Uzyskanie lub przedłużenie zezwolenia na pracę typ B

Kogo dotyczy wniosek?

Wniosek o wydanie lub przedłużenie zezwolenia na pracę typ B dotyczy cudzoziemca wykonującego pracę polegającą na:

 • pełnieniu funkcji w zarządzie osoby prawnej wpisanej do rejestru przedsiębiorców lub będącej spółką kapitałową w organizacji, albo
 • prowadzeniu spraw spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej jako komplementariusz, albo
 • pełnieniu roli prokurenta

przez okres przekraczający łącznie 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy.

Aby uzyskać zezwolenie na pracę typ B pracodawca musi spełnić co najmniej jeden z poniższych warunków, tj.:

 • w roku podatkowym poprzedzającym złożenie wniosku osiągnął dochód nie niższy niż 12-krotność aktualnego w dniu złożenia wniosku przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwie ORAZ zatrudnia na czas nieokreślony i w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres co najmniej roku poprzedzającego złożenie wniosku co najmniej dwóch pracowników, którzy nie podlegają obowiązkowi posiadania zezwolenia na pracę, LUB
 • wykaże posiadanie środków, lub prowadzenie działań pozwalających na spełnienie w przyszłości ww. warunków (w szczególności przez prowadzenie działalności przyczyniającej się do wzrostu inwestycji, transferu technologii, wprowadzania korzystnych innowacji lub tworzenia miejsc pracy).

Gdzie i kiedy mogę złożyć wniosek?

Pracodawco, wnioski dotyczące zezwoleń na pracę wraz z wymaganymi załącznikami możesz złożyć za pośrednictwem poczty lub elektronicznie poprzez portal www.praca.gov.pl

Uwaga – w postępowaniu o wydanie zezwolenia na pracę konieczne jest załączenie oryginału informacji starosty. W przypadku składania wniosku elektronicznie, oryginał informacji starosty należy dostarczyć do Urzędu za pośrednictwem poczty.

Decyzja zostanie wysłana do Ciebie pocztą lub w przypadku złożenia wniosku przez portal www.praca.gov.pl – elektronicznie.

Niezbędne dokumenty

 1. Wypełniony formularz wniosku o wydanie zezwolenia na pracę
 • poprawnie wypełnione wszystkie rubryki lub wpis „nie dotyczy”;
 • podpisany przez osobę uprawnioną (Osoba wyszczególniona w KRS/CEIDG lub legitymującą się stosownym pełnomocnictwem);
 1. Oświadczenia dot. karalności czytelnie podpisane przez pracodawcę:
 • „oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi dotyczące okoliczności, o których mowa w art. 88j ust. 1 pkt 3-7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy”

Pamiętaj! Oświadczenie dot. karalności musi zostać podpisane przez pracodawcę. Niedopuszczalne jest podpisane go przez pełnomocnika.

 1. Kopia zapisanych stron paszportu cudzoziemca;
 2. Potwierdzenie dokonania opłaty 100 zł za każdy złożony wniosek;
 3. Kopia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty przez podmiot powierzający wykonywanie pracyjako podatnika podatku dochodowego od osób prawnych w roku podatkowym poprzedzającym złożenie wniosku ( CIT 8);
 4. Dokumenty potwierdzające stan zatrudnienia za okres roku poprzedzającego złożenie wniosku;
 5. JEŻELI NIE JESTEŚ W STANIE PRZEDSTAWIĆ DOKUMENTÓW OPISANYCH W PUNCIE 5 I 6 – przedstaw dokumenty wykazujące posiadanie środków lub prowadzenie działań pozwalających na spełnienie w przyszłości warunków określonych w pkt 5 i 6, :
 • zaświadczenie z banku o posiadanych środkach na koncie firmowym,
 • umowy potwierdzające poczynione inwestycje spółki,
 • faktury za zakupiony towar,
 • szczegółowy biznes plan i inne dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności przyczyniającej się do:
 • wzrostu inwestycji,
 • transferu technologii,
 • wprowadzania korzystnych innowacji lub
 • tworzenia miejsc pracy
 1. Informacja o aktualnym stanie zatrudnienia w podmiocie powierzającym wykonywanie pracy cudzoziemcowi, jeżeli strona wnioskuje o wydanie zezwolenia na okres przekraczający 3 lata

Uwaga: Brak, któregokolwiek z ww. dokumentów spowoduje wezwanie spółki do jego uzupełnienia w terminie nie krótszym niż 7 dni od doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Przedłużenie zezwolenia na pracę typ B – wymagane dokumenty

Przedłużenie zezwolenia na pracę następuje na pisemny wniosek pracodawcy, złożony nie wcześniej niż w terminie 90 dni i nie później niż w terminie 30 dni przed upływem okresu ważności posiadanego zezwolenia.

Aby uzyskać przedłużenie zezwolenia na pracę typ B pracodawca powinien ponownie złożyć ten sam zestaw dokumentów, co w przypadku składania wniosku o pierwsze zezwolenie na pracę oraz dodatkowo:

 1. Dokumenty potwierdzające opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne, jeżeli były wymagane w związku z wykonywaniem pracy przez cudzoziemca za cały okres wykonywania pracy zgodnie z zezwoleniem na pracę (np. ZUS RCA wraz z potwierdzeniem wysłania, ZUS IMIR lub zaświadczenie z ZUS).

Opłaty

 1. Opłata za złożenie wniosku wynosi:
 • 50 zł w przypadku powierzenia pracy cudzoziemcowi na okres krótszy niż 3 miesięcy;
 • 100 zł – w przypadku powierzenia pracy cudzoziemcowi na okres dłuższy niż 3 miesiące;

Opłatę można uiścić przez Internet albo w banku lub urzędzie pocztowym na rachunek:

Małopolski Urząd Wojewódzki
NBP Oddział Okręgowy w Krakowie
08 1010 1270 0051 2222 3100 0000

Dowód wpłaty powinien zawierać pełną nazwę pracodawcy. W tytule wpłaty proszę wskazać: „opłata za zezwolenie na pracę dla imię i nazwisko cudzoziemca”.

Uwaga! Opłata za złożenie wniosku o zezwolenie na pracę jest BEZZWROTNA.

Wyjątki, w których możesz ubiegać się o zwrot opłaty to:

 • dokonanie większej ilości wpłat dotyczących cudzoziemca niż ilość wniosków, która wpłynęła do Urzędu,
 • wniosek nie wpłynął do Urzędu,
 • omyłkowa opłata za niezłożony wniosek.

Oznacza to, że zwrot opłaty nie przysługuje w przypadku:

 • wydania decyzji odmownej,
 • wydania decyzji umarzającej z urzędu,
 • wydania decyzji umarzającej na wniosek strony,
 • pozostawienia wniosku bez rozpoznania, oraz
 • zwrotu podania.

Informacje dodatkowe

Materiały do pobrania

Scroll to Top
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status