Słowniczek pojęć

Adres/miejsce zamieszkania

Lokal, w którym mieszkasz w czasie pobytu w Polsce. Pamiętaj aby podać dokładny adres. Jeśli zmienisz miejsce zamieszkania, konieczne nas o tym poinformuj. Podanie aktualnego adresu Twojego miejsca pobytu umożliwia nam kontakt z Tobą w czasie rozpatrywania wniosku. Twoje miejsce zamieszkania powinno zostać potwierdzone na piśmie, przez osobę, która udostępnia Ci lokal. Sprawdź, kiedy będziemy również prosić o tytuł prawny do lokalu.

Akt małżeństwa

Dokument urzędowy, potwierdzający zawarcie związku małżeńskiego. W Polsce takie dokumenty wydaje urząd stanu cywilnego. Jeśli małżeństwo zostało zawarte poza granicami Polski, należy złożyć także tłumaczenie aktu przez tłumacza przysięgłego. Jeżeli ubiegasz się o pobyt stały ze względu na małżeństwo z obywatelem polskim, a małżeństwo zostało zawarte poza granicami Polski, powinieneś zgłosić się do Urzędu Stanu Cywilnego, aby zarejestrować (umiejscowić) akt małżeństwa w polskich księgach stanu cywilnego.

Akt stanu cywilnego

Dokument urzędowy świadczący o pokrewieństwie, na przykład akt (świadectwo) urodzenia, małżeństwa itp. W Polsce takie dokumenty wydaje urząd stanu cywilnego. Jeśli dokument został wydany poza granicami Polski, należy złożyć także tłumaczenie aktu przez tłumacza przysięgłego.

Akt urodzenia

Dokument urzędowy, potwierdzający fakt narodzin. W Polsce takie dokumenty wydaje urząd stanu cywilnego. Jeśli dokument został wydany poza granicami Polski, należy złożyć także tłumaczenie aktu przez tłumacza przysięgłego.

Braki formalne/Wezwanie do uzupełnienia braków formalnych

Dokumenty, bez których nie możemy wszcząć postępowania, czyli rozpatrywać Twojego wniosku np. wypełniony i podpisany formularz wniosku, fotografie, okazany oryginał paszportu itp. Musisz je uzupełnić, żeby otrzymać pieczątkę w paszporcie. Ocena formalna wniosku to wstępny etap całej procedury, sprawdzamy wtedy złożone przez Ciebie dokumenty. Jeśli Twój wniosek zawiera braki formalne, wyślemy do Ciebie pismo o ich uzupełnienie i wyznaczymy termin, w którym będziesz mógł je uzupełnić. Jeśli nie uzupełnisz dokumentów, o które zostaniesz poproszony, Twój wniosek nie będzie rozpatrywany – zostanie pozostawiony bez rozpoznania. Jeśli Twój wniosek nie zawiera braków formalnych lub zostaną one przez Ciebie uzupełnione, złożone przez Ciebie dokumenty zostaną zweryfikowane pod kątem możliwości udzielenia zezwolenia na pobyt w Polsce.

Cel pobytu

Główny powód, dla którego przyjechałeś i przebywasz w Polsce.

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG)

Państwowy rejestr przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą jako osoby fizyczne (w formie jednoosobowej). W rejestrze możesz sprawdzić aktualny status działalności, siedzibę firmy, kto jest jej właścicielem, jaki jest profil działalności przedsiębiorcy itp. Informacje zawarte w rejestrze sprawdzisz na stronie internetowej [link]

Cofnięcie zezwolenia

Jeżeli ustał cel pobytu, na który dostałeś zezwolenie, Twoje zezwolenie może zostać cofnięte. Jeżeli cel pobytu się zmienił, a Ty w dalszym ciągu chcesz pozostać w Polsce, złóż nowy wniosek wskazując nowe okoliczności (np. pracę u innego pracodawcy).

Członek rodziny cudzoziemca

Współmałżonek tj. żona, mąż oraz dziecko do ukończenia 18 roku życia tj. małoletni. Pozostałe osoby spokrewnione z cudzoziemcem np. rodzeństwo, rodzice, nie korzystają ze statusu członka rodziny.

Decyzja

Dokument wydawany po rozpatrzeniu Twojego wniosku. Decyzję pozytywną otrzymasz, jeśli spełniasz warunki do udzielenia zezwolenia. W decyzji tej określimy warunki oraz okres Twojego pobytu w Polsce. Decyzję odmowną otrzymasz, jeśli nie spełnisz warunków do udzielenia zezwolenia. W decyzji wyjaśnimy, dlaczego nie otrzymałeś decyzji pozytywnej. W określonych przypadkach np. na Twój wniosek wydamy decyzję o umorzeniu postępowania. Decyzja ta zakończy rozpatrywanie Twojego wniosku bez dokonania oceny spełnienia warunków do udzielenia zezwolenia. Decyzję wysyłamy na podany przez Ciebie adres zamieszkania lub na adres pełnomocnika, którego wyznaczyłeś. Od każdej decyzji możesz się odwołać.

Dochód/środki wystarczające na utrzymanie

W postępowaniu o udzielenie zezwolenia musisz udowodnić, że posiadasz wystarczające środki finansowe, żeby utrzymać się przez cały okres pobytu w Polsce. Jeśli przebywasz w Polsce sam to minimalna kwota jaką musisz posiadać wynosi 776 zł netto na każdy miesiąc pobytu. Jeżeli przebywasz w Polsce wraz z członkami rodziny, którzy są na Twoim utrzymaniu i prowadzą z Tobą wspólne gospodarstwo domowe, musisz posiadać środki w wysokości co najmniej po 600 zł netto na każdy miesiąc pobytu dla siebie i każdego członka rodziny który przebywa w Polsce razem z Tobą.

Jako dowód posiadania wystarczających środków możesz przedstawić zarówno dokumenty które będą udowodniały że posiadasz w tej chwili środki na pokrycie całego okresu pobytu (np. saldo rachunku) jak i wystarczające dochody (np. umowa o pracę).

Dokument potwierdzający tożsamość/dokument tożsamości

Oficjalny/urzędowy dokument, który potwierdza Twoje dane osobowe i wygląd np. paszport, karta pobytu.

Dokument potwierdzający zapewnione miejsce zamieszkania/zapewnione zakwaterowanie w Polsce

Dokument, który będziesz musiał złożyć, aby udowodnić spełnienie jednego z warunków udzielenia zezwolenia. Dokumentem takim jest akt własności lokalu, umowa najmu, oświadczenie osoby uprawnionej do władania lokalem mieszkalnym (właściciela) o zapewnieniu miejsca zamieszkania,  potwierdzenie zameldowania, oświadczenie pracodawcy o zapewnieniu Tobie zakwaterowania. W dokumentach tych należy podać Twoje imię i nazwisko, adres lokalu i okres Twojego zamieszkania. Jeśli składasz oświadczenie pracodawcy o zapewnieniu Tobie miejsca zamieszkania wraz z umową najmu zawartą pomiędzy pracodawcą a właścicielem lokalu upewnij się, iż nie zawiera ona punktu dot. braku możliwości podnajmowania lokalu osobom trzecim.

Dokumenty potwierdzające polską narodowość Twoich przodków

W polskich przepisach istnieje otwarty katalog takich dokumentów. Są to dokumenty wydane przez polskie władze państwowe lub kościelne, a także przez władze byłego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, dotyczące Ciebie lub Twoich rodziców, dziadków lub pradziadków, w szczególności:

 • polskie dokumenty tożsamości,
 • akty stanu cywilnego lub ich odpisu albo metryki chrztu poświadczające związek z polskością;
 • dokumenty potwierdzające odbycie służby wojskowej w Wojsku Polskim, zawierające wpis informujący o narodowości polskiej;
 • dokumenty potwierdzające fakt deportacji lub uwięzienia, zawierające wpis informujący o narodowości polskiej;
 • dokumenty tożsamości lub inne dokumenty urzędowe zawierające wpis informujący o narodowości polskiej;
 • dokumenty o rehabilitacji osoby deportowanej zawierające wpis informujący o jej narodowości polskiej;
 • dokumenty potwierdzające prześladowanie osoby ze względu na jej polskie pochodzenie.

Pamiętaj, nie są to jedyne dokumenty, które możesz przedstawić.

Dokumenty potwierdzające polskie pochodzenie

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o repatriacji dowodami potwierdzającymi polskie pochodzenie mogą̨ być dokumenty, wydane przez polskie władze państwowe lub kościelne, a także przez władze byłego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, dotyczące cudzoziemca lub jego rodziców, dziadków lub pradziadków, a w szczególności:

 • polskie dokumenty tożsamości;
 • akty stanu cywilnego lub ich odpisy albo metryki chrztu poświadczające związek z polskością;
 • dokumenty potwierdzające odbycie służby wojskowej w Wojsku Polskim, zawierające wpis informujący o narodowości polskiej;
 • dokumenty potwierdzające fakt deportacji lub uwiezienia, zawierające wpis  informujący o narodowości polskiej;
 • dokumenty tożsamości lub inne dokumenty urzędowe zawierające wpis informujący o narodowości polskiej.

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o repatriacji dowodami potwierdzającymi polskie pochodzenie mogą̨ być również inne dokumenty, a w szczególności:

 • rehabilitacji osoby deportowanej, zawierające wpis informujący o jej narodowości polskiej;
 • potwierdzające prześladowanie osoby ze względu na jej polskie pochodzenie.
Dostęp do rynku pracy

Adnotacja w karcie pobytu, którą umieścimy jeśli będziesz uprawniony do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub będziesz zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę. Adnotacja ta nie oznacza, że masz pełny dostęp do polskiego rynku pracy, może to być dostęp ograniczony np. jeśli otrzymałeś zezwolenie na pobyt czasowy i pracę, możesz pracować u konkretnego pracodawcy i na konkretnym stanowisku, określonym w decyzji.

