Rezydent długoterminowy UE

Kogo dotyczy wniosek?

Cudzoziemca, który przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej legalnie i nieprzerwanie co najmniej przez 5 lat bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie tego zezwolenia i spełnia łącznie następujące warunki:

 1. posiada źródło stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu, tj. co najmniej 701 zł na każdy miesiąc pobytu dla osoby samotnie gospodarującej i 528 zł dla osoby w rodzinie;
 2. posiada ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 3. posiada potwierdzoną znajomość języka polskiego.

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE udzielane jest na czas nieoznaczony. Oznacza to, że ww. zezwolenie wydawane jest bezterminowo, a jedynym obowiązkiem cudzoziemca będzie wymiana karty pobytu.

W przypadku starania się o uzyskanie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE istnieje wymóg posiadania nieprzerwanego pobytu na terytorium RP.

Ważne! Kiedy będę spełniał wymóg nieprzerwanego pobytu na terytorium RP?

Pamiętaj! Cudzoziemiec, który posiada zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE jest uprawniony do wykonywania pracy na terytorium RP bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę (tj. ma swobodny dostęp do rynku pracy).

Pierwsza karta pobytu wydawana jest z urzędu przez wojewodę, który udzielił cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE na okres 5 lat od dnia jej wydania. Przed upływem okresu ważności należy uzyskać kolejną kartę pobytu. Ponadto w niektórych przypadkach powstaje obowiązek wymiany posiadanej karty pobytu.

Jak liczyć 5 – letni okres pobytu w Polsce?

Aby móc złożyć wniosek cudzoziemiec musi przebywać w Polsce przez okres co najmniej 5 lat. Do tego okresu wlicza się pobyt:

 • czasowy,
 • w oczekiwaniu na przyznanie pobytu czasowego,
 • na podstawie wizy, oraz
 • na podstawie ruchu bezwizowego

Ważne! Sprawdź jak obliczyć 5-letni okres pobytu na terytorium RP

Obowiązek znajomości języka polskiego

Aby uzyskać zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE cudzoziemiec musi przedstawić dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego.

Jeżeli cudzoziemiec ukończył:

 • polską szkołę ponadpodstawową,
 • polską uczelnię wyższą z wykładowym językiem polskim lub
 • szkołę lub uczelnię zagraniczną z wykładowym językiem polskim,

dokumentem jaki należy przedstawić w postępowaniu jest dyplom jej ukończenia.

Uwaga: Wymogu znajomości języka polskiego nie stosuje się do małoletniego cudzoziemca, który do dnia złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE nie ukończył 16. roku życia.

Jeżeli cudzoziemiec nie spełnia powyższych warunków musi starać się o certyfikat znajomości języka polskiego na poziomie biegłości językowej co najmniej B1.

Pamiętaj! Potwierdzeniem znajomości języka polskiego nie może być certyfikat ukończenia kursu językowego. W tym przypadku wymagane jest urzędowe poświadczenie znajomości języka polskiego.

Listę ośrodków przeprowadzających egzamin znajdziesz na stronie certyfikatpolski.pl

W Krakowie państwowy egzaminy certyfikowany z języka polskiego przeprowadza Uniwersytet Jagielloński. Informacje dotyczące opłat i egzaminów znajdziesz tutaj.

Pamiętaj, aby zapisać się na egzamin z odpowiednim wyprzedzeniem. Sesji egzaminacyjnych jest jedynie kilka w roku!

Gdzie i kiedy mogę złożyć wniosek?

W celu umówienia terminu wizyty na złożenie wniosku kliknij tutaj.

Niezbędne dokumenty

 1. Dwa egzemplarze wypełnionego zgodnie z pouczeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE (w przypadku cudzoziemców, którzy nie ukończyli 13 lat wymagany jest tylko 1 egzemplarz wniosku);

Wniosek można również pobrać w Wydziale Cudzoziemców, ul. Przy Rondzie 6 lub wypełnić on-line (pamiętaj, że wniosek wypełniony on-line musi zostać wydrukowany i złożony w Urzędzie!).

 1. Cztery fotografie spełniające następujące wymagania:
 • nieuszkodzone, kolorowe, o dobrej ostrości;
 • wymiary 35 mm x 45 mm;
 • wykonane nie wcześniej niż w ciągu 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;
 • przedstawiające wizerunek twarzy cudzoziemca od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, na jednolitym jasnym tle, w pozycji frontalnej, patrzącego na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, a także odwzorowujące naturalny kolor jego skóry;
 • przedstawiające wyraźnie oczy cudzoziemca, a zwłaszcza źrenice, linia oczu cudzoziemca jest równoległa do górnej krawędzi fotografii.

Uwaga: Cudzoziemiec noszący nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może dołączyć do wniosku fotografię przedstawiającą go w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku dołącza się oświadczenie cudzoziemca o przynależności do wspólnoty wyznaniowej;

 1. Kserokopia zapisanych stron ważnego dokumentu podróży (oryginał do wglądu), w szczególnie uzasadnionym przypadku, gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania, może przedstawić inny dokument potwierdzający tożsamość.
 1. Dokument potwierdzający tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego, np.:
 • akt własności lokalu mieszkalnego,
 • umowa najmu lokalu mieszkalnego,
 • umowa użyczenia lokalu mieszkalnego (jednak jedynie w przypadkach, gdy użyczającym jest zstępny, wstępny, małżonek, rodzice małżonka lub rodzeństwo cudzoziemca)

Uwaga! Pamiętaj, w przypadku tego postępowania nie przyjmujemy zameldowania jako dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego.

