Praca - PESEL UKR

Praca - PESEL UKR

Kogo dotyczą przepisy?

Obywatele Ukrainy, którzy posiadają PESEL ze statusem UKR będą mogli złożyć wniosek na pobyt czasowy najwcześniej po 1 kwietnia 2023 r.

Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę może być udzielone cudzoziemca zamierzającemu podjąć lub kontynuować pracę na terytorium Polski, o ile okoliczności te uzasadniają jego pobyt w Polsce przez okres dłuższy niż 3 miesiące.

Gdzie mogę złożyć wniosek?

Uwaga! Złożenie wniosku nie wymaga Twojego osobistego stawiennictwa w urzędzie – nie rezerwuj wizyty.

 1. Wejdź na stronę cudzoziemcy.gov.pl i utwórz konto
 2. Zapoznaj się z informacjami i listą najczęściej popełnianych błędów
 3. Wypełnij wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy
 4. Wydrukuj formularz wniosku i go podpisz. Ważne! Pamiętaj o podpisaniu wniosku na stronie 8. 
 5. Na pierwszej stronie formularza dopisz: PESEL UKR
 6. Dwa wydrukowane formularze wraz z załącznikami wyślij za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Małopolski Urząd Wojewódzki, Wydział Spraw Cudzoziemców, Przy Rondzie 6, 31-547 Kraków

Niezbędne dokumenty

 1. Wniosek w 1 egzemplarzu, wypełniony on-line w Module Obsługi Spraw

Ważne! wysyłając wniosek do Urzędu akceptujesz RODO, które dostępne jest tutaj.

Uwaga: Do wniosku należy dołączyć oryginał Załącznika nr 1, który wypełnia pracodawca cudzoziemca lub osoba upoważniona wraz ze stosownym upoważnieniem.

Załącznik nr 1 powinna podpisać osoba upoważniona do reprezentacji spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) albo pełnomocnik wyznaczony przez tą osobę. Wtedy załącz do wniosku stosowne pełnomocnictwo. W załączniku nr 1 do wniosku pracodawca podaje wysokość proponowanego Tobie wynagrodzenia za pracę, które nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę, czyli 3600 zł brutto miesięcznie, niezależnie od wymiaru czasu pracy i rodzaju umowy, na podstawie której wykonujesz pracę. Pamiętaj, że warunki powierzenia pracy określone w załączniku nr 1 muszą być aktualne w dniu wydawania zezwolenia i muszą być zgodne z warunkami wynikającymi z innych dokumentów np. umowy o pracę/zlecenie. Załącznik nr 1 do wniosku potwierdza posiadanie przez Ciebie celu pobytu  w Polsce powyżej 3 miesięcy oraz ubezpieczenia zdrowotnego (w przypadku umowy o pracę i umowy zlecenie).

 1. Cztery fotografie biometryczne.
 2. Kserokopia zapisanych stron ważnego dokumentu podróży.

Opłaty

Opłata skarbowa od wydania zezwolenia wynosi 440 zł. Uwaga! Niedostarczenie potwierdzenia uiszczenia wymaganej opłaty skarbowej stanowi brak formalny, który może skutkować zwrotem podania.

Opłaty skarbowej można dokonać w Centrum Administracyjnym Urzędu Miasta Krakowa przy al. Powstania Warszawskiego 10 na parterze lub na pierwszym piętrze (wejście od ul. Kordylewskiego) oraz przez Internet, w banku lub urzędzie pocztowym na rachunek:

Wydział Podatków i Opłat UMK
PKO Bank Polski S.A.
49 1020 2892 2276 3005 0000 0000

W przypadku opłat za pośrednictwem Internetu należy podać:

 • nr rachunku PKO Bank Polski S.A. 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000
 • czego dotyczy opłata ,
 • w którym urzędzie/wydziale ma być załatwiana sprawa (tj. Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Spraw Cudzoziemców).

Dostałem decyzję – jak otrzymać kartę pobytu?

Zezwolenie udzielane jest na okres nie dłuższy niż 3 lata. Okres zezwolenia zależy przede wszystkim od okresu, na jaki pracodawca zamierza powierzyć Ci pracę.

Kartę pobytu możemy wydać po zamieszczeniu w dokumencie obrazu linii papilarnych, które znajdują się w rejestrze obywateli Ukrainy, którym nadano numer PESEL. Jeśli obraz Twoich linii papilarnych nie będzie  znajdował się w rejestrze lub nie będzie możliwości ich umieszczenia w karcie pobytu poinformujemy Cię o konieczności osobistego stawiennictwa w urzędzie w celu złożenia odcisków linii papilarnych.

Dostęp do rynku pracy:

Po otrzymaniu zezwolenia na pobyt czasowy i pracę jesteś uprawniony do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jeżeli Twój pracodawca powiadomi w terminie 14 dni od dnia podjęcia przez Ciebie pracy powiatowy urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania pracodawcy, a praca jest powierzana w wymiarze czasu pracy nie niższym niż wskazany w powiadomieniu lub liczbie godzin nie mniejszej niż wskazana w powiadomieniu oraz za wynagrodzeniem nie niższym niż ustalone według stawki określonej w powiadomieniu, proporcjonalnie zwiększonym w przypadku podwyższenia wymiaru czasu pracy lub liczby godzin pracy.

Jeśli rozpocząłeś pracę przed otrzymaniem decyzji o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, pracodawca powiadamia powiatowy urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania pracodawcy o podjęciu przez Ciebie pracy w terminie 14 dni od dnia doręczenia Tobie decyzji o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy i pracę.

Pracodawca zawiadomienie wysyła elektronicznie.

Dodatkowe informacje

Udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy oznacza utratę uprawnień wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa m.in. dostępu do świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, dostępu do  opieki medycznej, dostępu do edukacji i innych usług publicznych.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/185

Materiały do pobrania

Scroll to Top
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status