Duplikat decyzji

Kopia decyzji potwierdzona za zgodność z oryginałem, wydana na Twój pisemny wniosek po wcześniejszym uiszczeniu opłaty skarbowej (5 zł za każdą stronę decyzji).

Działalność gospodarcza, spółka

Działalność zarobkowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły, po zarejestrowaniu we właściwym rejestrze CEIDG lub KRS.

EOG

Europejski Obszar Gospodarczy, EOG (ang. European Economic Area, EEA) – strefa wolnego handlu i wspólny rynek, obejmujące państwa Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (ang. EFTA), z wyjątkiem Szwajcarii.

W skład EOG wchodzą: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja (nie w pełni), Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

Europejska karta ubezpieczeniowa

Dokument potwierdzający prawo korzystania z opieki zdrowotnej we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu.

Formularz wniosku

Wzór wniosku określony przepisami prawa. Obowiązujący wzór formularza znajdziesz na naszej stronie internetowej w zakładce: „Formularze do pobrania”. Brak wypełnionego i podpisanego wniosku na obowiązującym formularzu jest brakiem formalnym.

Fotografie/zdjęcie biometryczne

Zdjęcia nieuszkodzone, kolorowe, o dobrej ostrości; wymiary 35 mm x 45 mm; wykonane nie wcześniej niż w ciągu 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; przedstawiające wizerunek twarzy cudzoziemca od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, na jednolitym jasnym tle, przedstawiające osobę patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, a także odwzorowujące naturalny kolor jego skóry; przedstawiające wyraźnie oczy cudzoziemca, a zwłaszcza źrenice, linia oczu cudzoziemca jest równoległa do górnej krawędzi fotografii.

Uwaga: Cudzoziemiec noszący nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może dołączyć do wniosku fotografię przedstawiającą go w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku dołącza się oświadczenie cudzoziemca o przynależności do wspólnoty wyznaniowej (wzór oświadczenia do pobrania).

Gospodarstwo domowe/wspólne gospodarstwo domowe

Gospodarstwo domowe tworzą osoby, które mieszkają razem pod tym samym adresem i wspólnie się utrzymują np. małżonkowie i ich dzieci. Osoba samotna, która utrzymuje się samodzielnie tworzy jednoosobowe gospodarstwo domowe.

Informacja o zakończeniu pracy

Jeżeli w trakcie ważności Twojego zezwolenia zakończyłeś pracę, musisz poinformować o tym fakcie wojewodę, który wydał zezwolenie na pobyt i pracę. Masz na to 15 dni roboczych od dnia zakończenia pracy (rozwiązania umowy).

Informacja starosty (test rynku pracy)

Dokument, który Twój pracodawca może uzyskać w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na miejsce wykonywanej przez Ciebie pracy. Jeżeli trudno jest wyznaczyć główne miejsce wykonywanej pracy, informację starosty wydaje starosta właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania pracodawcy. 

W dokumencie tym określona jest liczba osób, wpisanych w rejestr osób bezrobotnych i poszukujących pracy, które spełniają warunki wymagane na danym stanowisku. Aby uzyskać zezwolenie na pracę lub zezwolenie na pobyt czasowy i pracę, pracodawca musi wykazać, że nie może zaspokoić swoich potrzeb kadrowych w oparciu o te rejestry. Warunki pracy określone w informacji starosty tj. rodzaj umowy, wysokość wynagrodzenia, wymiar czasu pracy i stanowisko muszą pokrywać się z warunkami określonymi przez pracodawcę we wniosku o wydanie zezwolenia na pracę lub w załączniku nr 1 do wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy.

Informacja starosty nie może być wydana wcześniej niż 180 dni przed złożeniem wniosku o zezwolenie na pracę/zezwolenie na pobyt. Dokument ten składa się wyłącznie w oryginale.

Jednoosobowa działalność gospodarcza

Forma prowadzenia firmy, przedsiębiorstwa, którego właścicielem jest osoba fizyczna lub spółka cywilna po zarejestrowaniu podmiotu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w skrócie CEiDG. Forma prowadzenia działalności gospodarczej możliwa dla cudzoziemców posiadających określony dokument potwierdzający prawo pobytu (tytuł pobytowy).

Jednostka przyjmująca

Jednostką przyjmującą jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której ustawa przyznaje osobowość prawną i która jest w szczególności oddziałem lub przedstawicielstwem pracodawcy macierzystego mającego siedzibę poza granicami Unii Europejskiej lub należy do tej samej grupy przedsiębiorstw co pracodawca macierzysty. Jednostka przyjmująca, w której cudzoziemiec będzie wykonywał pracę na terytorium Polski, składa wniosek o pobyt czasowy w celu korzystania z mobilności długoterminowej oraz wniosek o przeniesienie wewnątrz przedsiębiorstwa. Stroną takiego postępowania jest jednostka przyjmująca. Wniosek rozpatruje wojewoda właściwy ze względu na siedzibę jednostki przyjmującej na terytorium RP.

Karta pobytu

Dokument, który otrzymasz po uzyskaniu zezwolenia na pobyt. Karta pobytu w okresie ważności potwierdza Twoją tożsamość podczas pobytu w Polsce oraz uprawnia wraz z ważnym paszportem do wielokrotnego przekraczania granicy Polski Wydawana jest po uiszczeniu opłaty w wysokości 100 zł i złożeniu potwierdzenia zameldowania lub oświadczenia o jej wydruku bez danych o adresie.

Karta Polaka

Dokument potwierdzający przynależność do narodu polskiego. Karta Polaka może być przyznana wyłącznie osobie posiadającej w dniu złożenia wniosku o wydanie Karty Polaka obywatelstwo jednego z nw. państw: Republiki Armenii, Republiki Azerbejdżańskiej, Republiki Białoruś, Republiki Estońskiej, Gruzji, Republiki Kazachstanu, Republiki Kirgiskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej, Republiki Tadżykistanu, Turkmenistanu, Ukrainy albo Republiki Uzbekistanu.

Dokument ten jest wydawany przez konsulaty RP w państwie pochodzenia cudzoziemca. Obywatele Białorusi mają możliwość otrzymania Karty Polaka także u Wojewody Podlaskiego.

Karta stałego pobytu obywatela UE

Jest to dokument potwierdzający prawo stałego pobytu dla obywatelii Unii Europejskiej. Obywatel Państwa będącego członkiem Unii Europejskiej może uzyskać ten dokument po 5-ciu latach nieprzerwanego pobytu w Polsce.

Kodeks postępowania administracyjnego

Polski akt prawny zawierający przepisy, które określają sposób prowadzenia postępowania m.in. w sprawach legalizacji pobytu/zezwolenia na pracę, wyznaczania pełnomocnika, doręczeń korespondencji urzędowej, składania odwołania, ponaglenia, skargi.

Korzystanie z mobilności długoterminowej

Zezwolenie na pobyt czasowy, które może zostać udzielone, jeśli posiadasz dokument pobytowy wydany przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej z adnotacją „ICT” oraz  wykonujesz w Polsce pracę w charakterze pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż w oddziale lub przedstawicielstwie pracodawcy macierzystego mającego siedzibę poza granicami Unii Europejskiej przez okres dłuższy niż 90 dni.

Koszty zamieszkania

Kwota opłat związanych z zamieszkaniem. Obejmują: stałe opłaty związane z użytkowaniem zajmowanego przez Ciebie lokalu (np. czynsz), a ponadto opłaty za energię, gaz, wodę, odbiór ścieków, odpadów i nieczystości ciekłych. Opłaty należy przeliczać  na liczbę osób mieszkających w tym lokalu. Jeżeli studiujesz w Polsce i złożyłeś wniosek o pobyt czasowy ze względu na studia po 27.04.2019 r. pamiętaj, że musisz mieć wystarczające środki na utrzymanie i podróż do swojego kraju po odliczeniu kosztów zamieszkania. Przelicz ile płacisz za pokój, mieszkanie, akademik, odejmij tę kwotę od środków, które posiadasz i przelicz, czy nadal masz wystarczające środki na utrzymanie i powrót do kraju.

Krajowy Rejestr Sądowy KRS

Państwowy rejestr stowarzyszeń i firm prowadzonych jako spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki komandytowe, spółki akcyjne, spółki jawne. W rejestrze możesz sprawdzić aktualny status spółki, siedzibę spółki, kto jest prezesem, czy jest ustanowiony prokurent, jaki jest profil działalności spółki itp. Informacje zawarte w rejestrze sprawdzisz na stronie internetowej [link]

Legalna praca/dostęp do rynku pracy

Pełny bądź ograniczony dostęp do rynku pracy w Polsce zależy od tego, jaki posiadasz dokument zezwalający na pobyt w Polsce. Jeżeli posiadasz wizę z prawem do pracy to pracę możesz wykonywać na podstawie zarejestrowanego oświadczenia o powierzeniu pracy lub ważnego zezwolenia na pracę. Warunki wykonywania pracy muszą pokrywać się z warunkami określonymi w posiadanych przez Ciebie zezwoleniach tj. pracodawca, stanowisko, wysokość wynagrodzenia, rodzaj umowy na podstawie której pracujesz, wymiar czasu pracy. Jeżeli posiadasz zezwolenie na pobyt czasowy i pracę, to możesz wykonywać pracę na warunkach określonych w tym zezwoleniu. W określonych przypadkach możesz wystąpić o zmianę zezwolenia.  Jeżeli posiadasz zezwolenie na pobyt czasowy i pracę, w którym nie ma wskazanych warunków zatrudnienia ani konkretnego pracodawcy to oznacza, że masz swobodny dostęp do rynku pracy i możesz podjąć pracę w dowolnym miejscu. Inne zezwolenia, które pozwalają na pełny, nieograniczony dostęp do rynku pracy to: zezwolenie na pobyt czasowy dla członków rodzin, zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na studia, zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE.

