Rezydent długoterminowy UE

Kogo dotyczy wniosek?

Cudzoziemca, który przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej legalnie i nieprzerwanie co najmniej przez 5 lat bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie tego zezwolenia i spełnia łącznie następujące warunki:

 1. posiada źródło stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu, tj. co najmniej 776 zł na każdy miesiąc pobytu dla osoby samotnie gospodarującej i 600 zł dla osoby w rodzinie;
 2. posiada ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 3. posiada potwierdzoną znajomość języka polskiego.

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE udzielane jest na czas nieoznaczony. Oznacza to, że ww. zezwolenie wydawane jest bezterminowo, a jedynym obowiązkiem cudzoziemca będzie wymiana karty pobytu.

W przypadku starania się o uzyskanie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE istnieje wymóg posiadania nieprzerwanego pobytu na terytorium RP.

Ważne! Kiedy będę spełniał wymóg nieprzerwanego pobytu na terytorium RP?

Pamiętaj! Cudzoziemiec, który posiada zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE jest uprawniony do wykonywania pracy na terytorium RP bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę (tj. ma swobodny dostęp do rynku pracy).

Pierwsza karta pobytu wydawana jest z urzędu przez wojewodę, który udzielił cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE na okres 5 lat od dnia jej wydania. Przed upływem okresu ważności należy uzyskać kolejną kartę pobytu. Ponadto w niektórych przypadkach powstaje obowiązek wymiany posiadanej karty pobytu.

Jak liczyć 5 – letni okres pobytu w Polsce?

Aby móc złożyć wniosek cudzoziemiec musi przebywać w Polsce przez okres co najmniej 5 lat. Do tego okresu wlicza się pobyt:

 • czasowy,
 • w oczekiwaniu na przyznanie pobytu czasowego,
 • na podstawie wizy, oraz
 • na podstawie ruchu bezwizowego

Ważne! Sprawdź jak obliczyć 5-letni okres pobytu na terytorium RP

Obowiązek znajomości języka polskiego

Aby uzyskać zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE cudzoziemiec musi przedstawić odpowiedni dowód potwierdzający znajomość języka polskiego.

Uwaga: Wymogu znajomości języka polskiego nie stosuje się do małoletniego cudzoziemca, który do dnia złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE nie ukończył 16. roku życia.

Dowodem potwierdzającym znajomość języka polskiego jest:  

 • posiadasz państwowy certyfikat znajomości języka polskiego na poziomie co najmniej B1 spełniasz to kryterium. Jest to certyfikat wystawiony przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego. Informacje na ten temat znajdziesz na stronie certyfikatpolski.pl;

certyfikaty następujących instytucji:

a) European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages (ECL),

b)  telc GmbH, WBT Weiterbildungs-Testsysteme GmbH (TELC);

 • zaświadczenie potwierdzające znajomość języka polskiego zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy wydane przez uczelnię* po zaliczeniu zajęć z języka polskiego jako obcego albo ukończeniu innej formy kształcenia w zakresie języka polskiego jako obcego;
 • świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedliwości według wzoru określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1326) albo zaświadczenie potwierdzające wpis na listę tłumaczy przysięgłych.
 • świadectwo ukończenia w Rzeczypospolitej Polskiej szkoły w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.) lub uczelni w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z wykładowym językiem polskim;

 • świadectwo ukończenia szkoły lub uczelni z wykładowym językiem polskim za granicą, odpowiadającej szkole lub uczelni w rozumieniu, odpowiednio, art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe lub ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

* zatwierdzoną przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych na potrzeby przyjmowania cudzoziemców w celu podjęcia lub kontynuacji studiów zgodnie z art. 144 ust. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2023 r. poz. 519, 185 i 547), albo niepodlegającą obowiązkowi zatwierdzenia zgodnie z art. 144 ust. 5 ustawy i w stosunku do której nie została wydana decyzja o zakazie przyjmowania cudzoziemców, o której mowa w art. 144a ust. 1 ustawy.

Jeżeli cudzoziemiec nie posiada żadnego z wyżej wymienionych dokumentów,  jest zobowiązany przedstawić w postępowaniu „Certyfikat polski”  wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, potwierdzający zdanie państwowego egzaminu i znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B1.

Więcej informacji o egzaminie i zasadach uzyskania „Certyfikatu polskiego” tutaj.

