Przeniesienie wewnątrz przedsiębiorstwa (ICT)

Kogo dotyczy wniosek?

Zezwolenia udziela się dla cudzoziemca, którego celem pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będzie wykonywanie pracy w charakterze pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż w jednostce przyjmującej posiadającej siedzibę na terytorium Polski, do której jest on czasowo oddelegowany przez pracodawcę macierzystego, mającego siedzibę poza terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej przez okres dłuższy niż 3 miesiące.

Uwaga! Wniosek składa wyłącznie jednostka przyjmująca posiadająca siedzibę na terytorium Polski (cudzoziemiec nie jest stroną postępowania), w której praca ma być wykonywana, a cudzoziemiec w trakcie składania wniosku musi znajdować się poza terytorium Unii Europejskiej (oprócz przypadku, w którym cudzoziemiec ponownie ubiega się o przyznanie takiego zezwolenia).

Jednostka przyjmująca musi pozostawać w określonych związkach kapitałowo-organizacyjnych z tym podmiotem, tj. musi być w szczególności oddziałem lub przedstawicielstwem pracodawcy macierzystego, lub należeć do tej samej grupy przedsiębiorstw co pracodawca macierzysty.

Aby  uzyskać zezwolenie wymagane jest wcześniejsze zatrudnienie, w ramach tego samego przedsiębiorstwa lub tej samej grupy przedsiębiorstw, przez co najmniej 12 miesięcy – w przypadku pracowników kadry kierowniczej i specjalistów oraz 6 miesięcy – w przypadku pracowników odbywających staż.

Polska powinna być pierwszym lub głównym państwem docelowym pobytu cudzoziemca.

Ważne! W dniu złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia cudzoziemiec nie może znajdować się na terytorium Unii Europejskiej!

Zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa może być wydane na maksymalnie 3 lata – w przypadku pracowników kadry kierowniczej i specjalistów, 1 rok – w przypadku pracowników odbywających staż, z możliwością ubiegania się o kolejne zezwolenia.

Okres ważności zezwolenia uwzględnia okresy, w których cudzoziemiec planuje korzystać z mobilności na terytorium innych państw członkowskich Unii Europejskiej.

Pamiętaj! Organem właściwym do rozpatrzenia wniosku jest wojewoda właściwy ze względu na siedzibę jednostki przyjmującej cudzoziemca.

Gdzie i kiedy mogę złożyć wniosek?

W celu umówienia terminu wizyty na złożenie wniosku kliknij tutaj.

Niezbędne dokumenty

 1. Wypełniony zgodnie z pouczeniem formularz wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa;
 2. Cztery fotografie spełniające następujące wymagania:
 • nieuszkodzone, kolorowe, o dobrej ostrości;
 • wymiary 35 mm x 45 mm;
 • wykonane nie wcześniej niż w ciągu 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;
 • przedstawiające wizerunek twarzy cudzoziemca od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, na jednolitym jasnym tle, w pozycji frontalnej, patrzącego na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, a także odwzorowujące naturalny kolor jego skóry;
 • przedstawiające wyraźnie oczy cudzoziemca, a zwłaszcza źrenice, linia oczu cudzoziemca jest równoległa do górnej krawędzi fotografii;

Uwaga: Cudzoziemiec noszący nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może dołączyć do wniosku fotografię przedstawiającą go w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku dołącza się oświadczenie cudzoziemca o przynależności do wspólnoty wyznaniowej;

 1. Kserokopia zapisanych stron ważnego dokumentu podróży.

Uwaga: Brak, któregokolwiek z ww. dokumentów spowoduje wezwanie cudzoziemca do jego uzupełnienia w terminie nie krótszym niż 7 dni od doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Pamiętaj! Aby postępowanie zostało rozpoczęte musisz także dołączyć do akt sprawy potwierdzenia uiszczenia opłaty skarbowej. Więcej informacji znajdziesz poniżej w sekcji “Opłaty”.

Typowe dokumenty potrzebne do rozpatrzenia wniosku

 1. Dokument potwierdzający posiadanie zapewnionego miejsca zamieszkania np.
 • potwierdzenie zameldowania;
 • akt własności lokalu mieszkalnego;
 • umowa najmu lokalu mieszkalnego;
 • inna umowa umożliwiająca władanie lokalem mieszkalnym;
 • oświadczenie osoby uprawnionej do władania lokalem mieszkalnym o zapewnieniu cudzoziemcowi miejsca zamieszkania + dokument potwierdzający prawo własności do lokalu;
 1. Dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • polisa potwierdzająca prywatne ubezpieczenie zdrowotne obejmujące koszty leczenia na terytorium Polski (zagraniczną polisę należy dostarczyć wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski).

Dla możliwie szybkiej realizacji sprawy dokumenty powinny potwierdzać fakt posiadania ubezpieczenia przez co najmniej  6 miesięcy licząc od daty złożenia dokumentu.

