Stażysta

Kogo dotyczy wniosek?

Cudzoziemca, którego celem pobytu w Polsce jest udział w stażu w jednostce organizującej staż zatwierdzonej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych (listę zatwierdzonych organizatorów stażu znajdziesz tutaj) o ile okoliczności te uzasadniają pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres dłuższy niż 3 miesiące.

Zezwolenie na pobyt czasowy udzielane jest na okres niezbędny do realizacji celu pobytu cudzoziemca na terytorium RP (tj. do realizacji umowy, na podstawie której cudzoziemiec będzie odbywał staż), nie dłużej jednak, niż 6 miesięcy. Kolejnego zezwolenia, można udzielić jednorazowo na okres niezbędny do zakończenia realizacji umowy dotyczącej odbywania stażu, nie dłuższy niż 6 miesięcy.

Ważne! Staż w którym cudzoziemiec chce uczestniczyć musi być adekwatny do dziedziny i poziomu ukończonych lub odbywanych studiów.

Gdzie i kiedy mogę złożyć wniosek?

W celu umówienia terminu wizyty na złożenie wniosku kliknij tutaj.

Niezbędne dokumenty

1.Wypełniony zgodnie z pouczeniem wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy oraz kopia wypełnionego wniosku.

Na dole strony w sekcji „Materiały do pobrania”  możesz pobrać komplet dokumentów: WNIOSEK + ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU (jeśli wymagany) + OŚWIADCZENIA

2. Cztery fotografie spełniające następujące wymagania:

 • nieuszkodzone, kolorowe, o dobrej ostrości;
 • wymiary 35 mm x 45 mm;
 • wykonane nie wcześniej niż w ciągu 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;
 • przedstawiające wizerunek twarzy cudzoziemca od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, na jednolitym jasnym tle, w pozycji frontalnej, patrzącego na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, a także odwzorowujące naturalny kolor jego skóry;
 • przedstawiające wyraźnie oczy cudzoziemca, a zwłaszcza źrenice, linia oczu cudzoziemca jest równoległa do górnej krawędzi fotografii;

Uwaga: Cudzoziemiec noszący nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może dołączyć do wniosku fotografię przedstawiającą go w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku dołącza się oświadczenie cudzoziemca o przynależności do wspólnoty wyznaniowej;

3. Kserokopia zapisanych stron ważnego dokumentu podróży (oryginał do wglądu), w szczególnie uzasadnionym przypadku, gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania, może przedstawić inny dokument potwierdzający tożsamość.

Ważne: przy składaniu wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy cudzoziemiec powinien złożyć odciski linii papilarnych w celu wydania karty pobytu. Jest to warunek konieczny do prawidłowego przyjęcia wniosku i wszczęcia postępowania. Powyższy obowiązek nie dotyczy cudzoziemców którzy nie ukończyli 6 roku życia lub od których pobranie odcisków linii papilarnych jest fizycznie niemożliwe.

Uwaga: Brak, któregokolwiek z ww. dokumentów spowoduje wezwanie cudzoziemca do jego uzupełnienia w terminie nie krótszym niż 7 dni od doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Pamiętaj! Aby postępowanie zostało rozpoczęte musisz także dołączyć do akt sprawy potwierdzenia uiszczenia opłaty skarbowej. Więcej informacji znajdziesz poniżej w sekcji “Opłaty”.

Typowe dokumenty potrzebne do rozpatrzenia wniosku

 1. Umowa, na podstawie której cudzoziemiec ma wykonywać staż, zawarta z jednostką organizacyjną, na rzecz której cudzoziemiec ma wykonywać te świadczenia, która określa:
 • opis programu stażu, zawierający informacje o jego celu edukacyjnym lub składnikach edukacyjnych, szkoleniu teoretycznym i praktycznym, stanowisku, na którym będzie odbywać się staż, języku, w którym będzie odbywał się staż, poziomie biegłości językowej niezbędnej do odbywania stażu, zakresie i rodzaju wykonywanych zadań, zakresie wiedzy, umiejętności praktycznych i doświadczenia zawodowego, przewidzianych do nabycia,
 • czas trwania stażu,
 • warunki odbywania i nadzorowania stażu, w tym określenie miejsca wykonywania stażu oraz wyznaczenie opiekuna stażysty,
 • godziny odbywania stażu,
 • prawa i obowiązki stron dotyczące: pokrywania kosztów odbywania stażu, niezbędnych badań lekarskich, ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, dni wolnych, warunków rozwiązania umowy,
 • sposób potwierdzenia zdobytej wiedzy, umiejętności praktycznych i doświadczenia zawodowego.

2. Dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych w ciągu 2 lat bezpośrednio poprzedzających złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia lub dokument potwierdzający odbywanie poza granicami Unii Europejskiej studiów wyższych;

3. Dokument potwierdzający ukończenie kursu języka polskiego lub innego języka, w którym odbywa się staż, lub dokument potwierdzający odbywanie takiego kursu, na poziomie biegłości językowej niezbędnym do odbywania stażu, np.:

 • dyplom ukończenia kursu językowego,
 • certyfikat językowy
 1. Dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, np.:
 • jeśli osoba jest zgłoszona do ZUS przez pracującego członka rodziny: ZUS ZCNA;
 • jeśli osoba nie jest zgłoszona do ZUS: polisa potwierdzająca prywatne ubezpieczenie zdrowotne obejmujące koszty hospitalizacji na terytorium Polski (zagraniczną polisę należy dostarczyć wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski).
 1. Dokument potwierdzający posiadanie zapewnionego miejsca zamieszkania, np.:
 • potwierdzenie zameldowania;
 • akt własności lokalu mieszkalnego;
 • umowa najmu lokalu mieszkalnego;
 • inna umowa umożliwiająca władanie lokalem mieszkalnym;
 • oświadczenie osoby uprawnionej do władania lokalem mieszkalnym o zapewnieniu cudzoziemcowi miejsca zamieszkania + dokument potwierdzający prawo własności do lokalu.

Dla możliwie szybkiej realizacji sprawy dokument powinien potwierdzać fakt posiadania miejsca zamieszkania przez co najmniej 6 miesięcy licząc od daty złożenia dokumentu.

Uwaga: Do wniosku należy dodatkowo dołączyć wypełnione przez cudzoziemca starającego się o pobyt czasowy oświadczenie o kosztach zamieszkania.

 1. Dokument poświadczający posiadanie wystarczających środków finansowych – to aktualne (nie starsze niż miesiąc na dzień składania) zaświadczenie o wysokości środków finansowych, np.
 • rachunek bankowy,
 • dokument potwierdzający przyznanie stypendium wraz ze wskazaniem okresu oraz wysokości świadczenia,
 • zaświadczenie o wysokości limitu na karcie kredytowej wydane przez bank, który wystawił kartę kredytową,
 • czek podróżny.

Pamiętaj! Nie akceptujemy historii transakcji (przelewów) na koncie bankowym jako potwierdzenia posiadania stałego źródła dochodów!

Ważne! Sposób obliczania wymaganych środków finansowych dla wolontariuszy/stażystów

 1. Pisemne oświadczenie organizatora stażu, w którym zobowiązuje się do poniesienia kosztów związanych z wydaniem i wykonaniem decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu, jeżeli decyzja o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu została wydana i wykonana przed upływem 6 miesięcy od dnia wygaśnięcia umowy dotyczącej odbywania stażu, a podstawą wydania tej decyzji był pobyt cudzoziemca na terytorium Polski bez ważnej wizy, jeżeli była wymagana, lub innego ważnego dokumentu uprawniającego go do wjazdu na to terytorium i pobytu na nim.

Uwaga: W przypadku potrzeby wyjaśnienia lub doprecyzowania posiadanych przez organ dowodów w sprawie w trakcie postępowania cudzoziemiec może być wzywany do dostarczenia innych dokumentów lub do składania zeznań potwierdzających okoliczności, o których mowa we wniosku.

Opłaty

 1. Opłata skarbowa od wydania zezwolenia (płatna z chwilą złożenia wniosku) wynosi 340 zł.

Opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia można dokonać w Centrum Administracyjnym Urzędu Miasta Krakowa przy al. Powstania Warszawskiego 10 na parterze lub na pierwszym piętrze (wejście od ul. Kordylewskiego) oraz przez Internet, w banku lub urzędzie pocztowym na rachunek:

Wydział Podatków i Opłat UMK
PKO Bank Polski S.A.
49 1020 2892 2276 3005 0000 0000

W przypadku opłat za pośrednictwem Internetu należy podać:

 • nr rachunku PKO Bank Polski S.A. 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000
 • czego dotyczy opłata ,
 • w którym urzędzie/wydziale ma być załatwiana sprawa (tj. Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Spraw Cudzoziemców).

Jeżeli po uprzednim wezwaniu do uzupełnienia opłaty ta nie zostanie uiszczona wniosek zostaje zwrócony (art. 261 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego).

 1. Opłata za wydanie karty pobytu wynosi 100 zł. Opłatę można uiścić przez Internet albo w banku lub urzędzie pocztowym na rachunek:

Małopolski Urząd Wojewódzki
NBP Oddział Okręgowy w Krakowie
08 1010 1270 0051 2222 3100 0000

Ważne! Dołączenie w dniu składania wniosku potwierdzenia opłaty za kartę pobytu usprawni proces odbioru karty.

Dodatkowe materiały

Materiały do pobrania

Scroll to Top
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status