Przedłużenie ważności dokumentów i legalności pobytu

Kogo dotyczą przepisy?

Jeżeli jesteś obywatelem Ukrainy i przebywasz w Polsce na podstawie jednego z poniższych dokumentów a okres ważności tego dokumentu upływałby od 24.02.2022 r., dokument ten będzie przedłużony z mocy ustawy na okres:

 • Zezwolenie na pobyt czasowy – przedłużone do 31.12.2022r.,
 • Wiza krajowa – przedłużona do 31.12.2022r.,
 • Karta pobytu – przedłużona o 18 miesięcy,
 • Polski dokument tożsamości – przedłużony o 18 miesięcy,
 • Dokument „zgoda na pobyt tolerowany” – przedłużony o 18 miesięcy

Jeżeli jesteś obywatelem Ukrainy i ostatni dzień dopuszczalnego okresu pobytu w Polsce:

 • w ramach ruchu bezwizowego,
 • na podstawie wizy Schengen wydanej przez organ polski,
 • na podstawie wizy wydanej przez inne państwo obszaru Schengen,
 • na podstawie dokumentu pobytowego, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a rozporządzenia Rady (WE) nr 1030/2002 z dnia 13 czerwca 2002 r. ustanawiającego jednolity wzór dokumentów pobytowych dla obywateli państw trzecich (Dz. Urz. UE L 157 z 15.06.2002, str. 1, z późn. zm.), wydanego przez właściwy organ innego państwa obszaru Schengen, albo innego dokumentu pobytowego wydanego przez organ tego państwa, uprawniającego do podróży po terytorium innych państw tego obszaru,

przypada w okresie od 24.02.2022 r. i rozpocząłeś swój pobyt w Polsce przed tym dniem, Twój pobyt w Polsce uznaje się za legalny przez okres 18 miesięcy.

Co powinien zrobić obywatel Ukrainy?

Nie załatwiasz żadnych formalności oraz nie wymieniasz dokumentów, gdyż są przedłużone na podstawie przepisów.

Ważne! Karta pobytu i wiza krajowa w okresie przedłużenia nie uprawnia do przekraczania granicy.

Przedłużenie terminów na wyjazd z Polski

Z mocy prawa o 18 miesięcy są przedłużone również terminy przypadające od 24.02.2022 r. :

 • terminy opuszczenia terytorium Polski wynikające np. z ostatecznych decyzji o odmowie udzielenia zezwolenia (negatywna decyzja)
 • terminy  dobrowolnego powrotu wynikające z ostatecznych decyzji o zobowiązaniu do powrotu
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status