Legalny pobyt/ legalne przebywanie w Polsce

Pobyt w okresie ważności tytułu pobytowego uprawniającego do wjazdu i pobytu na terytorium Polski. Tytułem pobytowym jest: wiza, zezwolenie na pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE. Ponadto cudzoziemcy  zwolnieni z obowiązku wizowego mogą wjechać i przebywać w Polsce w ramach tzw. ruchu bezwizowego. Warunki wjazdu i pobytu oraz wykaz państw, których obywatele zwolnieni są z obowiązku wizowego znajdziesz na stronie internetowej [link] Ponadto, jeśli w okresie ważności jednego z wyżej wymienionych tytułów pobytowych złożysz wniosek o legalizację pobytu w Polsce, i wniosek nie będzie zawierał braków formalnych, do czasu wydania decyzji ostatecznej w sprawie, Twój pobyt w Polsce również będzie legalny. Warunkiem legalnego pobytu, bez względu na tytuł pobytowy, jest posiadanie ważnego paszportu.

Małoletni

Osoba poniżej 18 roku życia.

Małżonek

Osoba z którą jesteś w związku małżeńskim w formie uznanej prawo polskie jako małżeństwo, tj. mąż lub żona.

Miejsce pobytu

Faktyczne miejsce, w którym aktualnie zamieszkujesz w czasie pobytu w Polsce – pamiętaj, że od aktualnego miejsca Twojego pobytu zależy który wojewoda będzie właściwy do rozpatrzenia Twojego wniosku o legalizację pobytu.

Niebieska Karta UE

Potoczna nazwa zezwolenia na pobyt  w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wyższych kwalifikacji.

Nieprzerwany pobyt

Pobyt cudzoziemca w Polsce ma charakter nieprzerwany, jeśli jego pobyt poza granicami Polski nie był dłuższy niż 6 miesięcy jednorazowo i wszystkie okresy pobytu poza granicami Polski nie przekroczyły łącznie 10 miesięcy. Oznacza to, że Twoje wyjazdy poza Polskę we wskazanym czasie nie powinny być dłuższe niż opisane powyżej. Od tej zasady istnieją jednak wyjątki. Jeśli jesteś zatrudniony w firmie, która ma siedzibę w Polsce, a Twój wyjazd jest związany z pracą (delegacja służbowa) lub koniecznością wyjazdu z małżonkiem/rodzicem, który pracuje w Polsce, taka nieobecność w Polsce jest uzasadniona. Podobnie, jeśli studiujesz w Polsce, ale część zajęć prowadzona jest np. na innej uczelni, poza granicami Polski.  Również, jeżeli nieobecność w Polsce wywołana jest chorobą np. pobytem w szpitalu lub innymi ważnymi okolicznościami, które łącznie nie przekroczyły 6 m-cy, napisz o tym w swoim wniosku. Jeżeli odpowiednio udokumentujesz opisane okoliczności, Twój pobyt może zostać uznany za nieprzerwany, mimo dłuższych niż 10 miesięcy pobytów za granicą.

Niestacjonarne studia/studia zaoczne

Forma studiów wyższych, odbywających się w systemie weekendowym czyli od piątku do niedzieli.

Notariusz

Notariusz to powoływany przez Ministra Sprawiedliwości prawnik upoważniony do sporządzania aktów notarialnych i dokonywania innych czynności notarialnych, takich jak na przykład sporządzanie poświadczeń własnoręczności podpisu, zgodności okazanej kopii z oryginałem. Czynności dokonane przez notariusza zgodnie z prawem mają charakter dokumentu urzędowego. Listę notariuszy znajdziesz na stronie internetowej [link]

Obowiązek opuszczenia kraju

Powinieneś opuścić terytorium Polski, najpóźniej w ostatnim dniu:

 • ważności Twojej wizy, jeżeli nie złożyłeś wniosku o jej przedłużenie
 • ważności Twojej karty pobytu czasowego, jeżeli nie złożyłeś wniosku o wydanie nowego zezwolenia na pobyt czasowy
 • pobytu w ruchu bezwizowym, jeżeli jesteś do niego uprawniony
 • ważności innego dokumentu pobytowego np. karty pobytu wydanej przez inny kraj Schengen, przy zachowaniu warunków pobytu na tym dokumencie
 • 14-dniowego okresu do wniesienia odwołania od decyzji negatywnej w sprawie Twojego wniosku o pobyt, jeżeli zrezygnowałeś z prawa do odwołania i nie posiadasz innego ważnego dokumentu uprawniającego Cię do pobytu w Polsce

Jeżeli złożyłeś odwołanie od decyzji negatywnej, powinieneś opuścić terytorium Polski w ciągu 30 dni od dnia, w którym decyzja organu odwoławczego została Tobie doręczona.

Jeżeli nie opuścisz Polski dobrowolnie, możesz otrzymać decyzję o zobowiązaniu do opuszczenia kraju oraz zakaz ponownego wjazdu do Polski i strefy Schengen.

Obywatel kraju spoza UE

Jest to osoba, która nie posiada obywatelstwa kraju wchodzącego w skład Unii Europejskiej.

Ochrona uzupełniająca

Rodzaj zgody na pobyt  przyznawany cudzoziemcom, którzy nie otrzymali statusu uchodźcy i w przypadku powrotu do swojego kraju byliby realnie narażeni na karę śmierci, egzekucję, tortury, nieludzkie lub poniżające traktowanie, poważne zagrożenie dla życia lub zdrowia, wynikające z powszechnego stosowania przemocy wobec ludności cywilnej w sytuacji wewnętrznego lub międzynarodowego konfliktu zbrojnego. Ochrona uzupełniająca udzielana jest przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Warszawie.

Odciski palców/złożenie odcisków palców/dane biometryczne

Odciski linii papilarnych pobierane przy ubieganiu się o zezwolenie na pobyt czasowy/pobyt stały/pobyt rezydenta długoterminowego UE/wymianę karty pobytu, od cudzoziemców w wieku powyżej 6 lat. Odciski palców pobierane są podczas przyjęcia wniosku, jeśli składasz go osobiście. W przypadku wysłania wniosku pocztą, będziesz musiał przyjść do urzędu, aby  je uzupełnić. Odciski linii papilarnych pobierane są za pomocą urządzenia do elektronicznego pobierania odcisków.  Pobrane dane zapisane są w karcie pobytu, którą otrzymasz po uzyskaniu zezwolenia na pobyt i służą do identyfikacji posiadacza. Złożenie odcisków palców przez osoby w wieku powyżej 6 lat jest czynnością niezbędną do wszczęcia postępowania.

 Odmowa wszczęcia postępowania

Inaczej odmowa rozpatrywania złożonego przez Ciebie wniosku. Rozstrzygnięcie kończące postępowanie w sprawie, które może być wydane w określonych przepisami przypadkach np. gdy nie jesteś uprawniony do złożenia wniosku. Odmowa wszczęcia postępowania wydawana jest w formie postanowienia, na które przysługuje zażalenie. W uzasadnieniu postanowienia wyjaśnimy, dlaczego złożony przez Ciebie wniosek nie będzie rozpatrzony.

Odpis aktu małżeństwa

Aktualny dokument wydawany przez urząd stanu cywilnego tj. nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku, potwierdzający zawarcie związku małżeńskiego. W przypadku aktów stanu cywilnego wydanych poza granicami Polski, konieczne będzie złożenie również tłumaczenia przysięgłego tego dokumentu.

Odwołanie

Wyrażenie sprzeciwu wobec decyzji urzędu, z którą się nie zgadzasz. Na złożenie odwołania masz 14 dni od dnia odebrania decyzji. Odwołanie składasz na piśmie, wymagany jest Twój podpis. Złożenie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji, co oznacza, że Twoja sprawa nie będzie zakończona do czasu jego rozpatrzenia.

Okres nauki

Okres pobytu w Polsce na podstawie wizy lub zezwolenia na pobyt czasowy, wydanych w celu podjęcia lub kontynuowania nauki na terytorium Polski w formie innej niż studia stacjonarne.

Okres studiów

Okres pobytu w Polsce na podstawie wizy lub zezwolenia na pobyt czasowy, wydanych w celu podjęcia lub kontynuowania studiów stacjonarnych.

Opiekun ustanowiony przez sąd/przedstawiciel ustawowy

Dziecko, którego rodzice są nieznani lub które przebywa w Polsce bez rodziców i potrzebuje opiekuna, który będzie reprezentował jego interesy np. w urzędach.

Opiekuna/przedstawiciela wyznacza sąd opiekuńczy.

Opłaty/opłata skarbowa

Opłaty za złożenie wniosku, udzielenie zezwolenia i inne czynności urzędowe. Wysokość opłaty określona jest przepisami. Informację o wymaganej opłacie znajdziesz na naszej stronie internetowej. Za wydanie karty pobytu również pobierana jest opłata. Jej wysokość podana jest w pouczeniu decyzji o udzieleniu zezwolenia na pobyt (50 zł lub w przypadku osób, którym przysługuje zniżka – 25 zł).