W Krakowie państwowy egzaminy certyfikowany z języka polskiego przeprowadza Uniwersytet Jagielloński. Więcej informacji tutaj.

Gdzie i kiedy mogę złożyć wniosek?

W celu umówienia terminu wizyty na złożenie wniosku kliknij tutaj.

Niezbędne dokumenty

 1. Dwa egzemplarze wypełnionego zgodnie z pouczeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE (w przypadku cudzoziemców, którzy nie ukończyli 13 lat wymagany jest tylko 1 egzemplarz wniosku);

Wniosek można również pobrać w Wydziale Cudzoziemców, ul. Przy Rondzie 6 lub wypełnić on-line (pamiętaj, że wniosek wypełniony on-line musi zostać wydrukowany i złożony w Urzędzie!).

 1. Cztery fotografie spełniające następujące wymagania:
 • nieuszkodzone, kolorowe, o dobrej ostrości;
 • wymiary 35 mm x 45 mm;
 • wykonane nie wcześniej niż w ciągu 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;
 • przedstawiające wizerunek twarzy cudzoziemca od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, na jednolitym jasnym tle, w pozycji frontalnej, patrzącego na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, a także odwzorowujące naturalny kolor jego skóry;
 • przedstawiające wyraźnie oczy cudzoziemca, a zwłaszcza źrenice, linia oczu cudzoziemca jest równoległa do górnej krawędzi fotografii.

Uwaga: Cudzoziemiec noszący nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może dołączyć do wniosku fotografię przedstawiającą go w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku dołącza się oświadczenie cudzoziemca o przynależności do wspólnoty wyznaniowej;

 1. Kserokopia zapisanych stron ważnego dokumentu podróży (oryginał do wglądu), w szczególnie uzasadnionym przypadku, gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania, może przedstawić inny dokument potwierdzający tożsamość.
 1. Dokument potwierdzający tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego, np.:
 • akt własności lokalu mieszkalnego,
 • umowa najmu lokalu mieszkalnego,
 • umowa użyczenia lokalu mieszkalnego (jednak jedynie w przypadkach, gdy użyczającym jest zstępny, wstępny, małżonek, rodzice małżonka lub rodzeństwo cudzoziemca)

Uwaga! Pamiętaj, w przypadku tego postępowania nie przyjmujemy zameldowania jako dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego.

Ważne: przy składaniu wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE cudzoziemiec powinien złożyć odciski linii papilarnych w celu wydania karty pobytu. Jest to warunek konieczny do prawidłowego przyjęcia wniosku i wszczęcia postępowania. Powyższy obowiązek nie dotyczy cudzoziemców, którzy nie ukończyli 6 roku życia lub od których pobranie odcisków linii papilarnych jest fizycznie niemożliwe.

Uwaga: Brak, któregokolwiek z ww. dokumentów spowoduje wezwanie cudzoziemca do jego uzupełnienia w terminie nie krótszym niż 7 dni od doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Pamiętaj! Aby postępowanie zostało rozpoczęte musisz także dołączyć do akt sprawy potwierdzenia uiszczenia opłaty skarbowej. Więcej informacji znajdziesz poniżej w sekcji “Opłaty”.

