Uzyskanie lub przedłużenie zezwolenia na pracę typ A

Kogo dotyczy wniosek?

Wniosek o wydanie lub przedłużenie zezwolenia na pracę typ A dotyczy cudzoziemca wykonującego pracę na terytorium Polski na podstawie umowy z podmiotem, którego siedziba lub miejsce zamieszkania, albo oddział, zakład lub inna forma zorganizowanej działalności znajduje się na terytorium Polski.

Pamiętaj! W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą na wpis do CEIDG pracodawcą jest przedsiębiorca – czyli osoba fizyczna, a nie przedsiębiorstwo.

Gdzie i kiedy mogę złożyć wniosek?

Pracodawco, wnioski dotyczące zezwoleń na pracę wraz z wymaganymi załącznikami możesz złożyć za pośrednictwem poczty lub elektronicznie poprzez portal www.praca.gov.pl

Uwaga – w postępowaniu o wydanie zezwolenia na pracę konieczne jest załączenie kopii informacji starosty. Pracodawca zobowiązany jest wpisać do wniosku o wydanie zezwolenia identyfikator informacji w pkt 3.1.1 wniosku (numer stanowiska, kod jednostki, numer ewidencyjny) pozwalający na jej zweryfikowanie. W przypadku składania wniosku elektronicznie, skan informacji starosty należy  dołączyć do załączników.

Decyzja zostanie wysłana do Ciebie pocztą lub w przypadku złożenia wniosku przez portal www.praca.gov.pl – elektronicznie.

Niezbędne dokumenty

 1. Wypełniony formularz wniosku o wydanie zezwolenia na pracę
 • poprawnie wypełnione wszystkie rubryki lub wpis „nie dotyczy”;
 • podpisany przez osobę uprawnioną (osoba wyszczególniona w KRS/CEIDG lub legitymująca się stosownym pełnomocnictwem);
 1. Oświadczenie dot. karalności czytelnie podpisane przez pracodawcę sporządzone nie wcześniej niż 30 dni przed złożeniem wniosku:
 • „oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi dotyczące okoliczności, o których mowa w art. 88j ust. 1 pkt 3-7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy”

Pamiętaj! Oświadczenie dot. karalności musi zostać podpisane przez pracodawcę. Niedopuszczalne jest podpisane go przez pełnomocnika.

 1. Kopia stron ważnego dokumentu podróży z danymi osobowymi cudzoziemca, którego dotyczy wniosek;
 2. Potwierdzenie dokonania opłaty 100 zł za każdy złożony wniosek wraz z wyszczególnionymi danymi osobowymi cudzoziemca, którego wniosek dotyczy;
 3. Aktualny wypis z KRS/CEIDG/certyfikat Agencji Zatrudnienia – w zależności od posiadanego dokumentu;
 4. Oświadczenie o miejscu zamieszkania pracodawcy – w przypadku podmiotów działających na podstawie wpisu do CEIDG;
 5. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań kwalifikacyjnych i innych warunków w przypadku zamiaru powierzenia cudzoziemcowi wykonywania pracy w zawodzie regulowanym;
 6. KOPIA INFORMACJI STAROSTY lub dokument potwierdzający zwolnienie z informacji starosty – Informacja starosty jest dokumentem informującym o możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy na lokalnym rynku pracy. Dokument ten jest wydawany na wniosek pracodawcy w powiatowym urzędzie pracy. Informacja Starosty powinna być nie starsza niż 6 miesięcy na dzień złożenia wniosku o zezwolenie na pracę.

Ważne! W informacji starosty pracodawca często określa wymagania, które jego pracownik musi spełnić, aby móc wykonywać pracę na określonym stanowisku w jego firmie (np. znajomość języka angielskiego na poziomie B2 lub 5 lat doświadczenia w zawodzie itp.). Dla składającego wniosek oznacza to, że jeśli takie wymagania zostały zawarte w informacji starosty należy dostarczyć dokument, który potwierdza spełnienie tychże wymagań, np.:

 • kopie dyplomów, świadectw ukończenia szkół, szkoleń, kursów, certyfikaty;
 • świadectwa pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu potwierdzające staż pracy itp.;

Pamiętaj! Dokumenty sporządzone w języku obcym, z wyjątkiem dokumentów podróży, służące za dowód w postępowaniu, składa się wraz z ich tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego, wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości.

W przypadku kwalifikacji niemożliwych do potwierdzenia ww. dokumentami (tzw. „kompetencje miękkie”) pracodawca składa oświadczenie o ich spełnieniu przez cudzoziemca wraz z opisem sposobu ich weryfikacji dokonanej przez pracodawcę;

Ważne! Kiedy pracodawca nie musi starać się o informację starosty?

