Studia stacjonarne

Kogo dotyczy wniosek?

Cudzoziemców, których celem pobytu w Polsce jest podjęcie lub kontynuacja studiów stacjonarnych w jednostce prowadzącej studia zatwierdzonej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jeżeli okoliczności te uzasadniają pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres dłuższy niż 3 miesiące.

Pierwszego zezwolenia na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach cudzoziemcowi, który podejmuje studia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na pierwszym roku, udziela się na okres 15 miesięcy, a w przypadku gdy studia są objęte programem unijnym lub programem wielostronnym obejmującym środki w zakresie mobilności lub porozumieniem między przynajmniej dwiema instytucjami szkolnictwa wyższego przewidującym mobilność wewnątrz unijną, pierwszego zezwolenia, udziela się na okres 2 lat.

Jeśli studia uzasadniają pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres krótszy niż 1 rok, pierwszego zezwolenia udziela się na czas trwania roku akademickiego lub studiów, przedłużony o 3 miesiące.

Kolejne zezwolenie na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach udzielane jest na okres studiów, przedłużony o 3 miesiące, nie dłuższy jednak niż 3 lata.

Gdzie i kiedy mogę złożyć wniosek?

W celu umówienia terminu wizyty na złożenie wniosku kliknij tutaj.

Niezbędne dokumenty

1. Wypełniony zgodnie z pouczeniem wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy oraz kopia wypełnionego wniosku.

Na dole strony w sekcji „Materiały do pobrania”  możesz pobrać komplet dokumentów: WNIOSEK + ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU (jeśli wymagany) + OŚWIADCZENIA

2. Cztery fotografie spełniające następujące wymagania:

 • nieuszkodzone, kolorowe, o dobrej ostrości;
 • wymiary 35 mm x 45 mm;
 • wykonane nie wcześniej niż w ciągu 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;
 • przedstawiające wizerunek twarzy cudzoziemca od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, na jednolitym jasnym tle, w pozycji frontalnej, patrzącego na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, a także odwzorowujące naturalny kolor jego skóry;
 • przedstawiające wyraźnie oczy cudzoziemca, a zwłaszcza źrenice, linia oczu cudzoziemca jest równoległa do górnej krawędzi fotografii;

Uwaga: Cudzoziemiec noszący nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może dołączyć do wniosku fotografię przedstawiającą go w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku dołącza się oświadczenie cudzoziemca o przynależności do wspólnoty wyznaniowej;

3. Kserokopia zapisanych stron ważnego dokumentu podróży (oryginał do wglądu), w szczególnie uzasadnionym przypadku, gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania, może przedstawić inny dokument potwierdzający tożsamość.

Ważne: przy składaniu wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy cudzoziemiec powinien złożyć odciski linii papilarnych w celu wydania karty pobytu. Jest to warunek konieczny do prawidłowego przyjęcia wniosku i wszczęcia postępowania. Powyższy obowiązek nie dotyczy cudzoziemców którzy nie ukończyli 6 roku życia lub od których pobranie odcisków linii papilarnych jest fizycznie niemożliwe.

Uwaga: Brak, któregokolwiek z ww. dokumentów spowoduje wezwanie cudzoziemca do jego uzupełnienia w terminie nie krótszym niż 7 dni od doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Pamiętaj! Aby postępowanie zostało rozpoczęte musisz także dołączyć do akt sprawy potwierdzenia uiszczenia opłaty skarbowej. Więcej informacji znajdziesz poniżej w sekcji “Opłaty”.

Typowe dokumenty potrzebne do rozpatrzenia wniosku

 1. zaświadczenie z uczelni, tj. aktualne (nie starsze niż miesiąc na dzień złożenia) zaświadczenie o przyjęciu na studia lub o kontynuacji studiów. Zaświadczenie powinno zawierać między innymi: datę rozpoczęcia i zakończenia nauki, tryb studiów.

