Przekraczanie granic (FAQ)

1.      Jak sprawdzić jaką mam wizę i jaki jest dopuszczalny okres pobytu na wizie?

Wiza Schengen (oznaczenie literowe na wizie w rubryce „rodzaj wizy”, „type of visa”: C)  w ramach swojej ważności uprawnia do wjazdów i pobytów (jednego lub większej liczby)  nieprzekraczających łącznie 90 dni w każdym okresie 180 – dniowym, co dla celów obliczania okresu dozwolonego pobytu oznacza wzięcie pod uwagę okresu 180-dniowego poprzedzającego każdy z dni pobytu.  Oznacza to, iż pobyt cudzoziemca korzystającego z prawa do 90 dniowego okresu pobytu jest legalny o ile w okresie poprzednich 180 dni jego pobyt nie przekroczył 90 dni.

W praktyce kontrola dni dopuszczalnego pobytu na podstawie wizy C  polega na cofnięciu się o 180 dni (od dnia dokonywania kontroli) i obliczenia np. na podstawie odcisków stempli kontroli granicznej liczby dni, które cudzoziemiec już wykorzystał w tym 180-dniowym okresie. 

Na stronie internetowej Dyrektoriatu Generalnego Spraw Wewnętrznych, Komisja Europejska zamieściła specjalny kalkulator służący do samodzielnego obliczania pobytów krótkoterminowych.

Adres kalkulatora Schengen:

https://ec.europa.eu/home-affairs/content/visa-calculator_en

Wiza krajowa długoterminowa (oznaczenie literowe na wizie w rubryce „rodzaj wizy”, „type of visa”: D) jest wizą uprawniającą do wjazdu i ciągłego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub kilku pobytów następujących po sobie, trwających łącznie dłużej niż 90 dni (dokładna dopuszczalna liczba dni pobytu możliwa do wykorzystania każdorazowo jest wskazana w wizie w rubryce czas pobytu) w ramach okresu ważności wizy.

Wjazd na podstawie wizy D (w ramach wskazanej w niej liczby dni pobytu) możliwy jest do ostatniego dnia ważności wizy (o ile nie został wyczerpany okres dni pobytu wskazany w wizie).

Na naklejce wizowej (oby typów wiz C i D) w polu „uwagi” umieszczony jest napis „cel wydania:” oraz następujące oznaczenia cyfrowe celu wydania wiz Schengen lub wiz krajowych omówione w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie wiz dla cudzoziemców.

2. Czy możliwe jest swobodne przekraczanie granicy jedynie na podstawie decyzji o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy/stały na terenie Polski (wydruk papierowy) bez dokumentu w postaci plastikowej karty?

NIE. Wszyscy obywatele państw trzecich podlegający obowiązkowi wizowemu wjeżdżając na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej powinni posiadać ważny dokumentu podróży oraz ważną wizę lub kartę pobytu potwierdzające prawo do legalnego wjazdu i pobytu w Polsce.

Tym samym co do zasady decyzja pobytowa nie jest dokumentem uprawniającym do wjazdu na terytorium RP.

Jednocześnie należy wskazać, że w przypadku wystąpienia sytuacji wyjątkowych (losowych), uzasadniających konieczność ponownego wjazdu na terytorium RP przez osoby oczekujące na wydanie karty pobytu (które uzyskały wcześniej kolejną – pozytywną – decyzję wojewody zezwalającą na pobyt na terytorium RP) istnieje możliwość ponownego wjazdu na terytorium RP bez karty pobytu/wizy.

W takim przypadku wjazd możliwy byłby na podstawie posiadanej przy sobie podczas odprawy granicznej decyzji wojewody odnośnie zgody na pobyt na terytorium RP oraz ważnego dokumentu podróży (paszportu). Niezbędne będzie też poinformowanie i szczegółowe wyjaśnienie podczas odprawy granicznej o zaistniałej sytuacji losowej uniemożliwiającej wcześniejszy odbiór karty pobytu.

Należy również pamiętać, że każdorazowo decyzję w sprawie wjazdu cudzoziemca podejmuje (w oparciu o przedstawione przez cudzoziemca dokumenty oraz stosowne wyjaśnienia) funkcjonariusz SG dokonujący odpraw granicznej.

3. Wyszłam za mąż i zmieniłam nazwisko. Nowy paszport będę zmieniać w kraju pochodzenia. Czy mogę wyjechać z Polski na podstawie dotychczasowego paszportu oraz karty pobytu na nazwisko panieńskie ?