Uwaga: Brak, któregokolwiek z ww. dokumentów spowoduje wezwanie pracodawcy do jego uzupełnienia w terminie nie krótszym niż 7 dni od doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Dokumenty warunkowe (wymagane w określonych przypadkach)

 1. W wypadku, gdy podmiotem zatrudniającym jest spółka cywilna lub spółka w organizacji, a zmiany w organach spółki lub aktualne dane nie są widoczne w KRS, należy okazać umowę spółki.
 2. W wypadku, gdy podmiotem zatrudniającym jest agencja pracy tymczasowej należy dołączyć:
 • dokument sporządzony przez pracodawcę użytkownika, potwierdzający uzgodnienie w zakresie warunków skierowania cudzoziemca (np. umowa pomiędzy użytkownikiem, a agencją),
 • aktualne zapotrzebowanie na określonych pracowników, podpisane przez pracodawcę użytkownika,
 • oświadczenie agencji pracy tymczasowej o okresie wykonywania pracy przez cudzoziemca na rzecz danego pracodawcy użytkownika

3. W przypadku zaległości w opłacaniu składek ZUS lub podatków: należy przedstawić zaświadczenia z ZUS i US lub oświadczenie zawierające wyjaśnienia co do wysokości zaległości, przyczyn zaległości, miesięcznych/rocznych obrotów firmy, przewidywanego terminu spłaty zaległości.

Uwaga: W przypadku potrzeby wyjaśnienia lub doprecyzowania posiadanych przez organ dowodów w sprawie w trakcie postępowania pracodawca może być wzywany do dostarczenia innych dokumentów lub do składania zeznań potwierdzających okoliczności, o których mowa we wniosku.

Pamiętaj! Otrzymanie zezwolenia na pracę nie zwalnia cudzoziemca z obowiązku posiadania formalnych kwalifikacji i spełniania innych warunków, które są wymagane, w przypadku zamiaru wykonywania pracy w zawodzie regulowanym. W Polsce jest obecnie 380 zawodów regulowanych, które można wykonywać dopiero po spełnieniu wymogów określonych przepisami prawnymi (np.: ukończenie wymaganej praktyki zawodowej lub zdobycie odpowiedniego certyfikatu). Zawodami regulowanymi są np.: lekarz, architekt, pielęgniarka, ratownik medyczny itd.).

Opłaty

 1. Opłata za złożenie wniosku wynosi:
 • 50 zł w przypadku zatrudnienia cudzoziemca na okres krótszy niż 3 miesięcy;
 • 100 zł – w przypadku zatrudnienia cudzoziemca na okres dłuższy niż 3 miesiące;

Opłatę można uiścić przez Internet albo w banku lub urzędzie pocztowym na rachunek:

Małopolski Urząd Wojewódzki
NBP Oddział Okręgowy w Krakowie
08 1010 1270 0051 2222 3100 0000

Dowód wpłaty powinien zawierać pełną nazwę pracodawcy. W tytule wpłaty proszę wskazać: „opłata za zezwolenie na pracę dla imię i nazwisko cudzoziemca”.

Uwaga! Opłata za złożenie wniosku o zezwolenie na pracę jest BEZZWROTNA.

Wyjątki w których możesz ubiegać się o zwrot opłaty to:

 • dokonanie większej ilości wpłat dotyczących cudzoziemca niż ilość wniosków, która wpłynęła do Urzędu,
 • wniosek nie wpłynął do Urzędu,
 • omyłkowa opłata za niezłożony wniosek.

Oznacza to, że zwrot opłaty nie przysługuje w przypadku:

 • wydania decyzji odmownej,
 • wydania decyzji umarzającej z urzędu,
 • wydania decyzji umarzającej na wniosek strony,
 • pozostawienia wniosku bez rozpoznania, oraz
 • zwrotu podania.

Przedłużenie zezwolenia na pracę typ A – wymagane dokumenty

Przedłużenie zezwolenia na pracę następuje na pisemny wniosek pracodawcy, złożony nie wcześniej niż w terminie 90 dni i nie później niż w terminie 30 dni przed upływem okresu ważności zezwolenia.

Aby uzyskać przedłużenie zezwolenia na pracę typ A pracodawca powinien ponownie złożyć ten sam komplet dokumentów, co w przypadku składania wniosku o pierwsze zezwolenia na pracę (zobacz sekcja Niezbędne dokumenty) oraz dodatkowo:

 1. Umowę (lub umowy) pomiędzy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy, a cudzoziemcem, będące podstawą wykonywania pracy zgodnie z zezwoleniem na pracę (przez cały okres trwania zezwolenia);
 2. Dokumenty potwierdzające opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne, jeżeli były wymagane w związku z wykonywaniem pracy przez cudzoziemca za cały okres wykonywania pracy zgodnie z zezwoleniem na pracę (np. ZUS RCA wraz z potwierdzeniem wysłania, ZUS IMIR lub zaświadczenie z ZUS).
 3. Potwierdzenie dokonania opłaty 50 zł za każdy złożony wniosek wraz z wyszczególnionymi danymi osobowymi cudzoziemca, którego wniosek dotyczy;

Informacje dodatkowe

Materiały do pobrania

Scroll to Top
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status