Pracownicy przygraniczni

Kogo dotyczy wniosek?

Wniosek powinieneś złożyć jeśli jesteś obywatelem ZK i przed dniem 31 grudnia 2020 r. wykonywałeś pracę lub prowadziłeś inną działalność zarobkową we własnym imieniu i na własny rachunek na terytorium RP, ale nie zamieszkiwałeś w Polsce i nie zarejestrowałeś swojego pobytu na tym terytorium, a po 31 grudnia 2020r. nadal wykonujesz pracę lub prowadzisz taką działalność na tym terytorium i jednocześnie nie zamieszkujesz w Polsce. Pobierz wniosek

Wniosek o zarejestrowanie pobytu w charakterze pracownika przygranicznego powinieneś złożyć w terminie do dnia 31.12.2021r.

Dla nabycia oraz zachowania uprawnień pracownika przygranicznego na podstawie Umowy wystąpienia istotne jest zachowanie ciągłości wykonywania pracy lub prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski bezpośrednio przed upływem okresu przejściowego, jak i po jego upływie.

Wymagane dokumenty:

• wniosek w 1 egzemplarzu, wypełniony zgodnie z pouczeniem
• kserokopia ważnego dokumentu podróży lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo (oryginał do wglądu)
• 4 fotografie,

Jeśli pracujesz:
• dokument potwierdzający wykonywanie pracy w Polsce (np. umowa o pracę, umowa cywilno-prawna, kontrakt, zaświadczenie od pracodawcy),
• dokument potwierdzający zamieszkiwanie poza granicami Polski w czasie wykonywania pracy przed dniem 31 grudnia 2020r. oraz po tej dacie (np. dokument pobytowy z państwa zamieszkania)

Jeśli prowadzisz działalność zarobkową na własny rachunek:
• pisemne oświadczenie dotyczące wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego albo Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub inny dowód potwierdzający, że jesteś osobą pracującą na własny rachunek na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
• dokument potwierdzający zamieszkiwanie poza granicami Polski w czasie prowadzenia działalności zarobkowej we własnym imieniu i na własny rachunek na tym terytorium przed dniem 31 grudnia 2020r. oraz po tej dacie (np. dokument pobytowy z państwa zamieszkania)

Za wydanie dokumentu nie pobieramy opłat.

Gdzie i kiedy mogę złożyć wniosek?

W celu umówienia terminu wizyty na złożenie wniosku kliknij tutaj.

Materiały do pobrania

Wniosek o zarejestrowanie pobytu obywatela ZK

Scroll to Top
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status