Oryginał/uwierzytelniona kopia

Dokument, który nie jest kopią. Czasami przepisy umożliwiają złożenie kopii dokumentu, zamiast oryginału, ale wówczas kopia powinna być uwierzytelniona (potwierdzona za zgodność z oryginałem). Uwierzytelnienia kopii dokumentu może dokonać pracownik urzędu, który przyjmuje dokument, wówczas odpowiednio to oznacza pieczęcią i podpisem. Uwierzytelnienia może również dokonać np. notariusz, a także radca prawny/adwokat jeżeli jest Twoim pełnomocnikiem.

Osobiste stawiennictwo/osobiście

Wizyta w urzędzie wymagana przy ubieganiu się o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy/pobyt stały/pobyt rezydenta długoterminowego UE/wydanie-wymianę karty pobytu. Na wizytę nie zapomnij zabrać ważnego paszportu, który służy do potwierdzenia Twojej tożsamości. Podczas wizyty pobierzemy również odciski palców. 

Brak osobistego stawiennictwa jest brakiem formalnym, który uniemożliwia rozpatrzenie Twojego wniosku.

Może też zdarzyć się sytuacja, że w trakcie trwania Twojego postępowania zostaniesz wezwany do zgłoszenia się osobiście w urzędzie w celu złożenia wyjaśnień.

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy

Dokument, który wraz z ważnym tytułem pobytowym np. wizą uprawnia obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji, Ukrainy do wykonywania legalnej pracy w Polsce, na warunkach w nim określonych. Oświadczenie o powierzeniu pracy rejestrowane jest przez pracodawcę w powiatowym urzędzie pracy. Okres wykonywania pracy na podstawie oświadczenia nie może przekroczyć łącznie 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy, niezależnie od liczby pracodawców.

Oświadczenie organizatora stażu

Pisemne oświadczenie, w którym organizator stażu zobowiązuje się do poniesienia kosztów związanych z wydaniem i wykonaniem decyzji o zobowiązaniu do powrotu, jeżeli taka decyzja została wydana i wykonana przed upływem 6 miesięcy od dnia wygaśnięcia umowy dotyczącej odbywania stażu, a podstawą wydania tej decyzji był Twój nielegalny pobyt na terytorium Polski.

Państwa członkowskie obszaru Schengen

Do państw obszaru Schengen należą: Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Luksemburg, Niderlandy, Niemcy, Portugalia, Szwecja, Włochy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Czechy, Słowacja, Słowenia, Węgry, a także Szwajcaria, Liechtenstein, Norwegia i Islandia (ostatnie 4 państwa to państwa obszaru Schengen, które nie należą do UE).

Irlandia, Cypr, Chorwacja, Bułgaria oraz Rumunia są państwami członkowskimi UE, które nie należą do państw obszaru Schengen.

Pamiętaj, karta pobytu uprawnia do przekraczania granic jedynie państwa strefy Schengen.

Państwo trzecie/spoza UE

Państwo, które nie jest członkiem Unii Europejskiej, Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej.

Państwo UE

Państwo, które jest członkiem Unii Europejskiej: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy.

Paszport biometryczny

Dokument podróży zawierający dane biometryczne jego posiadacza (np. odciski palców, skan siatkówki).

Pełnienie funkcji w zarządzie spółki/bycie prokurentem

Zarządzanie firmą, możliwe po powołaniu uchwałą wspólników sp. z o.o. na stanowisko członka zarządu lub prezesa zarządu. Prokurentem jest osoba, której wspólnicy sp. z o.o. udzielili pełnomocnictwa do działania w imieniu zarządu spółki. Informacje o osobach powołanych do zarządzania przedsiębiorstwem oraz prokurentach znajdziesz w Krajowym Rejestrze Sądowym KRS.

Pełnomocnictwo

Pisemne oświadczenie upoważniające wyznaczoną osobę do dokonywania w Twoim imieniu określonych czynności, np. składania wniosków i dokumentów, odbierania korespondencji itp.

Zakres upoważnienia zależy od Ciebie. Pełnomocnik będzie mógł działać w Twoim imieniu dopiero po złożeniu oryginału pełnomocnictwa w urzędzie. Za wyznaczenie pełnomocnika trzeba uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł. W pewnych przypadkach nie trzeba płacić za pełnomocnictwo, np. gdy osoba która ma Cię reprezentować nie jest członkiem Twojej najbliższej rodziny (mąż/żona, córka/syn, ojciec/matka) to pełnomocnictwo takie podlega opłacie skarbowej.

Pełnomocnik

Osoba, której udzielono upoważnienia do dokonywania w Twoim imieniu określonych czynności np. składania wniosków i dokumentów, odbierania korespondencji itp. Zakres upoważnienia zależy od Ciebie. Pełnomocnik będzie mógł działać w Twoim imieniu dopiero po złożeniu oryginału pełnomocnictwa w urzędzie. Opłata skarbowa za pełnomocnictwo wynosi 17 zł, nie trzeba jej uiszczać m.in. wtedy gdy pełnomocnikiem jest małżonek, wstępni, zstępni czy też rodzeństwo.

Pesel

Numer PESEL to jedenastocyfrowy symbol numeryczny, który pozwala na łatwą identyfikację osoby, która go posiada. Numer PESEL zawiera datę urodzenia, numer porządkowy, oznaczenie płci oraz liczbę kontrolną. Numer PESEL jest powszechnie używany w kontaktach z różnymi instytucjami oraz w obiegu prawnym np.:

 • wszelkie sprawy urzędowe np. ślub, zmiana miejsca zamieszkania, kwestie spadkowe czy sądowe
 • wykorzystanie numeru w związku z rozpoczęciem pracy w postaci: umowy o pracę, umowy o dzieło czy umowy zlecenie
 • identyfikacji klientów i zakupu niektórych usług publicznych np. bilety miesięczne komunikacji miejskiej
 • zeznania podatkowe osób nie prowadzących działalności gospodarczej
 • usługi finansowe np. założenie konta bankowego, wzięcie kredytu
 • założenie własnej firmy np. jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki cywilnej
 • opieka medyczna – weryfikacja czy osoba ma ubezpieczenie czy też wskazanie numeru PESEL na zwolnieniu lekarskim
 • umowy cywilno-prawne np. sprzedaż czy kupno samochodu
 • i inne…
Poczta Polska

Narodowy operator pocztowy tj. firma wybrana do doręczania przesyłek urzędowych w Polsce.

Podjęcie postępowania

Jeżeli postępowanie zostało zawieszone na Twój wniosek, w każdej chwili możesz złożyć wniosek o jego podjęcie. Nie wymaga on szczególnego uzasadnienia. Wystarczy, że napiszesz że zawieszone postępowanie może być znów prowadzone. jeśli zmieniłeś adres do korespondencji, powiadom nas o tym.  Masz 3 lata na złożenie wniosku o podjęcie postępowania. Termin liczy się od daty zawieszenia postępowania. Jeżeli tego nie zrobisz, przyjmiemy, że wycofujesz swój wniosek i postępowanie zostanie zakończone.

Polski dokument podróży

Dokument wydawany cudzoziemcowi, który nie posiada ważnego paszportu np. utracił paszport, okres ważności paszportu się skończył i nie ma On możliwości uzyskania nowego paszportu np. w Polsce nie ma ambasady kraju pochodzenia cudzoziemca. Warunkiem wydania polskiego dokumentu podróży jest posiadanie zezwolenia na pobyt stały, pobyt rezydenta długoterminowego UE, ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych. Polski dokument podróży wydawany jest na okres 1 roku i w tym czasie uprawnia do przekraczania granicy.

Polski dokument tożsamości

Dokument wydawany osobie, która nie posiada żadnego obywatelstwa i która przebywa w Polsce bez paszportu. Dokument wydawany jest na okres 1 roku i w tym czasie potwierdza tożsamość posiadacza. Polski dokument tożsamości nie potwierdza obywatelstwa i nie uprawnia do przekraczania granicy.

Polskie pochodzenie

Za osobę posiadającą polskie pochodzenie uznaje się osobę deklarującą narodowość polską i wykazującą swój związek z polskością oraz posiadającą przynajmniej jednego rodzica lub dziadka, albo dwoje pradziadków, którzy posiadali narodowość polską.

Ponaglenie

Jeśli Twój wniosek nie został rozpatrzony w terminie lub jest rozpatrywany dłużej niż to konieczne, masz prawo złożyć pisemne ponaglenie. Ponaglenie adresujesz do organu II instancji, ale składasz je w urzędzie, w którym prowadzone jest Twoje postępowanie. Ponaglenie wraz z Twoim wnioskiem i dokumentami prześlemy do organu II instancji w celu jego rozstrzygnięcia.

Postanowienie

Dokument wydawany w trakcie postępowania, dotyczący poszczególnych etapów procedury – np. zawieszenie postępowania. Postanowienie nie rozstrzyga co do istoty wniosku – nie kończy postępowania. Postanowienie wysyłamy na adres podany przez Ciebie we wniosku o legalizację pobytu lub na adres pełnomocnika, którego wyznaczyłeś. Możesz złożyć zażalenie, jeżeli nie zgadzasz się z postanowieniem.

Potwierdzenie zameldowania/meldunek

Dokument wydany przez urząd miasta/gminy, w którym zgłosiłeś miejsce zamieszkania podczas swojego pobytu w Polsce, wskazujący adres, Twoje dane osobowe oraz okres, na jaki dokonałeś zameldowania (zgłoszenia o zamieszkaniu pod danym adresem). Do dokonania rejestracji konieczne będzie złożenie tytułu prawnego do lokalu i zgody właściciela lokalu.