Ważne: przy składaniu wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE cudzoziemiec powinien złożyć odciski linii papilarnych w celu wydania karty pobytu. Jest to warunek konieczny do prawidłowego przyjęcia wniosku i wszczęcia postępowania. Powyższy obowiązek nie dotyczy cudzoziemców, którzy nie ukończyli 6 roku życia lub od których pobranie odcisków linii papilarnych jest fizycznie niemożliwe.

Uwaga: Brak, któregokolwiek z ww. dokumentów spowoduje wezwanie cudzoziemca do jego uzupełnienia w terminie nie krótszym niż 7 dni od doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Pamiętaj! Aby postępowanie zostało rozpoczęte musisz także dołączyć do akt sprawy potwierdzenia uiszczenia opłaty skarbowej. Więcej informacji znajdziesz poniżej w sekcji “Opłaty”.

Typowe dokumenty potrzebne do rozpatrzenia wniosku

 1. Dokumenty potwierdzające, że pobyt na terytorium Polski był nieprzerwany lub dokumenty stwierdzające przyczyny wystąpienia przerw w pobycie, np.: wypełniona przez cudzoziemca analiza przerw w pobycie;
 1. Dokument potwierdzający posiadanie środków finansowych wystarczających do pokrycia kosztów pobytu w Polsce (co najmniej 701 zł na każdy miesiąc pobytu dla osoby samotnie gospodarującej i 528 zł dla osoby w rodzinie) np.:
 • umowa potwierdzająca pobieranie wynagrodzenia,
 • oświadczenie członka rodziny o pokrywaniu kosztów utrzymania + dokument potwierdzający wysokość dochodów tej osoby.
 1. Dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, np.:
 • jeśli osoba pracuje: ZUS ZUA z elektronicznym potwierdzeniem wysyłki oraz aktualne zezwolenie na pracę/oświadczenie o powierzeniu pracy;
 • jeśli osoba jest zgłoszona do ZUS przez pracującego członka rodziny: ZUS ZCNA;
 • jeśli osoba nie jest zgłoszona do ZUS: polisa potwierdzająca prywatne ubezpieczenie zdrowotne obejmujące koszty leczenia na terytorium Polski (zagraniczną polisę należy dostarczyć wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski).
 1. Przedstawienie wysokości dochodów uzyskanych przez cudzoziemca w czasie ostatnich 3 lat (w przypadku posiadaczy niebieskiej karty – za ostatnie 2 lata), np.:
 • zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (np. PIT 37),
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości osiągniętego dochodu.
 1. Dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego, np.:
 • certyfikat znajomości języka polskiego na poziomie biegłości językowej co najmniej B1; lub
 • świadectwo ukończenia szkoły w Polsce (np. szkoły podstawowej, gimnazjum, liceum, technikum bądź dyplom licencjacki lub magisterski wraz z suplementem, z którego wynika, że językiem wykładowym zajęć był język polski); lub
 • świadectwo ukończenia szkoły za granicą z wykładowym językiem polskim.

Uwaga: W przypadku potrzeby wyjaśnienia lub doprecyzowania posiadanych przez organ dowodów w sprawie w trakcie postępowania cudzoziemiec może być wzywany do dostarczenia innych dokumentów lub do składania zeznań potwierdzających okoliczności, o których mowa we wniosku.

Opłaty

 1. Opłata skarbowa od wydania zezwolenia (płatna z chwilą złożenia wniosku) wynosi 640 zł.

Opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia można dokonać w Centrum Administracyjnym Urzędu Miasta Krakowa przy al. Powstania Warszawskiego 10 na parterze lub na pierwszym piętrze (wejście od ul. Kordylewskiego) oraz przez Internet, w banku lub urzędzie pocztowym na rachunek:

Wydział Podatków i Opłat UMK
PKO Bank Polski S.A.
49 1020 2892 2276 3005 0000 0000

W przypadku opłat za pośrednictwem Internetu należy podać:

 • nr rachunku PKO Bank Polski S.A. 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000
 • czego dotyczy opłata ,
 • w którym urzędzie/wydziale ma być załatwiana sprawa (tj. Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Spraw Cudzoziemców).

Jeżeli po uprzednim wezwaniu do uzupełnienia opłaty ta nie zostanie uiszczona wniosek zostaje zwrócony (art. 261 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego).

 1. Opłata za wydanie karty pobytu wynosi 50 zł.
  Opłatę można uiścić:
 • w kasie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, ul. Basztowa 22, III piętro, pok. 303 (poniedziałek-piątek w godzinach 9:30-14:30) lub
 • przez Internet albo w banku lub urzędzie pocztowym na rachunek:

Małopolski Urząd Wojewódzki
NBP Oddział Okręgowy w Krakowie
08 1010 1270 0051 2222 3100 0000

Informacje dodatkowe

Porady przydatne przy składaniu wniosków

Jak dostarczyć brakujące dokumenty

Jak odwołać się od decyzji?

Kiedy cofa się zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE?

Pobyt rezydenta długoterminowego UE (FAQ)

Materiały do pobrania

Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE

Analiza przerw w pobycie (rezydent długoterminowy UE)

Rezydent długoterminowy UE

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status