Uwaga! W związku ze zmianami w ustawie obecnie obowiązuje nowy wzór zaświadczenia.

 1. dowód uiszczenia opłaty za studia – jeśli studia są płatne, należy załączyć dowód dokonania opłaty za naukę lub potwierdzenie z uczelni o niezaleganiu z płatnościami.
 1. dokumenty potwierdzającej posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
 • polisa potwierdzająca prywatne ubezpieczenie zdrowotne obejmujące koszty hospitalizacji na terytorium Polski (zagraniczną polisę należy dostarczyć wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski), lub
 • umowa zawarta z NFZ oraz potwierdzenie opłacenia składki ZUS za ostatni miesiąc.

Dokumenty powinny potwierdzać fakt posiadania ubezpieczenia  co najmniej przez okres 6 miesięcy następujących po dacie złożenia, w przypadku zgłoszenia do ZUS – aktualny dokument

 1. dokument poświadczający posiadanie wystarczających środków finansowych – to aktualne (nie starsze niż miesiąc na dzień składania) zaświadczenie o wysokości środków finansowych, np.:
 • rachunek bankowy lub zaświadczenie o posiadanych środkach z banku, którego siedziba mieści się w Polsce,
 • dokument potwierdzający przyznanie stypendium wraz ze wskazaniem okresu oraz wysokości świadczenia,
 • zaświadczenie o wysokości limitu na karcie kredytowej wydane przez bank, który wystawił kartę kredytową,
 • czek podróżny.

Pamiętaj! Nie akceptujemy historii transakcji (przelewów) na koncie bankowym jako potwierdzenia posiadania stałego źródła dochodów!

Uwaga: Do wniosku należy dodatkowo dołączyć wypełnione przez cudzoziemca starającego się o pobyt czasowy oświadczenie o kosztach zamieszkania.

Ważne! Sposób obliczania wymaganych środków finansowych w przypadku studentów studiów stacjonarnych

Uwaga: W przypadku potrzeby wyjaśnienia lub doprecyzowania posiadanych przez organ dowodów w sprawie w trakcie postępowania cudzoziemiec może być wzywany do dostarczenia innych dokumentów lub do składania zeznań potwierdzających okoliczności, o których mowa we wniosku.

Opłaty

 1. Opłata skarbowa od wydania zezwolenia (płatna z chwilą złożenia wniosku) wynosi 340 zł.

Opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia można dokonać w Centrum Administracyjnym Urzędu Miasta Krakowa przy al. Powstania Warszawskiego 10 na parterze lub na pierwszym piętrze (wejście od ul. Kordylewskiego) oraz przez Internet, w banku lub urzędzie pocztowym na rachunek:

Wydział Podatków i Opłat UMK
PKO Bank Polski S.A.
49 1020 2892 2276 3005 0000 0000

W przypadku opłat za pośrednictwem Internetu należy podać:

 • nr rachunku PKO Bank Polski S.A. 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000
 • czego dotyczy opłata (w tytule wpisz pobyt czasowy oraz imię i nazwisko cudzoziemca, którego dotyczy wniosek),
 • w którym urzędzie/wydziale ma być załatwiana sprawa (tj. Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Spraw Cudzoziemców).

Jeżeli po uprzednim wezwaniu do uzupełnienia opłaty ta nie zostanie uiszczona wniosek zostaje zwrócony (art. 261 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego).

 1. Opłata za wydanie karty pobytu wynosi 50 zł.
  Opłatę można uiścić:
 • przez Internet albo w banku lub urzędzie pocztowym na rachunek:

Małopolski Urząd Wojewódzki
NBP Oddział Okręgowy w Krakowie
08 1010 1270 0051 2222 3100 0000

Ważne! Dołączenie w dniu składania wniosku potwierdzenia opłaty za kartę pobytu usprawni proces odbioru karty.

Dodatkowe materiały

Materiały do pobrania

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status