Rezydent długoterminowy UE (FAQ)

1.      Na jaki czas wydawane jest zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego?

Zezwolenie jest bezterminowe. W decyzji nie ma daty ważności zezwolenia, ale karta pobytu wydawana jest na 5 lat. Przed upływem 5 lat składasz wniosek o wydanie/wymianę nowej karty pobytu.

2.      Jaka jest różnica między zezwoleniem na pobyt stały, a zezwoleniem na pobyt rezydenta długoterminowego?

Różne są podstawy, dla których możesz je uzyskać:

 • zezwolenie na pobyt stały jest wydawane dla cudzoziemców którzy mają więzi rodzinne z Polską (polskie pochodzenie, polski małżonek, Karta Polaka);
 • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego jest wydawane cudzoziemcom, którzy są w Polsce ze względów ekonomicznych – np. praca. Ten typ zezwolenia wydawany jest po co najmniej 5- letnim pobycie w Polsce i spełnieniu innych warunków.

Oba zezwolenia są wydawane na czas nieokreślony. Karta pobytu rezydenta jest ważna 5 lat, a pobytu stałego 10 lat.

 

3.      Studiowałem 5 lat w Polsce. Czy mogę składać wniosek na kartę rezydenta długoterminowego? Jak liczony jest mój pobyt na studiach, jeśli chodzi o zezwolenie na rezydenta?

 

Nie spełniasz podstawowego warunku 5-letniego pobytu w Polsce, ponieważ pobyt związany ze studiami (wiza lub zezwolenie na pobyt z powodu studiów) liczony jest tylko w połowie. Dlatego jeżeli złożysz wniosek, odmówimy udzielenia Ci zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego.

 

4.      Jaki okres pobytu w Polsce wlicza się do okresu niezbędnego do udzielenia zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE?

 

Do okresu pobytu w Polsce wliczany jest:

 • cały okres pobytu w ramach ruchu bezwizowego
 • cały okres pobytu na podstawie wizy (z pewnymi wyjątkami)
 • cały okres pobyt na terytorium Polski na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę
 • cały okres pobytu na podstawie „Niebieskiej Karty UE” wydanej zarówno w Polsce jak i w innym państwie członkowskim UE,
 • cały okres pobytu na terytorium Polski w toku postępowania w sprawie udzielenia ochrony międzynarodowej jeżeli przekroczył on 18 miesięcy
 • połowa okresu pobytu na terytorium Polski w przypadku pobytu wydanego na podstawie wizy na studia, zezwolenia na pobyt czasowy na studia lub odbywane szkolenie zawodowe.

 

5.      Co oznacza pojęcie „tytuł prawny do lokalu” i czy dokument ten jest niezbędny do wszczęcia postępowania o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE?

 

Tytuł prawny do lokalu to dokument potwierdzający Twoje prawo do zamieszkiwania w tym lokalu. Jest to:

 • akt notarialny potwierdzający własność lokalu,
 • umowa najmu zawarta z właścicielem lokalu ze wskazanymi warunkami i okresem najmu.
 • umowa użyczenia – jeśli mieszkasz u rodziny, umowa może być zawarta tylko jeśli użyczającym jest: rodzeństwo, małżonek, zstępny – tj. dziecko, wnuk, prawnuk, wstępny – rodzic, babcia/dziadek, prababcia/pradziadek lub rodzice małżonka. Do takiej umowy należy dołączyć dokument świadczący o waszym pokrewieństwie.

Tytuł prawny do lokalu jest wymagany do wszczęcia postępowania o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE.
UWAGA! Nie wystarczy poświadczenie zameldowania, ani oświadczenie właściciela, że zapewnia Ci miejsce zamieszkania.

 

6.      Czy okres nauki na studiach niestacjonarnych w Polsce jest liczony do pobytu rezydenta długoterminowego w połowie wymiaru tak samo jak okres studiów stacjonarnych?

 

Nie, tego okresu nie wlicza się do 5-letniego okresu pobytu na terytorium Polski.

 

7.      W okresie ostatnich 5 lat przed złożeniem wniosku przebywałem poza Polską dłużej niż dopuszczalna przerwa, czy mimo to mogę otrzymać zezwolenie na pobyt rezydenta?

 

Jeśli udokumentujesz, że Twoje pobyty poza Polską były związane z:

 • wykonywaniem obowiązków zawodowych dla polskiego pracodawcy (delegacje) lub towarzyszeniem małżonkowi lub rodzicowi w tych wyjazdach, lub
 • szczególną sytuacją osobistą wymagającą wyjazdu poza terytorium Polski, jeśli nie trwała dłużej niż 6 miesięcy np. leczenie, lub
 • odbyciem praktyk, uczestniczeniem w zajęciach prowadzonych w toku studiów na polskiej uczelni,
  wówczas mimo przekroczenia okresu kiedy mogłeś przebywać poza Polską nie będzie to przeszkodą do udzielenia zezwolenia.