 1. Potwierdzenie posiadania adekwatnych do przedmiotu działalności jednostki przyjmującej kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnego w jednostce, do której ma zostać przeniesiony przez pracodawcę macierzystego:
 • w przypadku pracownika kadry kierowniczej lub specjalisty – potwierdzenie posiadania kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnego w jednostce specjalisty (np. dokumenty potwierdzające przedmiot działalności jednostki przyjmującej oraz dotyczące kwalifikacji zawodowych i dotychczasowego zatrudnienia cudzoziemca),
 • w przypadku osoby będącej na stażu – dyplom ukończenia studiów wyższych.
 1. Umowa, na podstawie której cudzoziemiec ma wykonywać pracę, zawarta w formie pisemnej, lub dokument wydany przez pracodawcę macierzystego, stanowiący podstawę przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa

Ważne: Wymagania dotyczące umowy dla cudzoziemca (ICT)

 1. Umowę dotyczącą odbywania stażu w jednostce przyjmującej (w przypadku pracownika odbywającego staż). Umowa musi określać program stażu, czas jego trwania oraz warunki nadzoru nad cudzoziemcem podczas odbywania przez niego stażu.
 1. Dokument potwierdzający zatrudnienie cudzoziemca bezpośrednio przed dniem przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa w ramach tego samego przedsiębiorstwa lub tej samej grupy przedsiębiorstw nieprzerwanie przez okres wynoszący co najmniej:
 • 12 miesięcy – w przypadku pracownika wykonującego pracę w charakterze pracownika kadry kierowniczej lub specjalisty,
 • 6 miesięcy – w przypadku pracownika odbywającego staż.
 1. Dokument potwierdzający, że jednostka przyjmująca do której pracownik jest przenoszony jest oddziałem lub przedstawicielstwem pracodawcy macierzystego będącego przedsiębiorcą zagranicznym lub należy do tej samej grupy przedsiębiorstw co pracodawca macierzysty, np.
 • pisemne oświadczenie dotyczące wpisu oddziału do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego;
 • pisemne oświadczenie dotyczące wpisu przedstawicielstwa przedsiębiorcy zagranicznego przez ministra właściwego do spraw gospodarki do rejestru przedstawicielstw;
 • obce dokumenty urzędowe wydane przez właściwe organy rejestrowe innych państw bądź inne organy władzy publicznej, z których wynika, że spółka osobowa lub kapitałowa z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiada większość podzielonego na akcje lub udziały kapitału zakładowego spółki mającej siedzibę w państwie trzecim, która jest pracodawcą macierzystym;
 • inne dokumenty, w tym umowy, z których może wynikać podstawa do wywierania decydującego wpływu na działalność jednostki przyjmującej i pracodawcy macierzystego przez inną osobę prawną lub jednostkę organizacyjną, której ustawa przyznaje zdolność prawną;

Uwaga: W przypadku potrzeby wyjaśnienia lub doprecyzowania posiadanych przez organ dowodów w sprawie w trakcie postępowania jednostka przyjmująca może być wzywana do dostarczenia innych dokumentów lub do składania zeznań potwierdzających okoliczności, o których mowa we wniosku.

Opłaty

 1. Opłata skarbowa od wydania zezwolenia (płatna z chwilą złożenia wniosku) wynosi 440 zł.

Opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia można dokonać w Centrum Administracyjnym Urzędu Miasta Krakowa przy al. Powstania Warszawskiego 10 na parterze lub na pierwszym piętrze (wejście od ul. Kordylewskiego) oraz przez Internet, w banku lub urzędzie pocztowym na rachunek:

Wydział Podatków i Opłat UMK
PKO Bank Polski S.A.
49 1020 2892 2276 3005 0000 0000

W przypadku opłat za pośrednictwem Internetu należy podać:

 • nr rachunku PKO Bank Polski S.A. 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000
 • czego dotyczy opłata ,
 • w którym urzędzie/wydziale ma być załatwiana sprawa (tj. Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Spraw Cudzoziemców).

Jeżeli po uprzednim wezwaniu do uzupełnienia opłaty ta nie zostanie uiszczona wniosek zostaje zwrócony (art. 261 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego).

 1. Opłata za wydanie karty pobytu wynosi 100 zł.
  Opłatę można uiścić:
 • przez Internet albo w banku lub urzędzie pocztowym na rachunek:

Małopolski Urząd Wojewódzki
NBP Oddział Okręgowy w Krakowie
08 1010 1270 0051 2222 3100 0000

Jakie kroki podjąć po otrzymaniu zezwolenia?

 1. Jednostka przyjmująca cudzoziemca otrzymuje decyzję pobytową,
 2. Jednostka przyjmując wysyła ją do cudzoziemca,
 3. Cudzoziemiec odbiera decyzję i składa wniosek o przyznanie wizy krajowej w polskim konsulacie lub ambasadzie w swoim kraju,
 4. Cudzoziemiec po otrzymaniu wizy może przyjechać do Polski,
 5. Cudzoziemiec stawia się w Urzędzie wraz z wnioskiem o wydanie karty pobytu i składa odciski linii papilarnych,
 6. Po otrzymaniu wiadomości sms-owej z Urzędu cudzoziemiec odbiera kartę pobytu.

Uwaga! Pamiętaj, że to na jednostce przyjmującej, jako stronie postępowania, ciąży obowiązek zawiadomienia wojewody w terminie 15 dni roboczych o każdej zmianie okoliczności mających wpływ na warunki udzielonego zezwolenia.

Dodatkowe materiały

Materiały do pobrania

Scroll to Top
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status