TAK. W opisanej sytuacji nie ma przeszkód, aby pomimo zmiany nazwiska po ślubie opuścić terytorium RP, na dotychczasowych zasadach tj. na podstawie dotychczas posiadanego ważnego paszportu oraz karty pobytu na nazwisko panieńskie.

Natomiast w przypadku wyrobienia nowego paszportu na nazwisko męża,  w sytuacji ponownego wjazdu na terytorium RP cudzoziemka powinna posiadać przy sobie podczas odprawy granicznej następujące dokumenty:                          

  • dokument podróży (paszport) na nowe nazwisko,
  • ważną kartę pobytu na nazwisko panieńskie oraz
  • dokument urzędowy (tj. akt ślubu) potwierdzający zmianę nazwiska przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego, jeżeli ślub zawarty był za granicą.

 Ponadto w miarę możliwości wskazane jest posiadanie podczas odprawy granicznej również starego dokumentu podróży na nazwisko panieńskie lub jego kopii.

Jednocześnie należy pamiętać, że zgodnie z art. 241 pkt. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, w przypadku zmiany danych umieszczonych w dotychczasowej karcie pobytu kartę pobytu wymienia się.

4. Czy można cofnąć decyzję o zakazie wjazdu na terytorium RP ?

TAK. Jeżeli wobec cudzoziemki/ca została wydana decyzja o zobowiązaniu do powrotu wraz z zakazem ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo zakazem ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i innych państw obszaru Schengen

Zgodnie z art. 320 ust.1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach organ, który wydał decyzję o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu (tj. komendant placówki lub oddziału Straży Granicznej) na wniosek cudzoziemca, w drodze decyzji, może cofnąć zakaz, o którym mowa w art. 318 ust. 1 (tj. zakaz ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i innych państw obszaru Schengen) jeżeli cudzoziemiec wykaże min., że: wykonał obowiązki wynikające z decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu (tj. opuścił terytorium RP).

W sprawie cofnięcia zakazu ponownego wjazdu na terytorium RP i innych państw obszaru Schengen należy więc zwrócić się z pisemnym wnioskiem do organu, który wydał decyzję o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu tj. Komendanta placówki Straży Granicznej lub oddziału SG.

W treści przedmiotowego wniosku niezbędne jest ustanowienie na terytorium Polski (tj. podanie danych osobowych oraz adresu do korespondenci) pełnomocnika, który w imieniu cudzoziemca odbierze odpowiedź w tej sprawie oraz wniesienie na zasadach ogólnych opłaty skarbowej za pełnomocnictwo w wysokości 17 PLN na rachunek urzędu miasta/gminy/dzielnicy właściwego terytorialnie dla organu, do którego jest składane pełnomocnictwo.

W przypadku braku pełnomocnika, organ prowadzący postępowanie powinien z urzędu wezwać do przedłożenia pełnomocnictwa we wskazanym terminie, z pouczeniem, że po jego bezskutecznym upływie złożone podanie zostanie pozostawione bez rozpoznania.

Należy również pamiętać, że organ rozpatrujący wniosek o cofnięcie zakazu wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i innych państw obszaru Schengen, dokonuje indywidulanej oceny okoliczności i dowodów zebranych w danej sprawie w terminie określonym w przepisach kodeksu postępowania administracyjnego KPA.

Co do zasady ww. zakazu wjazdu nie cofa się, gdy:

1) wjazd lub pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może stanowić zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego lub naruszyć interes Rzeczypospolitej Polskiej lub

2) cudzoziemiec nie uiścił należności z tytułu kosztów związanych z wydaniem i wykonaniem decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu, które był obowiązany ponieść, lub

3) został on orzeczony po wydaniu cudzoziemcowi decyzji o cofnięciu zakazu, o którym mowa w art. 318, i od wydania tej decyzji nie upłynęły 2 lata, lub

4) nie upłynęła jeszcze połowa okresu, na jaki został orzeczony.

5. Czy posiadając w paszporcie biometrycznym pieczątkę Wojewody tzw. stampilę mogę wyjechać z Polski, a następnie wjechać ponownie na to terytorium?

Umieszczona w paszporcie stampila potwierdzająca złożenie wniosku, nie upoważnia cudzoziemca do ponownego wjazdu na terytorium RP ani podróżowania w ramach strefy Schengen. Aby powrócić do Polski należy posiadać ważny ruch bezwizowy, wizę lub kartę pobytu.

Scroll to Top
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status