Przedłużenie ważności dokumentów
i legalności pobytu

Kogo dotyczą przepisy?

Jeśli jesteś obywatelem Ukrainy i przebywasz w Polsce na podstawie jednego z niżej wymienionych dokumentów i okres ważności tego dokumentu upływałby od 24.02.2022 r., dokument ten jest przedłużony z mocy ustawy do 30.06.2024 r.:

 • Wiza krajowa
 • Zezwolenie na pobyt czasowy
 • Karta pobytu
 • Polski dokument tożsamości
 • Dokument „zgoda na pobyt tolerowany”

Jeśli jesteś obywatelem Ukrainy i ostatni dzień dopuszczalnego okresu pobytu w Polsce:

 • na podstawie wizy Schengen wydanej przez organ polski,
 • na podstawie wizy wydanej przez inne państwo obszaru Schengen,
 • na podstawie dokumentu pobytowego, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a rozporządzenia Rady (WE) nr 1030/2002 z dnia 13 czerwca 2002 r. ustanawiającego jednolity wzór dokumentów pobytowych dla obywateli państw trzecich (Dz. Urz. UE L 157 z 15.06.2002, str. 1, z późn. zm.), wydanego przez właściwy organ innego państwa obszaru Schengen, albo innego dokumentu pobytowego wydanego przez organ tego państwa, uprawniającego do podróży po terytorium innych państw tego obszaru,
 • w ramach ruchu bezwizowego

przypada w okresie od 24.02.2022 r., Twój pobyt w Polsce uznaje się za legalny do 30.06.2024 r.

Przedłużenie terminów na wyjazd z Polski

Przedłużone z mocy prawa do 30.06.2024 r. są również przypadające od 24.02.2022 r. :

 • terminy opuszczenia terytorium Polski wynikające np. z ostatecznych decyzji o odmowie udzielenia zezwolenia
 • terminy dobrowolnego powrotu wynikające z ostatecznych decyzji o zobowiązaniu do powrotu
Scroll to Top
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status