Przedłużenie ruchu bezwizowego

Kogo dotyczy?

Cudzoziemcowi, który przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie ruchu bezwizowego może przedłużyć w uzasadnionych przypadkach okres pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej o kolejne 90 dni, jeżeli możliwość taka jest przewidziana w umowie o zniesieniu obowiązku wizowego.

Przedłużenia ruchu bezwizowego dokonuje właściwy wojewoda ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca.

Obecnie przewidują to umowy z:

 • Brazylią,
 • Argentyną,
 • Chile,
 • Hondurasem,
 • Kostaryką,
 • Nikaraguą,
 • Singapurem,
 • Urugwajem.

Oznacza to, że aby przedłużyć ruch bezwizowy muszą zostać spełnione dwa podstawowe warunki:

 • musi zachodzić uzasadniony przypadek oraz
 • taka możliwość jest przewidziana w umowie o zniesieniu obowiązku wizowego (tego typu umowa została podpisana jedynie z 8 wymienionymi powyżej państwami).

Ważne! Nie ma możliwości przedłużenia ruchu bezwizowego dla obywateli Ukrainy.

Przedłużenie okresu pobytu w ramach ruchu bezwizowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej następuje przez umieszczenie w dokumencie podróży cudzoziemca odcisku stempla potwierdzającego przedłużenie okresu tego pobytu o 90 dni.

Odmowa przedłużenia następuje w drodze decyzji, na którą służy odwołanie do Szefa Urzędu ds. Cudzoziemców. Pamiętaj, że legalizacja pobytu w tym trybie nie dotyczy postępowania odwoławczego.

Kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

Wniosek o przedłużenie ruchu bezwizowego należy złożyć za pośrednictwem poczty, nie później niż w ostatnim dniu legalnego pobytu na adres:

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Delegatura w Nowym Sączu
Wydział Spraw Cudzoziemców
Ul. Jagiellońska 52
33-300 Nowy Sącz

Pobyt cudzoziemca uważa się za legalny od dnia złożenia wniosku nie dłużej jednak niż przez 90 dni od następnego dnia po upływie okresu pobytu w ruchu bezwizowym. Jeśli wniosek cudzoziemca nie zostanie rozpatrzony w ciągu 90 dni, niezależnie od przyczyn tego stanu, pobyt cudzoziemca przestaje się po tym okresie uważać za legalny.

Wymagane dokumenty
 1. Sporządzony w języku polskim wniosek o przedłużenie ruchu bezwizowego zawierający dane pozwalające zidentyfikować cudzoziemca, tj.:
 • imię,
 • nazwisko,
 • datę urodzenia,
 • obywatelstwo,
 • adres zamieszkania oraz 
 • uzasadnienie;

Uwaga: Nie określono oficjalnego formularza wniosku o przedłużenie ruchu bezwizowego – możesz skorzystać z przykładowego formularza przygotowanego przez Małopolski Urząd Wojewódzki (link do formularza znajdziesz tutaj.)

 1. Dokumenty potwierdzające legalny pobyt na terytorium Polski;
 2. Kserokopia dokumentu podróży (oryginał do wglądu).
Opłaty

Przedłużenie ruchu bezwizowego jest bezpłatne.

Informacje dodatkowe
Materiały do pobrania
Scroll to Top
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status