Uzyskanie lub przedłużenie zezwolenia na pracę typ E

Kogo dotyczy wniosek?

Wniosek o wydanie zezwolenia na pracę typ E dotyczy cudzoziemca, który wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na terytorium Polski na okres przekraczający 30 dni w ciągu kolejnych 6 miesięcy w innym celu niż wskazany w zezwoleniach typu B, C, D.

Gdzie i kiedy mogę złożyć wniosek?

Pracodawco, wnioski dotyczące zezwoleń na pracę wraz z wymaganymi załącznikami możesz złożyć za pośrednictwem poczty lub elektronicznie poprzez portal www.praca.gov.pl

Uwaga – w postępowaniu o wydanie zezwolenia na pracę konieczne jest załączenie oryginału informacji starosty. W przypadku składania wniosku elektronicznie, oryginał informacji starosty należy dostarczyć do Urzędu za pośrednictwem poczty.

Decyzja zostanie wysłana do Ciebie pocztą lub w przypadku złożenia wniosku przez portal www.praca.gov.pl – elektronicznie.

Niezbędne dokumenty

 1. Wypełniony formularz wniosku o wydanie zezwolenia na pracę
 • poprawnie wypełnione wszystkie rubryki lub wpis „nie dotyczy”;
 • podpisany przez osobę uprawnioną (osoba wyszczególniona w KRS/CEIDG lub legitymującą się stosownym pełnomocnictwem);
 1. Oświadczenie dot. karalności czytelnie podpisane przez pracodawcę:
 • „oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi dotyczące okoliczności, o których mowa w art. 88j ust. 1 pkt 3-7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy”

Pamiętaj! Oświadczenie dot. karalności musi zostać podpisane przez pracodawcę. Niedopuszczalne jest podpisane go przez pełnomocnika.

 1. Kopia zapisanych stron paszportu cudzoziemca;
 2. Potwierdzenie dokonania opłaty 100 zł za każdy złożony wniosek;
 3. Dokument z właściwego rejestru potwierdzający status prawny i formę lub charakter działalności prowadzonej przez pracodawcę zagranicznego;
 4. Oryginał pełnomocnictwa dla osoby upoważnionej do reprezentowania pracodawcy zagranicznego w Polsce – zgodnie z art. 88c ust. 6 pkt 3 ustawy o promocji zatrudnienia;
 5. List oddelegowujący potwierdzający fakt oddelegowania z wymienionym:
 • okresem delegowania,
 • wynagrodzeniem i
 • stanowiskiem

Ważne! Dokumenty muszą zostać podpisane przez pracodawcę zagranicznego!

Do wniosku należy dołączyć kopie dokumentów, konieczne jest jednak okazanie ich oryginałów, (nie dotyczy kopii paszportu cudzoziemca).

Uwaga: Brak, któregokolwiek z ww. dokumentów spowoduje wezwanie pracodawcy do jego uzupełnienia w terminie nie krótszym niż 7 dni od doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Przedłużenie zezwolenia na pracę typ E – wymagane dokumenty

Przedłużenie zezwolenia na pracę następuje na pisemny wniosek pracodawcy, złożony nie wcześniej niż w terminie 90 dni i nie później niż w terminie 30 dni przed upływem okresu ważności posiadanego zezwolenia.

Aby uzyskać przedłużenie zezwolenia na pracę typ E pracodawca powinien ponownie złożyć ten sam komplet dokumentów, co w przypadku składania wniosku o pierwsze zezwolenie na pracę oraz dodatkowo:

 1. Umowę (lub umowy) pomiędzy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy, a cudzoziemcem, będące podstawą wykonywania pracy zgodnie z zezwoleniem na pracę (przez cały okres trwania zezwolenia);
 2. Dokumenty potwierdzające opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne, jeżeli były wymagane w związku z wykonywaniem pracy przez cudzoziemca za cały okres wykonywania pracy zgodnie z zezwoleniem na pracę (np. ZUS RCA wraz z potwierdzeniem wysłania, ZUS IMIR lub zaświadczenie z ZUS).

Opłaty

 1. Opłata za złożenie wniosku wynosi:
 • 50 zł w przypadku zatrudnienia cudzoziemca na okres krótszy niż 3 miesięcy;
 • 100 zł – w przypadku zatrudnienia cudzoziemca na okres dłuższy niż 3 miesiące;

Opłatę można uiścić:

 • w kasie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, ul. Basztowa 22, III piętro, pok. 303 (poniedziałek-piątek w godzinach 9:30-14:30) lub
 • przez Internet albo w banku lub urzędzie pocztowym na rachunek:

Małopolski Urząd Wojewódzki
NBP Oddział Okręgowy w Krakowie
08 1010 1270 0051 2222 3100 0000

Dowód wpłaty powinien zawierać pełną nazwę pracodawcy. W tytule wpłaty proszę wskazać: „opłata za zezwolenie na pracę dla imię i nazwisko cudzoziemca”.

Uwaga! Opłata za złożenie wniosku o zezwolenie na pracę jest BEZZWROTNA.

Wyjątki, w których możesz ubiegać się o zwrot opłaty to:

 • dokonanie większej ilości wpłat dotyczących cudzoziemca niż ilość wniosków, która wpłynęła do Urzędu,
 • wniosek nie wpłynął do Urzędu,
 • omyłkowa opłata za niezłożony wniosek.

Oznacza to, że zwrot opłaty nie przysługuje w przypadku:

 • wydania decyzji odmownej,
 • wydania decyzji umarzającej z urzędu,
 • wydania decyzji umarzającej na wniosek strony,
 • pozostawienia wniosku bez rozpoznania, oraz
 • zwrotu podania.

Informacje dodatkowe

Jak odwołać się od decyzji dot. zezwolenia na pracę?

Zezwolenie na pracę (FAQ)

Materiały do pobrania

Wniosek o udzielenie zezwolenie na pracę

Wniosek o przedłużenie zezwolenia na pracę

Oświadczenie dot. karalności pracodawcy (zezwolenia na pracę)

Zezwolenie na pracę typu C,D,E (ulotka informacyjna)

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status