Projekt I 3 – INFRASTRUKTURA, INNOWACJE, INFORMACJA – II etap

Wojewoda Małopolski uzyskał dotację z Unii Europejskiej na projekt nr FAMI.02.01-IZ.00-0001/24, pn: „I 3 – INFRASTRUKTURA, INNOWACJE, INFORMACJA – II etap”. Beneficjentami projektu są obywatele państw trzecich przebywający w Polsce legalnie, zarówno nowo przybyli do Polski, jak i cudzoziemcy mieszkający już na terenie województwa małopolskiego oraz w innych regionach kraju.

Kluczowym działaniem projektu jest prowadzenie skutecznej polityki informacyjnej w obszarze legalizacji pobytu i pracy obywateli państw trzecich (OPT). Dzięki kompleksowemu podejściu beneficjenci końcowi będą mogli sprawnie i szybko pozyskać potrzebne im informacje, zweryfikować status swojego pobytu lub określić ścieżkę postępowania w przypadku np. prowadzenia działalności gospodarczej. Oferowane wsparcie będzie odnosiło się również do pracodawców zatrudniających OPT. Projekt I 3 – INFRASTRUKTURA, INNOWACJE, INFORMACJA – II etap jest m.in. bezpośrednią kontynuacją przedsięwzięć projektowych (projekty nr 17/7-2017/OG-FAMI, 15/10-2019/OG-FAMI, 12/14-2022/OG-FAMI), które z sukcesem finansowały działanie Infolinii i Informacji (INFO.OPT).

Projekt obejmuje prace adaptacyjne oraz wykończeniowe w tym dostawy inwestycyjne w wybranych pomieszczeniach w budynku przy ul. Przy Rondzie 6 oraz ul. Orzeszkowej 7 w Krakowie. Powyższe rozwiązania mają w sposób kompleksowy usprawnić obsługę obywateli państw trzecich przez Służby Wojewody, a także mają na celu poprawę warunków lokalowych i funkcjonalnych. Usprawnieniu ulegnie również problematyka zarządzania dokumentacją dotyczącą OPT, co wpłynie na zwiększenie efektywności działań w obszarze legalizacji pobytu.

W projekcie zostało przewidziane wprowadzanie innowacji oraz dalsze rozwijanie tych, które zostały wprowadzone w poprzednio realizowanych projektach. Rozbudowa wewnętrznego systemu informatycznego i wyposażenie go w dodatkowe funkcje, w dużym stopniu przyczyni się do poprawy ochrony danych cudzoziemców oraz szybszego pozyskiwania akt sprawy niezbędnych w trakcie procedury, a także sprawniejszej komunikacji pomiędzy poszczególnymi komórkami, co w konsekwencji przyczyni się do przyspieszenia i usprawnienia procesu legalizacji pobytu.

Projekt zakłada również organizację szkoleń międzykulturowych i branżowych dla pracowników. Organizacja tego typu warsztatów w znaczy sposób podniesie kwalifikacje pracowników i przyczyni się do podniesienia standardów obsługi obywateli państw trzecich.

Dodatkowym działaniem wspierającym OPT w Małopolsce będą organizowane Dni Otwarte. Aby dotrzeć z informacją do jak największej liczby beneficjentów, także tych, którzy nie mogą zgłosić się do Urzędu w standardowych godzinach jego pracy, planowane są działania konsultacyjne dla obywateli państw trzecich, bądź osób z nimi związanych, których głównym zadaniem będzie promowanie infolinii/informacji INFO.OPT.

Realizacja projektu wpłynie pozytywnie na grupę docelową – obywateli państw trzecich, szczególnie w obszarze podniesienia poziomu ich wiedzy i zdolności z zakresu ubiegania się o zezwolenia pobytowe na terytorium RP. Polepszeniu ulegnie również proces udzielania informacji, a obsługa klienta-cudzoziemca osiągnie wyższy poziom.

#FunduszeUE   #FunduszeEuropejskie

Wartość projektu: 10 037 732,66 zł

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 7 528 299,49 zł

Wyłączna odpowiedzialność za wyrażone opinie spoczywa na autorze i Komisja Europejska oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji i budżetu państwa.

Scroll to Top
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status