Przedłużenie wizy krajowej i wizy Schengen

Przedłużenie wizy krajowej – kogo dotyczy?

Wojewoda może przedłużyć wizę krajową, jeżeli zostaną spełnione łącznie następujące warunki:

 1. przemawia za tym ważny interes zawodowy lub osobisty cudzoziemca albo względy humanitarne, uniemożliwiające mu opuszczenie terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed upływem terminu ważności wizy lub przed końcem objętego tą wizą dozwolonego okresu pobytu,
 2. zdarzenia, które są przyczyną ubiegania się o przedłużenie wizy wystąpiły niezależnie od woli cudzoziemca i nie były możliwe do przewidzenia w dniu składania wniosku o wydanie wizy krajowej,
 3. okoliczności sprawy nie wskazują, że cel pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będzie inny niż deklarowany,
 4. nie zachodzą okoliczności, z powodu których odmawia się wydania wizy krajowej.

Ważne! Wiza krajowa może być przedłużona tylko jeden raz, maksymalnie do 365 dni. Jedyny wyjątek stosuje się do cudzoziemca przebywającego w szpitalu, którego stan zdrowia uniemożliwia opuszczenie terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W innych przypadkach cudzoziemiec powinien rozważyć złożenie wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na okoliczności wymagające krótkotrwałego pobytu.

Przedłużenie wizy Schengen – kogo dotyczy?
 • Obligatoryjne przedłużenie wizy Schengen

Wojewoda przedłuża wizę Schengen, jeżeli posiadacz wizy wykaże, iż na skutek siły wyższej lub ze względów humanitarnych nie jest możliwe opuszczenie terytorium państw członkowskich przed upływem terminu wizy lub przed końcem objętego wizą dozwolonego okresu pobytu.

 • Fakultatywne przedłużenie wizy Schengen

Wojewoda może przedłużyć wizę Schengen, jeżeli posiadacz wizy przedstawił dowód na istnienie ważnych powodów osobistych uzasadniających przedłużenie okresu ważności wizy lub okresu pobytu.

Ważne! Wiza Schengen może być przedłużona tylko jeden raz.

Uwaga: Okres pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przedłużonej wizy nie powinien przekroczyć maksymalnego okresu pobytu przewidzianego dla danego typu wizy tj. 90 dni w okresie 180 dni przypadku wizy Schengen (wliczając w to okres pobytu na podstawie wizy, która podlega przedłużeniu).

Kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

Wniosek o przedłużenie wizy należy złożyć za pośrednictwem poczty, nie później niż w ostatnim dniu legalnego pobytu na adres:

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Delegatura w Nowym Sączu
Wydział Spraw Cudzoziemców
Ul. Jagiellońska 52
33-300 Nowy Sącz

Pobyt cudzoziemca uważa się za legalny od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja w sprawie przedłużenia wizy krajowej lub wizy Schengen stanie się ostateczna.

Wymagane dokumenty
 1. Wniosek o przedłużenie wizy krajowej lub wniosek o przedłużenie wizy Schengen;
 2. 1 aktualna fotografia;
 3. Dokumenty niezbędne do potwierdzenia danych i okoliczności podanych we wniosku;
 4. Podróżne ubezpieczenie medyczne (na kwotę min. 30 000 euro), o którym mowa w art. 15 Wspólnotowego Kodeksu Wizowego – w przypadku przedłużenia wizy Schengen;
 5. Dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego (w przypadku wizy krajowej) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, np.:
 • polisa potwierdzająca prywatne ubezpieczenie zdrowotne obejmujące koszty leczenia na terytorium Polski (zagraniczną polisę należy dostarczyć wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski).
 1. Dokumenty niezbędne do potwierdzenia danych zawartych we wniosku i okoliczności uzasadniających ubieganie się o przedłużenie wizy;
 2. Dokumenty potwierdzające posiadanie środków finansowych niezbędnych do pokrycia kosztów pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 3. Dokumenty potwierdzające cel i warunki planowanego pobytu;
 4. Dokumenty potwierdzające wiarygodność deklaracji cudzoziemca o zamiarze opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed upływem terminu ważności przedłużonej wizy.

Przedłużoną wizę krajową i Schengen umieszcza się w dokumencie podróży w formie naklejki wizowej. W szczególnych przypadkach uzasadnionych interesem cudzoziemca przedłużoną wizę krajową umieszcza się na osobnym blankiecie wizowym. 

Opłaty
 1. Opłata skarbowa za przedłużenie wizy krajowej wynosi 406 zł;
 2. Opłata skarbowa za przedłużenie wizy Schengen:
 • w przypadku przedłużenia wizy z powodu siły wyższej lub ze względów humanitarnych przedłużenie wizy jest bezpłatne (obligatoryjne przedłużenie wizy Schengen);
 • w przypadku przedłużenia wizy z ważnych powodów osobistych opłata jest równowartością kwoty 30 Euro (przeliczenia równowartości euro na złote dokonuje się według referencyjnego kursu euro ogłoszonego przez Europejski Bank Centralny w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień złożenia wniosku o przedłużenie wizy).

Opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia można dokonać w Centrum Administracyjnym Urzędu Miasta Krakowa przy al. Powstania Warszawskiego 10 na parterze lub na pierwszym piętrze (wejście od ul. Kordylewskiego) oraz przez Internet, w banku lub urzędzie pocztowym na rachunek:

Wydział Podatków i Opłat UMK
PKO Bank Polski S.A.
49 1020 2892 2276 3005 0000 0000

W przypadku opłat za pośrednictwem Internetu należy podać:

 • nr rachunku PKO Bank Polski S.A. 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000
 • czego dotyczy opłata ,
 • w którym urzędzie/wydziale ma być załatwiana sprawa (tj. Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Spraw Cudzoziemców).
Informacje dodatkowe
Materiały do pobrania
Scroll to Top
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status