Typowe dokumenty potrzebne do rozpatrzenia wniosku

 1. Dokumenty potwierdzające, że pobyt na terytorium Polski był nieprzerwany lub dokumenty stwierdzające przyczyny wystąpienia przerw w pobycie, np.: wypełniona przez cudzoziemca analiza przerw w pobycie;
 1. Dokument potwierdzający posiadanie środków finansowych wystarczających do pokrycia kosztów pobytu w Polsce (co najmniej 776 zł na każdy miesiąc pobytu dla osoby samotnie gospodarującej i 600 zł dla osoby w rodzinie) np.:
 • umowa potwierdzająca pobieranie wynagrodzenia,
 • oświadczenie członka rodziny o pokrywaniu kosztów utrzymania + dokument potwierdzający wysokość dochodów tej osoby.
 1. Dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, np.:
 • jeśli osoba pracuje: ZUS ZUA z elektronicznym potwierdzeniem wysyłki oraz potwierdzeniem odprowadzenia składek z 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku (w postaci ZUS IMIR lub ZUS RCA)
 • jeśli osoba jest zgłoszona do ZUS przez pracującego członka rodziny: ZUS ZCNA;
 • jeśli osoba nie jest zgłoszona do ZUS: polisa potwierdzająca prywatne ubezpieczenie zdrowotne obejmujące koszty leczenia na terytorium Polski (zagraniczną polisę należy dostarczyć wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski).
 1. W celu udokumentowania posiadania źródła stabilnego i regularnego dochodu w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku (w przypadku posiadaczy niebieskiej karty – w okresie 2 lat) należy dostarczyć:
 • zaświadczenie z ZUS o odprowadzanych składkach na ubezpieczenie społeczne za okres trzech lat poprzedzających złożenie wniosku zawierające informację kto jest płatnikiem składek, jaka jest miesięczna podstawa składek, czy opłacane są składki na  ubezpieczenie emerytalne, chorobowe, wypadkowe i zdrowotne, o okresach przebywania na urlopie bezpłatnym lub zwolnieniu lekarskim wraz z informacją o miesięcznej wysokości pobieranego zasiłku chorobowego;
 • zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (np. PIT 37 z UPO) lub zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości osiągniętego przychodu, kosztach uzyskania przychodu, należnych składkach na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz wysokości podatku;
 • umowy o pracę/ zlecenia/ o dzieło/ świadectwa pracy lub inne podstawy pobierania wynagrodzenia wraz z dokumentami uprawniającymi do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (np. zarejestrowane w urzędzie pracy oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy, zezwolenie na pracę, dokument potwierdzający zwolnienie z konieczności uzyskania zezwolenia na pracę).

Do wniosku należy obligatoryjnie dostarczyć dokumenty wymienione we wszystkich punktach.

 1. Dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego (dotyczy cudzoziemców, którzy ukończyli 16 rok życia) np.:
 • certyfikat znajomości języka polskiego na poziomie biegłości językowej co najmniej B1 (więcej informacji https://certyfikatpolski.pl/) ; lub
 • świadectwo ukończenia szkoły w Polsce (szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa, szkoła artystyczna, szkoła policealna o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku); lub
 • dyplom licencjacki lub magisterski z polskiej uczelni wraz z suplementem, z którego wynika, że językiem wykładowym zajęć był język polski; lub
 • świadectwo ukończenia szkoły lub uczelni za granicą z wykładowym językiem polskim.

Uwaga: W przypadku potrzeby wyjaśnienia lub doprecyzowania posiadanych przez organ dowodów w sprawie w trakcie postępowania cudzoziemiec może być wzywany do dostarczenia innych dokumentów lub do składania zeznań potwierdzających okoliczności, o których mowa we wniosku.

Opłaty

 1. Opłata skarbowa od wydania zezwolenia (płatna z chwilą złożenia wniosku) wynosi 640 zł.

Opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia można dokonać w Centrum Administracyjnym Urzędu Miasta Krakowa przy al. Powstania Warszawskiego 10 na parterze lub na pierwszym piętrze (wejście od ul. Kordylewskiego) oraz przez Internet, w banku lub urzędzie pocztowym na rachunek:

Wydział Podatków i Opłat UMK
PKO Bank Polski S.A.
49 1020 2892 2276 3005 0000 0000

W przypadku opłat za pośrednictwem Internetu należy podać:

 • nr rachunku PKO Bank Polski S.A. 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000
 • czego dotyczy opłata (w tytule wpisz pobyt rezydenta długoterminowego UE oraz imię i nazwisko cudzoziemca, którego dotyczy wniosek),
 • w którym urzędzie/wydziale ma być załatwiana sprawa (tj. Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Spraw Cudzoziemców).

Jeżeli po uprzednim wezwaniu do uzupełnienia opłaty ta nie zostanie uiszczona wniosek zostaje zwrócony (art. 261 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego).

 1. Opłata za wydanie karty pobytu wynosi 100 zł. Opłatę można uiścić przez Internet albo w banku lub urzędzie pocztowym na rachunek:

Małopolski Urząd Wojewódzki
NBP Oddział Okręgowy w Krakowie
08 1010 1270 0051 2222 3100 0000

Ważne! Dołączenie w dniu składania wniosku potwierdzenia opłaty za kartę pobytu usprawni proces odbioru karty.

Informacje dodatkowe

Materiały do pobrania

Scroll to Top
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status