Świadczenia pieniężne dla posiadaczy Karty Polaka (FAQ)

1.      Otrzymałem świadczenie pieniężne dla posiadaczy Karty Polaka. Dlaczego tylko na 3 miesiące, a o kolejnych 6 miesiącach nie ma mowy w decyzji. Proszę o wyjaśnienie.

Środki na wypłatę świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka mogą być wypłacane w danym roku kalendarzowym. Oznacza to, że decyzja o przyznaniu świadczenia pieniężnego dla posiadacza Karty Polaka wydana w roku 2019r. może dotyczyć tylko miesięcy pozostałych do końca 2019r. (np. decyzja wydana w sierpniu mogła obejmować 5 miesięcy  – od sierpnia do grudnia, decyzja wydana w październiku mogła obejmować 3 miesiące – od października do grudnia). W celu uzyskania pozostałej kwoty świadczenia powinieneś złożyć kolejny wniosek o przyznanie świadczenia. Wniosek możemy rozpatrzyć w kolejnym roku kalendarzowym (Jeśli otrzymałeś świadczenie w 2019 r., kolejny wniosek możemy rozpatrzyć dopiero w 2020r.).

2.      Na jaki okres przyznawane jest świadczenie pieniężne?

Świadczenie pieniężne może być przyznane na wniosek cudzoziemca na okres do 9 miesięcy. Środki na świadczenia mogą być wypłacone tylko w danym roku kalendarzowym.  Oznacza to, że decyzja o przyznaniu świadczenia wydana w sierpniu może obejmować 5 miesięcy – od sierpnia do grudnia. O przyznanie świadczenia na pozostałe 4 miesiące możesz wystąpić składając kolejny wniosek, który rozpatrzymy w kolejnym roku kalendarzowym.

3.      Czy członkowie mojej rodziny muszą przebywać razem ze mną na terytorium Polski, aby otrzymać świadczenie pieniężne?

Tak. Świadczenie pieniężne przyznawane jest wnioskodawcy oraz członkom jego rodziny, którzy przebywają razem z nim w Polsce. Członkowie rodziny wnioskodawcy, którzy nie przebywają razem z nim w Polsce nie mogą być objęci świadczeniem pieniężnym.

4.      Jaka jest wysokość świadczeń pieniężnych?

Świadczenia pieniężne ustalane będą w kwocie stanowiącej:

  • w okresie pierwszych 3 miesięcy – równowartość 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w roku złożenia wniosku – na wnioskodawcę i jego małżonka oraz równowartość 50% tej kwoty na każde małoletnie dziecko pozostające pod władzą rodzicielską wnioskodawcy lub jego małżonka,
  • w okresie od 4 do 9 miesiąca – odpowiednio 60% wyżej wymienionych kwot.

W 2020 r. minimalne wynagrodzenie wynosi 2600 złotych.

5.      Od jakiej daty będzie mi przyznane świadczenie pieniężne? Kiedy otrzymam pieniądze?

Świadczenie pieniężne przyznawane jest z datą wydania decyzji o przyznaniu świadczenia pieniężnego. W decyzji określona jest wysokość świadczenia tj. przyznana kwota, liczba miesięcy, na które przyznano świadczenie, członkowie rodziny objęci świadczeniem oraz starosta właściwy do wypłaty świadczenia. Nie oznacza to jednak wypłaty pieniędzy następnego dnia. Jeżeli w terminie 14 dni od odbioru decyzji nie złożysz odwołania od decyzji, stanie się ona ostateczna i zostanie przekazana staroście wskazanemu w decyzji. Następnie starosta wystąpi do wojewody z wnioskiem o przyznanie dotacji na wypłatę dla Ciebie środków finansowych. Po otrzymaniu decyzji powinieneś skontaktować się ze starostą wskazanym w decyzji i określić sposób wypłaty świadczenia tj. gotówką w kasie starosty czy przelewem na konto.

6.      Otrzymałem decyzję o przyznaniu świadczenia pieniężnego, moja żona i dzieci przyjadą do Polski za miesiąc, czy im również będzie przysługiwało świadczenie pieniężne?

Nie możesz złożyć ponownie wniosku o przyznanie świadczenia obejmując nim przybyłych członków rodziny. Świadczenie może im przysługiwać, jeżeli żona posiada Kartę Polaka i samodzielnie złoży wniosek o pobyt stały a następnie wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego i obejmie wnioskiem przyjeżdżające z Nią do Polski dzieci.

7.      Jakie dokumenty stanowią potwierdzenie zamieszkiwania członków rodziny na terytorium Polski razem ze mną?

Dokumentami, które potwierdzają zamieszkanie członków rodziny mogą być np.: potwierdzenie zameldowania na pobyt czasowy, umowa najmu lokalu, umowa użyczenia lokalu, akt notarialny zakupu nieruchomości, umowa o pracę lub zaświadczenie o zatrudnieniu, ubezpieczenie z tytułu wykonywanej pracy, dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej, zaświadczenie o kontynuowaniu nauki, dyplomy i świadectwa ukończenia szkoły na terytorium Polski, potwierdzenie posiadania rachunku bankowego w Polsce, dokument potwierdzający sprzedaż nieruchomości w kraju pochodzenia (domu, mieszkania), potwierdzenie uczęszczania dzieci do szkoły / żłobka oraz inne.

8.      Czy wnioskodawcą w sprawie przyznania świadczenia pieniężnego może być małoletni cudzoziemiec?

Tak. Małoletni, który posiada ważną Kartę Polaka może złożyć wniosek o pobyt stały w związku z zamiarem osiedlenia się na stałe w Polsce, a następnie złożyć wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego. Wnioskiem tym nie mogą być objęci rodzice i rodzeństwo zamieszkujące z małoletnim w Polsce.  Ponieważ osoby małoletnie nie posiadają zdolności do czynności prawnych, ważne jest by wniosek o pobyt stały i o przyznanie świadczenia pieniężnego został podpisany przez przedstawiciela ustawowego małoletniego (matkę, ojca lub opiekuna prawnego).

 

Scroll to Top
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status