 

8.      Ile lat stabilnego i regularnego dochodu uzyskiwanego na terytorium Polski należy wykazać, aby uzyskać zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE?

 

Należy wykazać posiadanie stabilnego regularnego dochodu przez okres trzech lat bezpośrednio poprzedzających złożenie wniosku, lub dwóch lat jeżeli przebywasz w Polsce na podstawie Niebieskiej karty UE.

Pamiętaj, że na dzień wydania decyzji na pobyt rezydenta długoterminowego UE też musisz wykazać, że posiadasz taki dochód.

 

9.      Czy zgromadzone na koncie oszczędności to stabilne i regularne źródło dochodu?

 

Nie. Stabilne i regularne źródło dochodu to takie, które powtarza się w równych odstępach czasu to np. wynagrodzenie za pracę.

 

10. W jakich sytuacjach wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE nie będzie rozpatrywany?

 

Jeżeli przebywasz w Polsce:

 • nielegalnie lub
 • w celu odbycia studiów, szkolenia zawodowego lub nauki lub
 • w związku z uzyskaniem zgody na pobyt ze względów humanitarnych, zgody na pobyt tolerowany, azylu lub ochrony czasowej, lub w związku z ubieganiem się o udzielenie ochrony międzynarodowej lub udzielenie azylu, lub
 • na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na okoliczności wymagające krótkotrwałego pobytu, lub
 • na podstawie zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego, lub
 • jesteś pracownikiem delegowanym przez usługodawcę w celu transgranicznego świadczenia usług lub usługodawcą świadczącym usługi transgraniczne, lub
 • jesteś zatrzymany, umieszczony w strzeżonym ośrodku lub w areszcie dla cudzoziemców lub jest wobec Ciebie stosowany środek zapobiegawczy w postaci zakazu opuszczania kraju, lub odbywasz karę pozbawienia wolności lub jesteś tymczasowo aresztowany, lub
 • zostałeś zobowiązany do powrotu i nie upłynął jeszcze termin dobrowolnego powrotu określony w decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu lub przebywasz poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, lub nie złożyłeś odcisków linii papilarnych w celu wydania karty pobytu, choć byłeś do tego obowiązany.

 

11. Czy jak złożyłem wniosek na pobyt rezydenta długoterminowego UE i mam stempel w paszporcie, a skończyło mi się zezwolenie na pracę, nie zmieniam pracodawcy – czy mogę pracować?

 

Tak, jesteś uprawniony do wykonywania tej samej pracy aż do momentu zakończenia postępowania (tj. wydania przez organ decyzji).

12. Jeżeli dostanę decyzję o umorzeniu postępowania lub decyzję negatywną, czy mogę otrzymać zwrot 640 zł, jakie wpłaciłem za zezwolenie?

 

Tak, złóż wniosek o zwrot opłaty skarbowej do Prezydenta Miasta Krakowa. Wniosek możesz złożyć również razem z prośbą o umorzenie postępowania, wtedy prześlemy go do Urzędu Miasta Krakowa. 

 

13. Mam zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE, karta pobytu jest wydana na 5 lat – czy to znaczy, że po tym okresie mam złożyć nowy wniosek o zezwolenie na pobyt rezydenta?

 

Nie. Przed końcem ważności karty pobytu złóż wniosek o wymianę karty pobytu. Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE jest bezterminowe.

 

14. Posiadam kartę rezydenta długoterminowego. Podczas mojego pobytu urodziło mi się dziecko. Jaki wniosek mam złożyć na dziecko?

 

Jeżeli dziecko urodziło się w okresie ważności zezwolenia na pobyt czasowy, które rodzic posiadał przed uzyskaniem zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego lub urodziło się po uzyskaniu przez rodzica zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego, to dla dziecka złóż wniosek na pobyt stały. Jeżeli dziecko urodziło się przed otrzymaniem przez rodzica zezwolenia na pobyt czasowy i pobyt rezydenta – złóż dla dziecka wniosek na pobyt czasowy.

15. Przebywam w Polsce od 10 lat na podstawie zezwoleń na pobyt czasowy z uwagi na pracę, ale rok temu przez 4 miesiące byłam bez pracy – czy mogę starać się o zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE w Polsce?

Tak, możesz się starać o pobyt rezydenta długoterminowego. Sprawdzimy, czy Twój średni dochód za zeszły rok przeliczony na 12 miesięcy nie był niższy niż wymagany dochód w danym okresie. Obecnie wymagany minimalny dochód wynosi odpowiednio 528 zł netto dla osoby w rodzinie i 701 zł netto dla osoby samotnie gospodarującej.

 

Scroll to Top
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status