Potwierdzenie znajomości języka polskiego

Wymagane jest gdy starasz się o pobyt rezydenta długoterminowego UE lub uznanie za obywatela polskiego. Spełniasz to kryterium jeśli:

 • posiadasz państwowy certyfikat znajomości języka polskiego na poziomie co najmniej B1 spełniasz to kryterium. Jest to certyfikat wystawiony przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego. Informacje na ten temat znajdziesz na stronie www.certyfikatpolski.pl;
 • uczyłeś się w Polsce z wykładowym językiem polskim – masz dyplom, który to potwierdza;
 • uczyłeś się za granicą z wykładowym językiem polskim – masz dyplom, który to potwierdza.
Pozostawienie wniosku bez rozpoznania

Jeśli nie uzupełnisz braków formalnych wniosku, Twój wniosek nie będzie rozpatrywany, pozostawimy go bez rozpoznania, a sprawa będzie zakończona.

Praca sezonowa

Praca, która wymaga uzyskania zezwolenia na pracę sezonową. Praca najczęściej wykonywana w rolnictwie, leśnictwie i rybactwie oraz działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi. Wykaz działalności uznawanych za pracę sezonową określa rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową dla cudzoziemca.

Pracodawca

Każdy, kto zatrudnia chociaż jednego pracownika. Praca w Polsce może być wykonywana na różnych zasadach, określonych w umowie z osobą, która Cię zatrudnia. Pracodawca podpisuje z Tobą umowę o pracę albo gdy zleca Ci wykonanie określonych zadań umowę – zlecenie. W szczególnych przypadkach, np. gdy masz do zrealizowania konkretną usługę. np. napisać program komputerowy  – możesz także być zatrudniony na podstawie umowy o dzieło. Każda umowa powinna być podpisana przez obie strony, czyli przez Ciebie i pracodawcę. Powinna też wskazywać rodzaj pracy lub przedmiot zlecenia/dzieła, określać czas i miejsce wykonania oraz Twoje wynagrodzenie. Jeśli nie rozumiesz treści dokumentu, który masz podpisać, poproś osobę, która chce Cię zatrudnić o przetłumaczenie dokumentu na Twój język. Pamiętaj, że poza podpisaniem umowy, żeby podjąć w Polsce legalną pracę, musisz spełnić określone warunki. 

Pracodawca użytkownik

Pracodawca, do którego skierowała Cię agencja pracy tymczasowej. Pracodawca/Zleceniodawca użytkownik występuje tylko wtedy, gdy do stosunku pracy będą stosowane przepisy ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, a pracodawcą jest Agencja Pracy.

Prywatna polisa ubezpieczeniowa

Dokument, który potwierdza, że jesteś ubezpieczony w prywatnej firmie.

Przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej

kwota dochodu ustalona na podstawie danych statystycznych z danego roku dla całego kraju bądź województwa ogłaszana przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Aby sprawdzić wysokość tej kwoty na poszczególne województwa, sprawdź tu: (link)

Przedłużenie wizy krajowej

Wizę krajową możesz przedłużyć przebywając w Polsce, jeśli spełniasz warunki określone przepisami. Wizę krajową możemy przedłużyć jednokrotnie. Okres pobytu na podstawie przedłużonej wizy krajowej nie może przekroczyć 1 roku.

Przedłużenie zezwolenia na pracę

Dokument, który uprawnia do wykonywania legalnej pracy w Polsce pod warunkiem, że cudzoziemiec ma legalny pobyt np. ważną wizę, zezwolenie na pobyt czasowy. Przedłużenie zezwolenia na pracę wydawane jest na wniosek pracodawcy. Warunkiem jego wydania jest wcześniejsze posiadanie zezwolenia na pracę na rzecz tego samego pracodawcy.

Przedstawicielstwo dyplomatyczne

Przedstawicielstwo reprezentujące za granicą rząd swojego kraju np. ambasada, konsulat.

Przeniesienie wewnątrz przedsiębiorstwa (ICT)

Wykonywanie pracy w charakterze pracownika kadry kierowniczej, specjalisty w oddziale lub przedstawicielstwie pracodawcy macierzystego, którego siedziba znajduje się poza granicami Unii Europejskiej.

Przerwy w pobycie

Okresy, w których przebywałeś poza granicami Polski. Ich długość jest ważna, jeżeli chcesz uzyskać zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub pobyt stały ze względu na małżeństwo, ponieważ Twój pobyt w Polsce musi być uznawany za nieprzerwany.

Pobyt przerywa wyjazd z Polski na okres przekraczający 6 miesięcy lub gdy wszystkie pobyty poza Polską przekroczą 10 miesięcy, chyba że wyjazd związany był z wykonywaniem obowiązków zawodowych lub świadczeniem pracy na rzecz pracodawcy, którego siedziba znajduje się na terytorium Polski lub szczególną sytuacją osobistą wymagającą obecności poza granicami Polski, odbyciem praktyk lub uczestniczeniem w zajęciach ujętych w programie studiów na polskiej uczelni.

Przesłuchanie

Czynności dowodowe w postępowaniu, które służą wyjaśnieniu faktów, dowodów zebranych w toku procedury. Przesłuchanie prowadzi pracownik urzędu w języku polskim. Jeśli nie znasz języka polskiego, możesz przyprowadzić na przesłuchanie tłumacza.

Rezerwacja wizyty/Umów wizytę/umówiona wizyta

Umówienie wizyty w urzędzie za pomocą internetowego systemu rejestracji.

Rozliczenia podatkowe

Dokument potwierdzający Twoje zeznanie podatkowe w danym roku podatkowym, złożone we właściwym urzędzie skarbowym.

Ruch bezwizowy

Możliwość przekraczania granicy na podstawie paszportu, bez konieczności posiadania wizy lub karty pobytu np. obywatele Ukrainy posiadający paszport biometryczny mogą wjechać do Polski bez wizy. Warunki wjazdu i pobytu oraz wykaz państw, których obywatele mają prawo wjazdu i pobytu w ruchu bezwizowym do Polski znajdziesz na stronie internetowej [link]

Stabilne i regularne źródło dochodu

W postępowaniu o udzielenie zezwolenia musisz udowodnić, że posiadasz wystarczające środki finansowe, żeby utrzymać się przez cały okres pobytu w Polsce. Jeśli przebywasz w Polsce sam to minimalna kwota jaką musisz posiadać wynosi 701 zł netto na każdy miesiąc pobytu. Jeżeli przebywasz w Polsce wraz z członkami rodziny, którzy są na Twoim utrzymaniu i prowadzą z Tobą wspólne gospodarstwo domowe, musisz posiadać środki w wysokości co najmniej po  528 zł netto na każdy miesiąc pobytu dla siebie i każdego członka rodziny który przebywa w Polsce razem z Tobą.

Dokumentem potwierdzającym Twój stały i regularny dochód jest np. umowa o pracę lub zaświadczenie o dochodach.

Stacjonarne studia

Forma studiów wyższych, odbywających się w systemie dziennym czyli od poniedziałku do piątku.

Status uchodźcy

Rodzaj zgody na pobyt przyznawany cudzoziemcom, którzy w obawie przed prześladowaniem np. z powodu rasy, religii, narodowości, przekonań politycznych nie mogą lub nie chcą korzystać z ochrony kraju ojczystego. W Polsce status uchodźcy udzielany jest przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Warszawie.

Stempel w paszporcie

Stempel w paszporcie otrzymasz, jeśli wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt w Polsce złożyłeś w okresie legalnego pobytu i wniosek nie zawierał braków formalnych. Potwierdza on złożenie wniosku i Twój legalny pobyt w Polsce w czasie trwania postępowania w sprawie legalizacji pobytu. Stempel nie uprawnia do wjazdu na terytorium Polski ani podróżowania po krajach strefy Schengen.

Strefa Schengen a Unia Europejska

Strefa Schengen to europejski obszar, na którym zniesiona została kontrola graniczna na granicach wewnętrznych, należy do niej 26 państw w tym wszystkie kraje należące do Unii Europejskiej z wyjątkiem: Irlandii, Bułgarii, Rumunii, Chorwacji i Cypru. Ponadto do strefy Schengen należą też państwa, które do Unii Europejskiej nie przystąpiły tj. Islandia, Norwegia, Szwajcaria i Liechtenstein.

Szczególna sytuacja osobista

Wyjątkowe, nietypowe okoliczności, zdarzenia związane z Twoją osobą np. choroba, zdarzenia losowe.

Środki na pokrycie kosztów pobytu osoby zapraszanej

Środki finansowe, których posiadanie musisz wykazać, aby uzyskać zaproszenie dla cudzoziemca. Możesz to zrobić, składając wyciąg z rachunku bankowego, zaświadczenie potwierdzające wykonywanie pracy wraz z informacją o aktualnym wynagrodzeniu i rodzaju zawartej umowy czy też decyzję o waloryzacji emerytury lub renty. Aktualnie wymagane jest 515 zł na każdą osobę, którą utrzymujesz (wraz z Tobą i Twoją rodziną) na miesiąc. Do tej kwoty musisz doliczyć koszty podróży powrotnej cudzoziemca: 200 zł w przypadku państw graniczących z Polską, 500 zł w przypadku innych państw europejskich oraz 2500 zł w przypadku nieeuropejskich państw trzecich.

Świadczenie pieniężne dla posiadacza Karty Polaka

Świadczenie pieniężne, przyznawane na wniosek, na okres do 9 miesięcy, na pokrycie kosztów zagospodarowania cudzoziemcowi, który: posiada Kartę Polaka, przeprowadził się do Polski i złożył wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały.

Świadczenie wypłacane jest po uzyskaniu przez cudzoziemca zezwolenia na pobyt stały ze względu na posiadanie Karty Polaka.

