plakat informacyjny zawierający treść

Specjalne zezwolenie na pobyt czasowy dla obywateli Białorusi

W ustawie o cudzoziemcach został dodany nowy typ zezwolenia na pobyt czasowy, o który będą mogli ubiegać się tylko obywatele Białorusi pod warunkiem, że przebywają na terytorium Polski na podstawie  wizy krajowej (typ D) wydanej w celu przyjazdu ze względów humanitarnych, z uwagi na interes państwa lub zobowiązania międzynarodowe (art. 60 ust. 1 pkt 23 ustawy o cudzoziemcach, oznaczenie na wizie „21”).

Ważne: Obywatele Białorusi posiadający ww. wizę, której okres pobytu zakończyłby się w czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii (jest to zatem okres od 14 marca 2020), również mogą ubiegać się o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 186 ust. 1 pkt 9 ustawy o cudzoziemcach.

Co więcej ww. zezwolenie na pobyt czasowy będzie udzielane jednorazowo, na okres 3 lat.

Warunki jakie muszą spełnić cudzoziemcy, aby uzyskać decyzję na pobyt czasowy z art. 186 ust. 1 pkt 9:

  1. Obowiązek przebywania na terytorium Polski na podstawie wizy krajowej wydanej w celu przyjazdu ze względów humanitarnych, z uwagi na interes państwa lub zobowiązania międzynarodowe (art. 60 ust. 1 pkt 23 ustawy o cudzoziemcach);
  2. Posiadanie obywatelstwa Białoruskiego;

Wydanie takiego zezwolenia na pobyt czasowy oraz wydruk karty pobytu są zwolnione z wszelkich opłat.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status