

  • Twoje dane: imię, nazwisko, adres,
  • treść żądania wraz z uzasadnieniem, np. ”Zwracam się o wydanie uwierzytelnionej – kopii decyzji o udzieleniu mi zezwolenia na pobyt czasowy. Z niniejszą prośbą zwracam się z uwagi np. na zagubienie dokumentu.”
  • własnoręczny podpis.
  • Do wniosku o wydanie kopii należy załączyć oryginał dowodu wniesienia opłaty skarbowej. Opłata za poświadczenie zgodności kopii, dokonane przez organy administracji rządowej wynosi 5,00 zł od każdej pełnej lub zaczętej strony.

Możesz także skorzystać z wzoru podania przygotowanego przez Małopolski Urząd Wojewódzki. Wzór podania znajdziesz tutaj. 

4.      Dowiedziałem się, że status mojej sprawy to „decyzja odmowna”. Nie otrzymałem jej jeszcze, ale chcę złożyć odwołanie jak najszybciej. Czy mogę to zrobić przed otrzymaniem decyzji?

Nie. Jeżeli odwołanie wyślesz przed otrzymaniem decyzji, nie będzie ono rozpatrywane. Musisz poczekać na decyzję i po zapoznaniu się z jej treścią, jeżeli się z nią nie zgadzasz, wysłać (złożyć) odwołanie.

5.      Otrzymałem decyzję odmowną. Nie zgadzam się z nią. Co mogę zrobić?

Od decyzji o odmowie udzielenia zezwolenia na pobyt przysługuje prawo wniesienia odwołania w ciągu 14 dni od daty odbioru decyzji. W piśmie podaj, dlaczego nie zgadzasz się z decyzją i podpisz je. To bardzo istotne. Jeżeli w piśmie nie zawrzesz informacji, że nie zgadzasz się z decyzją, może ono nie zostać potraktowane jako odwołanie. Jeśli decyzja odmowna została wydana, ponieważ w sprawie brakowało dokumentów, to załącz je do pisma (w oryginale). Odwołanie składasz do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców, za pośrednictwem wojewody, który wydał decyzję. 

6.      Cudzoziemiec otrzymał decyzję odmowną i złożył odwołanie. Czy jego pobyt podczas rozpatrywania odwołania jest legalny?

Jeśli Twój wniosek o udzielenie zezwolenia został złożony podczas legalnego pobytu w Polsce, a odwołanie od decyzji o odmowie udzielenia zezwolenia złożyłeś w terminie, to będziesz tutaj legalnie również w czasie trwania postępowania odwoławczego oraz jeszcze 30 dni od doręczenia decyzji Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

7.      Otrzymałem postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania (np. 01.01.2020 r.), przed otrzymaniem postanowienia skończył się mój legalny pobyt (28.12.2019 r.), czy jeśli złożę zażalenie, mój pobyt w Polsce będzie legalny?

Twój pobyt nie będzie legalny, nawet w przypadku złożenia zażalenia.

8.      Mój wniosek został pozostawiony bez rozpoznania – co mogę zrobić?

Jeśli nie mogłeś uzupełnić dokumentów z ważnych powodów np. przebywałeś w szpitalu, możesz złożyć prośbę o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych. Masz na to tylko 7 dni od ustania przeszkody do ich uzupełnienia. Jednocześnie musisz złożyć dokumenty, o które byłeś wezwany oraz dowody potwierdzające okoliczności, które uniemożliwiły uzupełnienie braków formalnych w wyznaczonym terminie. W przypadku przywrócenia terminu do uzupełnienia braków formalnych, postępowanie zostanie wszczęte a Twój pobyt na terytorium RP jest legalny.

Jeśli ustalimy, że  dokumenty nie zostały uzupełnione w terminie z Twojej winy, nie przychylimy się do Twojej prośby. Oznacza to, że jeśli nie posiadasz ważnej wizy lub nie jesteś w Polsce w ramach ruchu bezwizowego, jesteś w Polsce nielegalnie.

9.      Jakie są konsekwencje zawieszenia/umorzenia postępowania?

Jeśli postępowanie zostanie umorzone oznacza to, że nie będzie już dalej prowadzone. W przypadku, gdy nie posiadasz dokumentu uprawniającego do pobytu w Polsce (np. wiza, ruch bezwizowy, karta pobytu) masz 30 dni na opuszczenie terytorium Polski. W przypadku umorzenia postępowania możesz złożyć wniosek o zwrot opłaty skarbowej za złożenie wniosku.

Zawieszenie postępowania oznacza, że nie będą podejmowane żadne czynności w okresie, kiedy jest zawieszone. W okresie zawieszenia postępowania na Twój wniosek, Twój pobyt na terytorium Polski nie będzie legalny (możesz w Polsce pozostać, np. jeśli posiadasz wizę, przebywasz w ruchu bezwizowym). Jeśli chcesz, by postępowanie było nadal prowadzone – złóż wniosek o podjęcie postępowania.

10. Nie chcę kontynuować postępowania, jak wygląda procedura umorzenia postępowania? Jak odzyskać pieniądze? Jak długo to trwa?

Jeśli chcesz zrezygnować z rozpatrzenia złożonego wniosku, złóż podanie o umorzenie postępowania.

Możesz zwrócić się o zwrot wniesionej opłaty skarbowej (wzór podania o zwrot opłaty skarbowej). Wniosek możesz złożyć razem z wnioskiem o umorzenie postępowania albo osobno zwracając się o zwrot opłaty do Urzędu Miasta Krakowa.

Jeżeli wniosek o zwrot opłaty skarbowej złożysz do nas, przekażemy go wg właściwości do Urzędu Miasta Krakowa wraz z oryginałem potwierdzenia dokonania opłaty.

Jeżeli zapłaciłeś również za kartę pobytu, możesz złożyć wniosek o zwrot opłaty (wzór podania o zwrot opłaty za kartę pobytu). Pamiętaj, aby podać numer rachunku bankowego prowadzonego na terytorium Polski, na który mamy zwrócić wpłaconą kwotę.

 

Scroll to Top
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status