Tłumaczenie przysięgłe/Tłumaczenie dokumentów na język polski/Tłumacz przysięgły

Tłumaczenie wykonane przez osobę, która ma tytuł tłumacza przysięgłego w Polsce. Wykaz tłumaczy przysięgłych znajdziesz na stronie internetowej [link]

Tymczasowy polski dokument podróży

Dokument wydawany na wniosek cudzoziemcowi, który nie posiada paszportu i nie ma możliwości uzyskania nowego paszportu w przypadku, gdy zamierza opuścić terytorium Polski lub został zobowiązany do opuszczenia tego terytorium. Dokument wydawany jest na okres 7 dni.

Tytuł pobytowy/dokument pobytowy

Dokument, która uprawnia Cię do pobytu na terytorium Polski lub innego kraju UE np. wiza, zezwolenie na pobyt lub ważny paszport państwa, którego obywatelom przysługuje prawo do wjazdu i pobytu w ruchu bezwizowym na terytorium Polski.

Tytuł prawny do lokalu

Dokument, który musisz dołączyć do wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE. Potwierdza on Twoje prawo do zajmowania danego lokalu mieszkalnego. Dokumentami potwierdzającymi posiadanie tytułu prawnego do lokalu są: umowa najmu, akt własności, przydział lokalu spółdzielczego, umowa użyczenia, o ile użyczającym jest zstępny, wstępny, małżonek, rodzice małżonka lub rodzeństwo cudzoziemca.

Tytuł prawny do lokalu zapraszającego

Dokument, który daje Ci prawo do zajmowania danego mieszkania, np.: umowa najmu, umowa użyczenia, akt własności lokalu, aktualny wypis z ksiąg wieczystych, przydział lokalu spółdzielczego.

Ubezpieczenie zdrowotne

Ubezpieczenie, które pokrywa koszty leczenia w Polsce; dzięki niemu możesz iść do lekarza rodzinnego, do szpitala; to nie jest ubezpieczenie NNW. Chodzi o ubezpieczenie, które umożliwi Ci korzystanie z opieki zdrowotnej i szpitalnej (możesz korzystać zarówno z opieki lekarza w przychodni jak i leczenia szpitalnego), lub aktualną polisę ubezpieczenia, wskazującą pokrycie kosztów leczenia przez ubezpieczyciela. Dokumentem potwierdzającym ubezpieczenie może być:

 • Umowa ubezpieczenia z NFZ
  Złóż oryginał umowy ubezpieczenia z NFZ do wglądu wraz z dowodem opłacenia składek ubezpieczeniowych (od dnia zawarcia umowy do dnia wydania decyzji).
  Pamiętaj, że każdą składkę musisz zapłacić do 15 dnia następnego miesiąca!
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych – ZUS
  Przedłóż potwierdzenie zgłoszenia do ZUS wraz z potwierdzeniem odprowadzania składek na ZUS
 • Ubezpieczenie zagraniczne
  Jeśli ubezpieczenie pochodzi z innego niż Polska kraju musi zostać przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego i okazane razem: oryginał ubezpieczenia wraz z oryginałem tłumaczenia
 • Prywatna polisa ubezpieczeniowa

Polisa musi obejmować koszty leczenia na terytorium RP (tzn. że możesz korzystać z pomocy lekarza zarówno w przychodni jak i szpitalu). Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków nie jest dowodem posiadania przez Ciebie ubezpieczenia pokrywającego koszty leczenia. Pamiętaj, musi być ważna na dzień wydania decyzji.
W przypadku opłat ratalnych za polisę dołącz potwierdzenie zapłaty (oryginał do wglądu).

Ubezpieczenie zdrowotne (wiza)

ubezpieczenie zdrowotne lub podróżne ubezpieczenie medyczne o minimalnej kwocie ubezpieczenia w wysokości 30 000 euro, wymagane w procedurze przedłużenia wizy. Ubezpieczenie musi być ważne przez cały okres planowanego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i pokrywać wszelkie wydatki, które mogą wyniknąć podczas Twojego pobytu w Polsce, a także wydatki związane z koniecznością podróży powrotnej z powodów medycznych, potrzebą pilnej pomocy medycznej, nagłym leczeniem szpitalnym lub ze śmiercią. 

Umorzenie postępowania

Zakończenie rozpatrywania Twojego wniosku bez rozstrzygania, czy spełniasz wymogi do udzielenia zezwolenia, o które wystąpiłeś np. w przypadku gdy zrezygnowałeś z dalszego pobytu w Polsce i chcesz zakończyć procedurę legalizacji pobytu. Od decyzji w sprawie umorzenia postępowania możesz się odwołać.

Umowa cywilnoprawna

Oświadczenie woli dwóch stron np. osób do wykonania określonych czynności, rodzaje umów cywilnoprawnych i zasady ich zawierania regulowane są przepisami Kodeksu Cywilnego, umowami cywilnoprawnymi są m.in. umowa zlecenia, umowa o dzieło.

Umowa o pracę, zlecenie, dzieło

Umowa, na podstawie której pracujesz/świadczysz usługę/wykonujesz dzieło.

Umowa o odbyciu stażu

Umowa, na podstawie której cudzoziemiec będzie odbywał staż, powinna być zawarta w formie pisemnej z organizatorem stażu oraz powinna określać:

 1. opis programu stażu, zawierający informacje o jego celu edukacyjnym lub składnikach edukacyjnych, szkoleniu teoretycznym i praktycznym, stanowisku, na którym będzie odbywać się staż, języku, w którym będzie odbywał się staż, poziomie biegłości językowej niezbędnej do odbywania stażu, zakresie i rodzaju wykonywanych zadań, zakresie wiedzy, umiejętności praktycznych i doświadczenia zawodowego, przewidzianych do nabycia,
 2. czas trwania stażu,
 3. warunki odbywania i nadzorowania stażu, w tym określenie miejsca wykonywania stażu oraz wyznaczenie opiekuna stażysty,
 4. godziny odbywania stażu,
 5. prawa i obowiązki stron dotyczące:
 • pokrywania kosztów odbywania stażu,
 • niezbędnych badań lekarskich,
 • ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków,
 • dni wolnych,
 • warunków rozwiązania umowy,

6. sposób potwierdzenia zdobytej wiedzy, umiejętności praktycznych i doświadczenia zawodowego.

Umowa o udziale w wolontariacie

Umowa, na podstawie której będziesz wykonywać świadczenia jako wolontariusz. Umowa powinna określać:

 1. opis wolontariatu,
 2. czas trwania wolontariatu,
 3. warunki odbywania i nadzorowania wolontariatu,
 4. godziny wolontariatu,
 5. środki na pokrycie kosztów Twojego utrzymania i zakwaterowania i minimalną kwotę kieszonkowego które otrzymasz,
 6. szkolenia, które musisz przejść, żeby wykonywać wolontariat.
Umowa ubezpieczeniowa z NFZ

Dokument potwierdzający ubezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia.

Upoważnienie do otrzymywania informacji o stanie sprawy

Pisemne oświadczenie upoważniające wyznaczoną osobę do uzyskania informacji na temat stanu i przebiegu Twojej sprawy. Zakres upoważnienia obejmuje tylko dostęp do informacji. Dlatego nie należy go utożsamiać z pełnomocnictwem. 

Urząd gminy/miasta

Lokalny urząd na terenie gminy/miasta w której/którym mieszkasz. W urzędzie możesz uzyskać potwierdzenie zameldowania, a także załatwić inne sprawy urzędowe.

Urząd Stanu Cywilnego

Urząd właściwy do wydania aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu. W urzędzie tym możesz również umiejscowić (zarejestrować) zagraniczne akty stanu cywilnego, zmienić imię, nazwisko, zawrzeć związek małżeński, uznać dziecko.

Ustawa o cudzoziemcach

Polski akt prawny zawierający przepisy, które określają warunki wjazdu i pobytu cudzoziemców na terytorium Polski oraz kryteria udzielania poszczególnych tytułów pobytowych.

Ważny dokument podróży/Paszport

Dokument, który uprawnia Cię do przekraczania granicy między państwami.

Ważny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo

Ważny paszport lub dowód osobisty.

Wiza

Dokument/tytuł pobytowy uprawniający wraz z ważnym paszportem do wjazdu i pobytu na terytorium państw strefy Schengen. Wiza wydawana jest przez konsula w kraju Twojego pochodzenia jako wiza krajowa lub wiza Schengen.

Wiza krajowa

Tytuł pobytowy uprawniający wraz z ważnym paszportem do wjazdu i pobytu na terytorium państwa, przez które została wydana np. jeśli wiza została wydana przez polskiego konsula uprawnia do pobytu w Polsce. Wiza ta może być wydana na okres 1 roku i oznaczona jest symbolem D.

Wiza Schengen

Tytuł pobytowy uprawniający wraz z ważnym paszportem do wjazdu i pobytu na terytorium państw strefy Schengen. Wiza ta oznaczona jest symbolem C.

Właściwość Wojewody/właściwy organ

W zależności od Twojego miejsca pobytu, Twój wniosek będzie rozpatrywany przez Wojewodę z danego regionu (województwa). Taka sama zasada rozpatrywania wniosków dotyczy większości instytucji, z którymi będziesz miał kontakt. Jeżeli Twój pracodawca składa wniosek o zezwolenie na pracę, decyzję w sprawie będzie wydawał Wojewoda z regionu, gdzie znajduje się siedziba firmy Twojego pracodawcy. Jeżeli starasz się o przeniesienie wewnątrz przedsiębiorstwa, wniosek będzie rozpatrywał Wojewoda z regionu, gdzie znajduje się siedziba jednostki przyjmującej w Polsce.

