Przedłużenie wizy/przedłużenie ruchu bezwizowego (FAQ)

1.      Kończy mi się wiza, co zrobić, aby ją przedłużyć?

Przedłużenie wizy możliwe jest tylko w przypadku, kiedy w czasie pobytu w Polsce wystąpią okoliczności, których nie mogłeś przewidzieć w chwili ubiegania się o wizę przed konsulem (takie jak na przykład pobyt w szpitalu, względy humanitarne, osobiste lub zawodowe uniemożliwiające wyjazd z Polski). Złóż wniosek o przedłużenie wizy do wojewody właściwego ze względu na Twoje miejsce pobytu, najpóźniej ostatniego dnia legalnego pobytu w Polsce na podstawie wizy, którą chcesz przedłużyć.

2.      Jaką wizę można przedłużyć?

Wojewoda w wyjątkowych przypadkach może przedłużyć zarówno wizę Schengen, jak i wizę krajową. Należy pamiętać, że wizę można przedłużyć jednokrotnie (wyjątek stanowi jedynie przedłużenie wizy krajowej w przypadku pobytu cudzoziemca w szpitalu).

3.      Na jaki okres można przedłużyć wizę?

Okres pobytu na podstawie przedłużonej wizy nie może przekraczać maksymalnego okresu czasu przewidzianego dla danego rodzaju wizy:

  • 365 dni – wiza krajowa (wyjątek stanowi wiza o symbolu D/05, gdzie maksymalny okres czasu pobytu na podstawie tej wizy wynosi 180 dni w ciągu kolejnych 12 miesięcy);
  • 90 dni pobytu w ciągu 180-dniowego okresu – wiza Schengen.

4.      Czy wojewoda może przedłużyć wizę wydaną przez inny kraj na pobyt w strefie Schengen?

Wojewoda może przedłużyć wizę Schengen, również wydaną przez inny niż Polska kraj strefy Schengen.

5.      Czy wojewoda może wydać wizę na wyjazd z Polski do innego kraju UE?

Wojewoda nie wydaje wiz – może w wyjątkowych sytuacjach przedłużyć już posiadaną wizę. W celu uzyskania wizy na wyjazd z Polski do innego kraju, należy złożyć wniosek o wydanie wizy we właściwej placówce konsularnej tego kraju na terytorium Polski.

6.      Kiedy można przedłużyć wizę?

Wiza Schengen – jeśli posiadacz wizy udowodni, że na skutek nieprzewidzianych okoliczności lub ze względów humanitarnych nie może opuścić strefy Schengen przed upływem terminu ważności wizy lub przed końcem objętego wizą dozwolonego okresu pobytu. Wiza może zostać przedłużona, jeśli posiadacz wizy udowodni, że istnieją ważne powody osobiste uzasadniające konieczność przedłużenia okresu ważności wizy lub długości pobytu objętego tą wizą.

Wiza krajowa może zostać przedłużona, jeśli udowodnisz, że masz ważny interes zawodowy lub osobisty lub istnieją względy humanitarne, które uniemożliwiają Ci opuszczenie Polski przed upływem ważności wizy. Ponadto będziesz musiał wykazać, że zdarzenia, które są przyczyną ubiegania się o przedłużenie wizy, wystąpiły niezależnie od twojej woli i nie były możliwe do przewidzenia w dniu składania wniosku o wydanie wizy krajowej.

7.      Ukradziono mi paszport z ważną wizą. Co mam zrobić?

Złóż wniosek o wydanie duplikatu wizy do wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu. Do wniosku załącz dokument potwierdzający zgłoszenie utraty paszportu, najlepiej kopię utraconej wizy lub jej dane, a także aktualny dokument podróży.

8.      Czy można od wojewody dostać jakąś wizę na czas procedury, żeby można było bez problemu przekraczać granicę?

Jeżeli złożyłeś wniosek o pobyt czasowy, który nie zawierał braków formalnych, a dokument będący podstawą pobytu na terytorium Polski stracił ważność, to Twój pobyt w Polsce jest legalny i możesz otrzymać pieczątkę do paszportu. Wojewoda nie wydaje żadnych wiz na czas trwania prowadzonego postępowania.

9.      Kiedy można przedłużyć ruch bezwizowy?

Ruch bezwizowy można przedłużyć jedynie w uzasadnionych przypadkach. Ruch bezwizowy przedłuża się na o kolejne 90 dni, jeżeli możliwość taka jest przewidziana w umowie o zniesieniu obowiązku wizowego.

10. Obywatele jakich krajów mogą złożyć wniosek o przedłużeniu ruchu bezwizowego?

Możliwość przedłużenia ruchu bezwizowego obecnie przewidują umowy z:

  • Brazylią,
  • Argentyną,
  • Chile,
  • Hondurasem,
  • Kostaryką,
  • Nikaraguą,
  • Singapurem.

11. Jestem obywatelem Ukrainy i przebywam w Polsce na podstawie ruchu bezwizowego. Czy jeżeli planuje pozostać w Polsce dłużej niż 90 dni to będę mógł złożyć wniosek o jego przedłużenie?

Nie. Obecnie Ukraina nie ma podpisanej z Polską umowy umożliwiającej przedłużenie ruchu bezwizowego. W tym przypadku aby przedłużyć swój pobyt na terytorium RP powinieneś złożyć wniosek o pobyt czasowy.

12. Gdzie znajdę formularz wniosku o przedłużenie ruchu bezwizowego?

Żadne rozporządzenie nie określa wzoru wniosku o przedłużenie ruchu bezwizowego. Możesz skorzystać z wzoru przygotowanego przez Małopolski Urząd Wojewódzki (link do pobrania znajdziesz tutaj).

Scroll to Top
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status