Wnioskodawca

Osoba, która podpisała wniosek, w przypadku małoletnich wnioskodawcą jest rodzic, przedstawiciel ustawowy.

Wojewoda

Terenowy organ administracji rządowej w województwie. Wojewoda jest organem wydającym decyzje o udzieleniu Ci zezwolenia na pobyt w Polsce.

Wpis zaproszenia do ewidencji zaproszeń

Inaczej wydanie zaproszenia tj. dokumentu, który potwierdza, że osoba zapraszająca np. obywatel polski przyjęła na siebie zobowiązanie do pokrycia kosztów związanych z planowanym pobytem zapraszanego cudzoziemca w Polsce, w tym kosztów zakwaterowania i wyżywienia oraz pokrycia kosztów Jego podróży powrotnej do państwa pochodzenia. Możliwość wywiązania się z tego zobowiązania weryfikowana jest podczas rozpatrywania wniosku o wpis zaproszenia do ewidencji zaproszeń.

Wstępny

Każdy przodek danej osoby, tj.: rodzic, dziadek, babcia, pradziadek, prababcia, itd.

Wstrzymanie rozpatrywania wniosku

Czas, w którym Twój wniosek o świadczenie pieniężne nie jest rozpatrywany z uwagi na oczekiwanie na wydzielenie środków w budżecie państwa, które pozwolą na wypłatę kolejnych świadczeń pieniężnych. Wstrzymanie rozpatrywania wniosku nie oznacza, że nie otrzymasz świadczenia.

Wszczęcie postępowania

Postępowanie w sprawie legalizacji pobytu wszczynane jest co do zasady w dniu złożenia przez Ciebie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt w Polsce. Jeśli Twój wniosek nie zawiera braków formalnych lub braki te zostaną przez Ciebie uzupełnione, otrzymasz informację o rozpoczęciu postępowania oraz o terminie rozpatrzenia Twojej sprawy.

Wystarczające środki finansowe dla studenta

Minimalna kwota środków, jakie musisz posiadać na pokrycie kosztów utrzymania przez cały okres pobytu w Polsce ze względu na studia, po odliczeniu kosztów podróży powrotnej do kraju pochodzenia oraz kosztów zamieszkania (dotyczy wniosków złożonych po 27.04.2019 r.). Jeśli przebywasz w Polsce sam, minimalna kwota wynosi 701 zł na każdy miesiąc pobytu + koszt podróży powrotnej do kraju pochodzenia i koszty zamieszkania na każdy miesiąc pobytu. Jeżeli przebywasz w Polsce wraz z członkami rodziny, którzy są na Twoim utrzymaniu, musisz posiadać środki w wysokości co najmniej po  528 zł na siebie i każdego członka rodziny na każdy miesiąc pobytu + środki finansowe na pokrycie kosztów podróży powrotnej dla siebie i członków rodziny oraz koszty zamieszkania na każdy miesiąc pobytu. Wysokość środków finansowych na pokrycie kosztów podróży powrotnej do państwa pochodzenia wynoszą:

 • 200 zł, jeżeli przybywasz z państwa sąsiadującego z Rzecząpospolitą Polską,
 • 500 zł, jeżeli przybywasz z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej niż sąsiadujące z Polską,
 • 2500 zł, jeżeli przybywasz z państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej.

Jeśli posiadasz bilet powrotny do kraju pochodzenia, nie musisz posiadać środków finansowych na pokrycie kosztów podróży powrotnej. Dokumentami, które mogą potwierdzić posiadanie środków na utrzymanie przez studenta są czeki podróżne, zaświadczenie z banku o limicie na karcie kredytowej, zaświadczenie z banku, którego siedziba mieści się w Polsce, o posiadanych środkach finansowych, potwierdzenie otrzymywanego stypendium lub zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków.

Wystarczające środki na utrzymanie i powrót do kraju (zaproszenie)

środki finansowe, które musisz zapewnić dla zapraszanego cudzoziemca. Obecnie wynoszą  min. 515 zł w odniesieniu do Ciebie i każdego członka rodziny pozostającego na Twoim utrzymaniu oraz na każdego zapraszanego cudzoziemca w tym okresie. W razie pokrywania powyższych kosztów wspólnie ze współmałżonkiem dołącz do wniosku pisemną zgodę współmałżonka na pokrywanie kosztów wraz z dokumentami potwierdzającymi środki finansowe współmałżonka.

Koszty podróży powrotnej zapraszanego cudzoziemca do kraju pochodzenia lub zamieszkania wynoszą:

 • 200 zł w przypadku podróży powrotnej do kraju sąsiadującego z RP,
 • 500 zł w przypadku podróży powrotnej do państwa europejskiego,
 • 2500zł w przypadku podróży do nieeuropejskiego państwa trzeciego.
Wystarczające środki na utrzymanie w Polsce/wystarczające środki finansowe

Minimalne środki finansowe. Ich wysokość może ulec zmianie – obecnie wynoszą 701 zł na miesiąc, jeżeli jesteś osobą samotnie gospodarującą lub 528 zł na każdą osobę w rodzinie we wspólnym gospodarstwie domowym. Pamiętaj, że oprócz środków na utrzymanie będziesz musiał wykazać także że posiadasz wystarczające środki na pokrycie kosztów powrotu do kraju Twojego pochodzenia lub zamieszkania.

Koszty podróży powrotnej cudzoziemca do kraju pochodzenia lub zamieszkania wynoszą:

 • 200 zł w przypadku podróży powrotnej do kraju sąsiadującego z RP,
 • 500 zł w przypadku podróży powrotnej do państwa europejskiego,
 • 2500zł w przypadku podróży do nieeuropejskiego państwa trzeciego.
Załącznik nr 1 do wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy

Dodatkowy formularz do wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, który musisz złożyć jeśli celem Twojego pobytu w Polsce jest wykonywanie pracy, wykonywanie pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji, prowadzenie działalności gospodarczej. Załącznik nr 1 do wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy wypełnia i podpisuje Twój pracodawca.

Zamiar osiedlenia się w Polsce na stałe

Możliwa do udokumentowania chęć zamieszkania w Polsce, prowadzenia życia; przeniesienia ośrodka swoich osobistych i majątkowych interesów; zamiar ten mogą potwierdzać m.in. takie dokumenty jak: umowa o pracę, umowa zlecenia, umowa najmu, zaświadczenie z uczelni o kontynuowaniu studiów, aktualny wypis z KRS, życiorys.

Zapewnione miejsce zamieszkania/zapewnione zakwaterowanie

Prawo do zamieszkania w określonym lokalu mieszkalnym, takim w którym znajduje się Twoje centrum życiowe, gdzie skoncentrowane są Twoje sprawy rodzinne, osobiste i majątkowe. W trakcie rozpatrywania Twojego wniosku będziemy wymagać dokumentu, który potwierdza posiadanie zapewnionego zamieszkania w Polsce.

Zaświadczenie

Dokument wydawany przez urząd, na potwierdzenie faktów lub stanu prawnego wynikającego z prowadzonej w tym urzędzie sprawy np. potwierdzenie złożenia wniosku, potwierdzenie legalnego pobytu osoby, która ubiega się o legalizację pobytu. Zaświadczenie wydawane jest na pisemny wniosek i jest bezpłatne, jeśli potwierdza okoliczności związane z trwającym postępowaniem.

Zaświadczenie o wpisaniu wniosku do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej

Jeżeli starasz się o wjazd do Polski w celu pracy sezonowej, Twój pracodawca składa wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową w powiatowym urzędzie pracy (PUP) właściwym ze względu swoją siedzibę lub miejsce zamieszkania (siedziba dotyczy osoby prawnej, np. przedsiębiorstwa, a miejsce zamieszkanie osoby fizycznej).

We wniosku pracodawca określa, m.in. proponowane wynagrodzenie, wymiar czasu pracy albo liczbę godzin pracy w tygodniu lub miesiącu, rodzaj umowy będącej podstawą wykonywania pracy oraz okres ważności zezwolenia. 

 Starosta weryfikuje wniosek i wpisuje go do ewidencji wniosków ws. pracy sezonowej lub odmawia wydania zezwolenia na pracę sezonową. Wpisanie do ewidencji następuje w terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia kompletnego wniosku, chyba że prowadzone jest postępowanie wyjaśniające – wówczas wpisanie następuje w terminie do 30 dni. Wpisując wniosek do ewidencji, starosta wydaje podmiotowi powierzającemu wykonywanie pracy cudzoziemcowi zaświadczenie o wpisie wniosku do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej.

Wtedy, Twój pracodawca  przekazuje Ci zaświadczenie o wpisie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej. Zaświadczenie to służy jako podstawa do wydania wizy w celu wykonywania pracy sezonowej lub w przypadku, gdy wjeżdżasz do Polski w ruchu bezwizowym, służy jako potwierdzenie celu wjazdu na terytorium RP.

Zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE

Dokument potwierdzający zarejestrowanie pobytu obywatela UE w Polsce, ważny bezterminowo.

Zaświadczenie z uczelni/szkoły

Dokument wydany przez uczelnię/szkołę, na której studiujesz/uczysz się, na określonym formularzu, podpisany przez upoważnioną osobę, potwierdzający że jesteś studentem, na jakim kierunku studiujesz, w jakim języku odbywa się kształcenie, jakie osiągasz wyniki itp.

Dokument ten jest wymagany w przypadku ubiegania się o pobyt ze względu na naukę/studia

Zatrudnianie obywateli Turcji

Obywatele Turcji mają szczególne uprawnienie do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  Zasady określone zostały w decyzji nr 1/80 Rady Stowarzyszenia Republiki Tureckiej i EWG z dnia 19 września 1980r. w sprawie rozwoju Stowarzyszenia, która to Rada została powołana na podstawie Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Turcją, podpisanego w Ankarze dnia 12 września 1963 r.  

Na tej podstawie, obywatel Turcji:

 • po 1 roku legalnego zatrudnienia ma prawo do odnowienia pozwolenia na pracę u tego samego pracodawcy, o ile jego stanowisko zostaje zachowane 
 • po 3 latach legalnego zatrudnienia ( z zastrzeżeniem pierwszeństwa ob. RP) pracy w tym samym zawodzie u dowolnego pracodawcy
 • po 4 latach może podjąć pracę bez zezwolenia

W zakresie dotyczącym członków rodzin obywateli Turcji:

 • członek rodziny obywatela Turcji, któremu wydano zezwolenie na dołączenie do niego w ramach łączenia rodzin, może podjąć pracę po 5 latach legalnego pobytu w Polsce
 • dzieci obywatela Turcji, które ukończyły szkolenie zawodowe w Polsce – mogą podjąć pracę po  3 latach legalnego zatrudnienia jednego z rodziców na terytorium Polski.
Zawieszenie postępowania

Wstrzymanie rozpatrywania Twojego wniosku np. w przypadku wyjazdu z Polski na kilka miesięcy możesz wnioskować o wstrzymanie procedury i kontynuowanie jej po Twoim powrocie do Polski. Złóż wtedy wniosek o zawieszenie. Zawieszenie postępowania ma formę postanowienia, na które przysługuje zażalenie. Pamiętaj, aby pozostać legalnie w Polsce w czasie zawieszenia postępowania musisz mieć ważną inną podstawę pobytu (wizę lub ruch bezwizowy), inaczej Twój pobyt będzie nielegalny. Jeżeli chcesz kontynuować postępowanie, możesz podjąć postępowanie. Aby to zrobić – złóż wniosek o podjęcie postępowania.

Zawód regulowany

Zawód, do którego wykonywania na terenie Polski wymagane są określone prawem dokumenty, np.: kierowca samochodu ciężarowego, nauczyciel, lekarz.

Zażalenie

Wyrażenie sprzeciwu wobec postanowienia np. o zwrocie Twojego wniosku lub o zawieszeniu postępowania. Na złożenie zażalenia masz 7 dni od momentu odebrania postanowienia, z którego treścią się nie zgadzasz. Zażalenie składasz na piśmie, wymagany jest Twój podpis. Wniesienie zażalenia w terminie wstrzymuje wykonanie postanowienia.

Zezwolenie

Pozytywne rozstrzygnięcie kończące rozpatrywanie Twojego wniosku w sprawie legalizacji pobytu/zezwolenia na pracę wydawane w formie decyzji.

Zezwolenie na pobyt czasowy

Tytuł pobytowy uprawniający do pobytu w Polsce, udzielany na okres od 3 miesięcy do 3 lat. Warunki udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy różnią się w zależności od celu pobytu w Polsce np. zezwolenie na pobyt czasowy i pracę, zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na studia itp. Zezwolenie wydawane jest w formie decyzji przez wojewodę właściwego dla Twojego miejsca pobytu w Polsce.

Zezwolenie na pobyt czasowy dla członków rodzin

Zezwolenie na pobyt czasowy, które udzielane jest gdy Twoim celem pobytu w Polsce jest zamieszkanie ze współmałżonkiem lub małoletnim. Twój współmałżonek lub dziecko muszą posiadać obywatelstwo polskie lub być cudzoziemcami. Jest kilka rodzajów zezwoleń udzielanych członkom rodzin.

Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę

Zezwolenie na pobyt czasowy, które udzielane jest gdy Twoim celem pobytu w Polsce jest wykonywanie pracy. Zezwolenie to uprawnia do pobytu w Polsce i do wykonywania pracy na rzecz pracodawcy oraz warunkach określonych w decyzji. Więcej informacji znajdziesz tutaj.

Zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa i w celu korzystania z mobilności długoterminowej

Zezwolenie na pobyt czasowy, które udzielane jest gdy celem pobytu cudzoziemca w Polsce jest wykonywanie pracy charakterze pracownika kadry kierowniczej, specjalisty w oddziale lub przedstawicielstwie pracodawcy macierzystego, którego siedziba znajduje się poza granicami Unii Europejskiej. Wniosek o udzielenie tego rodzaju zezwolenia składa jednostka przyjmująca, w której cudzoziemiec będzie wykonywał pracę na terytorium Polski.

Zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji

Niebieska karta UE, zezwolenie na pobyt czasowy, które udzielane jest gdy celem Twojego pobytu w Polsce jest wykonywanie pracy w zawodzie wymagającym posiadania wyższych kwalifikacji zawodowych np. posiadania wyższego wykształcenia. Zezwolenie to uprawnia do pobytu w Polsce i do wykonywania pracy na rzecz pracodawcy oraz warunkach określonych w decyzji. Więcej informacji znajdziesz tutaj.

Zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na okoliczności wymagające krótkotrwałego pobytu cudzoziemca na terytorium RP

Zezwolenie na pobyt czasowy, które udzielane jest, gdy z powodu obowiązku stawienia się w sądzie lub wyjątkowej sytuacji osobistej np. leczenia służącemu ratowaniu życia musisz przebywać w Polsce. Zezwolenie to udzielane jest na okres do 6 miesięcy.

Zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na pracę sezonową

Zezwolenie na pobyt czasowy, które udzielane jest gdy Twoim celem pobytu w Polsce jest wykonywanie pracy sezonowej. Branże, które mają charakter sezonowy określone są przepisami. Zezwolenie to udzielane jest na okres ważności zezwolenia na pracę sezonową wydanego przez starostę i uprawnia do pobytu w Polsce w okresie ważności.

Zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na studia

Zezwolenie na pobyt czasowy, które udzielane jest gdy Twoim celem pobytu w Polsce jest podjęcie lub kontynuacja studiów stacjonarnych.

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE

Zezwolenie na pobyt w Polsce udzielane na czas nieokreślony. Warunkiem ubiegania się o ten rodzaj zezwolenia jest legalny pobyt w Polsce przez okres co najmniej 5 lat.

Zezwolenie na pracę

Dokument, który uprawnia do wykonywania legalnej pracy w Polsce pod warunkiem, że cudzoziemiec ma legalny pobytu np. ważną wizę, zezwolenie na pobyt czasowy. Zezwolenie na pracę wydawane jest na wniosek pracodawcy.

Zezwolenie na pracę sezonową

Zezwolenie na pracę wykonywaną na rzecz pracodawcy, który prowadzi działalność w branży o charakterze sezonowym, określonym przepisami. Wykaz działalności uznawanych za pracę sezonową określa rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w których wydawane są zezwolenia na pracę dla cudzoziemca. Wykaz ten możesz znaleźć tutaj [link]  Zezwolenie to wydaje starosta na okres do 9 miesięcy w danym roku kalendarzowym.

Zezwolenie na pracę typ C

Zezwolenie wydawane jest wtedy, gdy wykonujesz pracę u pracodawcy zagranicznego i jesteś delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres przekraczający 30 dni w roku kalendarzowym do oddziału lub zakładu podmiotu zagranicznego albo podmiotu powiązanego z pracodawcą zagranicznym. Wydaje je wojewoda właściwy ze względu na siedzibę podmiotu, do którego jesteś delegowany. Więcej informacji znajdziesz tutaj.

Zgoda na pobyt ze względów humanitarnych

Rodzaj zgody na pobyt przyznawany cudzoziemcom, których z ważnych powodów nie można zobowiązać do powrotu do kraju ojczystego np. zobowiązanie do powrotu naruszałoby prawo do życia rodzinnego. Zgoda na pobyt ze względów humanitarnych przyznawana jest przez Straż Graniczną.

Zmiana decyzji

Zmiana określonych w decyzji o udzieleniu jednolitego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę warunków może dotyczyć:

 • stanowiska pracy,
 • wysokości wynagrodzenia,
 • wymiaru czasu pracy,
 • rodzaju umowy, na podstawie której praca jest wykonywana lub
 • pracodawcy użytkownika.

Z wnioskiem o zmianę decyzji może wystąpić tylko cudzoziemiec. Podanie o zmianę do decyzję nie wymaga uiszczenia opłaty skarbowej.

Zobowiązanie do powrotu

W określonych przepisami sytuacjach np. jeśli przebywasz w Polsce nielegalnie tj. bez ważnego paszportu lub wizy, lub gdy przekroczyłeś dopuszczalny okres pobytu w ramach ruchu bezwizowego Straż Graniczna zobowiąże Cię do opuszczenia terytorium Polski. Zobowiązanie to ma formę decyzji, od której możesz się odwołać. Po otrzymaniu decyzji o zobowiązaniu do wyjazdu z Polski nie będziesz mógł ponownie przyjechać przez określony w decyzji okres.

Zstępny

Bezpośredni potomek: dziecko, wnuk, prawnuk, praprawnuk, itd.

Związki z polskością

Wszelkie przejawy istnienia więzi z narodem polskim, takie jak: znajomość i pielęgnowanie polskiej mowy, polskich zwyczajów, tradycji, kultury.

Zwrot wniosku

Jeśli nie udokumentujesz, że zapłaciłeś opłatę skarbową za złożenie wniosku, Twój wniosek nie będzie rozpatrywany, wydamy postanowienie o jego zwrocie, sprawa będzie zakończona. Możesz złożyć zażalenie, jeżeli nie zgadzasz się z postanowieniem.

Scroll to Top
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status